Kiedy koniec remontu?

Czy mieszkańcy Swoszowic doczekają się końca przebudowy ul. Myślenickiej? W tej sprawie interpeluje radny Michał Starobrat. O osoby niepełnosprawne i ciężko chore dopytuje w licznych interpelacjach radny Lech Kucharski, a radna Małgorzata Kot zwraca uwagę niewłaściwe zachowania pewnej grupy nad zalewem Bagry. Jakie jeszcze spawy poruszyli radni w interpelacjach podczas sesji 22 maja?

Kiedy koniec remontu?
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Radny Michał Starobrat prosi o  zorganizowanie spotkania przedstawicieli władz miasta z mieszkańcami w sprawie przebudowy ul. Myślenickiej. Jak twierdzi radny, mieszkańcy Swoszowic od wielu miesięcy nie są w odpowiedni sposób informowani o powodach opóźnień przebudowy, a brak informacji powoduje rosnącą frustrację.

Radna Grażyna Fijałkowska wnioskuje o wykonanie „zawrotki" na końcu ul. Bocznica w Starym Bieżanowie. Ulica jest szeroka na 3 metry i ślepa, wymijanie i zawracanie samochodów jest niemożliwe – przekonuje radna.

Jak pisze w swojej interpelacji radny Bolesław Kosior, jednym z punktów posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków był temat związany z działalnością Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego. Przedstawiciele Stowarzyszenia powoływali się na rozmowy w poprzedniej kadencji z wiceprezydentem Andrzejem Kuligiem i dyrektor Katarzyną Olesiak, które dotyczyły utworzenia muzeum komiksu w Krakowie i jego lokalizacji. Obecna na posiedzeniu Magdalena Doksa-Tverberg, pełniąca czasowe zastępstwo na stanowisku Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego oświadczyła, że wydział nie ma wiedzy na temat tego spotkania, jak również nie współpracuje z Krakowskim Stowarzyszeniem Komiksowym. W tej sytuacji radny prosi o informację dotyczącą stanowiska w powyższej sprawie.

Radny Kosior prosi także o stanowisko dotyczące Francoisa Martineau, artysty, który od siedmiu lat współtworzy muzyczny klimat na krakowskim Rynku Głównym. Radny twierdzi,  że obecność takich artystów promuje Kraków bez ponoszenia kosztów.

Obiecująco zaczyna swoją interpelację radny Marek Sobieraj. Pisze bowiem, że Tyniec jest pięknym malowniczym i zwykle spokojnym osiedlem.  Jednak, jak przekonuje radny,  czasem zdarzają się tam akty wandalizmu i łamania przepisów. Zdaniem radnego, remedium na to byłoby umiejscowienie kilku kamer między innymi: przy Szkole Podstawowej 132, Przedszkolu 133, na środku osiedla, pętli autobusowej i przy Klubie Kultury, gdzie znajduje się boisko, plac zabaw i Remiza OSP Tyniec. W związku z tym radny pyta, kiedy na osiedlu zostaną zamontowane kamery.

W drugiej interpelacji radny Marek Sobieraj pyta na jakim etapie jest budowa chodnika i kanalizacji sanitarnej na ul. Tynieckiej.

Radny Lech Kucharski apeluje o wydanie zaleceń dla służb drogowych w kwestii poniechania ograniczeń parkingowych w otoczeniu miejskich przychodni zdrowia. Jak przekonuje radny, osoby chore często muszą być podwożone pod samą przychodnię, ponieważ ich stan zdrowia tego wymaga. Według radnego Straż Miejska często „poluje” na samochody opiekunów osób chorych stojące pod przychodniami.

Radny Kucharski zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej organizacji i realizacji transportu niesamodzielnych osób z upośledzeniem umysłowym do placówek ochrony zdrowia na terenie Miasta.

Kolejna interpelacja, ten sam temat. Radny Kucharski zwrócił się  o przedstawienie danych dotyczących realizacji tzw. opieki „wytchnieniowej" dla opiekunów osób niesamodzielnych z upośledzeniem umysłowym.

