Tag: polityka społeczna

Andrzej Kulig, były dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego, zajmie stanowisko dotychczasowej zastępcy prezydenta Krakowa ds. kultury i promocji miasta, jednak jego kompetencje zostaną rozszerzone do spraw pomocy społecznej.
Od 1 marca br. Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych przyjmuje kandydatury do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016. Ludzi o wielkim sercu oraz firmy zaangażowane w działania filantropijne można zgłaszać do 31 marca br.
Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, w szkole (oddziale) ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii
Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Uzyskanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.
Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi) i osiągania niskich dochodów
Pomoc w likwidacji bariery transportowej w ramach „Obszaru A” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Pomoc w likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym w ramach „Obszaru B” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się w ramach „Obszaru C” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Kraków dla Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem
Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej w ramach „Obszaru D” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej w ramach „Obszaru D” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej
Pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego
Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób dorosłych
Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla dzieci i uczniów
Przyznanie usług opiekuńczych
Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnospawnymi
Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia
Uzyskanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności.
Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Jednorazowa GMINNA zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)
Jednorazowa USTAWOWA zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, w którym występuje nadmierne zaludnienie) i osiągania niskich dochodów
Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (usamodzielniający się wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych) i osiągania niskich dochodów
Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (względy społeczne) i osiągania niskich dochodów
Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (utrata tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia umowy najmu) i osiągania niskich dochodów
Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (wskutek upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu z uwagi na zwłokę z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu) i osiągania niskich dochodów
Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przyznanego w wyniku realizacji orzeczeń sądowych oraz z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i osiągania niskich dochodów. Ponowne zawarcie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.
Potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu Dotyczy następujących przypadków: 1. aktualizacja tytułu prawnego (w tym zamieszkiwanie w lokalu zakładowym), 2. śmierć najemcy (dotyczy osób, które wstąpiły w stosunek najmu), 3. potwierdzenie tytułu prawnego na rzecz małżonka najemcy, 4. nawiązanie stosunku najmu na podstawie art. 30 lub 31 ustawy o ochronie praw lokatorów (…) 5. zamieszkiwanie w lokalu przejętym do zasobu Gminy Miejskiej Kraków
Przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego po wypowiedzeniu umowy ze względu na zaległości
Przyznanie usług świadczonych w ośrodku wsparcia dla osób starszych
Przyznanie usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy
Umieszczenie dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub dziecka
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób opuszczających niektóre typy placówek
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
Pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania przeprowadzoną nie wcześniej niż dnia 14.09.2011 r.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze i niektóre typy placówek
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek
Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub małoletniego
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób opuszczających niektóre typy placówek
Pomoc na zagospodarowanie
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej
Jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Tagi
podziemia, ekologia, kontrole, konkurs, uroczystości, MPK, nauka, przedsiębiorczość, budowa, budżet obywatelski, artyści, forum, internet, bieganie, porozumienie, książki, targi, remonty, prezydencja, noc teatrów, skarga, urząd miasta, planowanie, rejestr, dowód rejestracyjny, alkohol, samochód, zaświadczenie, wybory, organizacja imprez, małżeństwo, system, gospodarka, unia europejska, kraków, sport, święto, protest, portal społecznościowy, muzyka, transport, Historia miasta, majchrowski, impreza, wawel, ułatwienia, parking, debata, spotkanie, tradycja, projekty społeczne, smog, inwestor, profilaktyka, gospodarka przestrzenna, inicjatywa lokalna, Grodzki Urząd Pracy, pracodawcy, wsparcie finansowe, użytkowanie, żołnierz, krakowska karta rodzinna, odszkodowanie, obniżka/ulga, woda, psychologia, Honoris Gratia, zamiana, wydarzenia sportowe , budżet, edukacja, beatyfikacja, zdrowie, bezpieczeństwo, konferencja, dzieci, żałoba, teatr, pomoc, krakowskie noce, poezja, mieszkańcy, święta, atrakcje turystyczne, Rada Miasta, studenci, mapy, schronisko dla zwierząt, konsultacje społeczne, Ekospalarnia, zmiany, mieszkania, plan