Jak przypomina Lech Kucharski, zgodnie z nowelizacją przepisów, osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem umysłowym przysługują uprawnienia do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością. Niestety opiekunowie osób niepełnosprawnych na ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia sygnalizowali, że nadal natrafiają na problemy związane z dostępnością do nich poza kolejką i jednocześnie apelowali o możliwość całodobowego pobytu podczas hospitalizacji podopiecznego, przy jego łóżku. W związku z powyższym radny prosi o kontrolę realizacji uprawnień osób niepełnosprawnych związanych z dostępnością do świadczeń diagnostyczno-leczniczych w miejskich placówkach ochrony zdrowia.

W kolejnej interpelacji radny Lech Kucharski poprosił o przeprowadzenie na terenie miejskich placówek ochrony zdrowia, wśród osób z nich korzystających, kampanii przypominającej o realizacji uprawnień osób niepełnosprawnych do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością.

Radny Aleksander Miszalski interpelował w sprawie dojazdu do nowego Szpitala Uniwersyteckiego na Prokocimiu. Obecnie istnieje możliwość dojazdu do nowo wybudowanego kompleksu szpitalnego wspólną drogą dla Instytutu Pediatrii i Kampusu CMUJ - jest to ul. Kazimierza Kostaneckiego. Jest to wąskie gardło i jedyny możliwy dojazd, który dodatkowo jest położony od strony bardzo ruchliwej ulicy Wielickiej, a także dzielony z pobliskim hipermarketem. Dojazd taki jest niewystarczający. Pytanie radnego brzmi: czy są plany połączenia dojazdu do szpitala z ul. Rydygiera z os. Rżąka. Radny przekonuje, że koszt takiego połączenia byłby raczej niski z racji bliskości ul. Rydygiera względem terenu nowego szpitala i pozwoliłby mieszkańcom południa Krakowa na szybki i sprawny dojazd do szpitala od strony ul. Kosocickiej.

Radna Małgorzata Kot twierdzi, że na terenie zalewu Bagry pojawiają się liczne zastrzeżenia, co do zachowania społeczności ukraińskiej. W związku z tym radna pyta, czy możliwe jest sporządzenie tablicy z regulaminem kąpieliska w języku ukraińskim i zamontowanie jej w stosownym miejscu? Radna pyta też, czy dałoby się zwiększyć na tym terenie częstotliwość patroli Straży Miejskiej w celu przeciwdziałania niepożądanym zrachowaniom osób przebywających nad zalewem?

Jak przypomina radna Kot, od dłuższego już czasu duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym stanowi początkowy odcinek ulicy Klimeckiego, gdzie nawierzchnia, prawdopodobnie w wyniku położenia przez wykonawcę inwestycji zbyt cienkiej warstwy asfaltu, uległa znacznej deformacji. W związku z tym radna zwraca się z pytaniem czy podejmowane są kroki na rzecz naprawienia wadliwie wykonanego odcinka ulicy, a w przypadku rozpoczęcia działań w tej sprawie — na jakim etapie są prace?

Radny Rafał Komarewicz interpeluje w sprawie kładki łączącej Dębniki ze Zwierzyńcem. Radny pyta, kiedy będzie ogłoszony przetarg oraz czy miasto rozważa konkurs na koncepcję kładki?

Radny Komarewicz poprosił też o informację dotyczącą przygotowań do budowy basenu olimpijskiego przy Zespole Szkół Łączności. Radny pyta: w jakiej wysokości zarezerwowane są w budżecie miasta pieniądze na to zadanie? Jak wygląda finansowanie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej? Czy może miasto zrezygnowało już z planów na budowę basenu?

We wspólnej interpelacji radni Rafał Komarewicz oraz Dominik Homa zwrócili się z prośbą o modernizację boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 27 na osiedlu Piaski Nowe.

Ostatnia interpelacja to interpelacja, pod którą podpisało się aż trzech radnych: Aleksander Miszalski, Łukasz Sęk oraz Łukasz Wantuch. Jak twierdzą, wielu mieszkańców Krakowa skarży się na pył powstający podczas docinania betonowych elementów w trakcie remontów chodników. Problem ten był już przedmiotem kilku interpelacji radnych. W celu rozwiązania problemu radni proponują, aby do umów podpisywanych przez gminę z wykonawcami remontów wpisać obowiązek cięcia materiałów techniką bezpyłową („na mokro") pod rygorem kary umownej min. 1000 zł od firmy za każde naruszenie postanowień umowy.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA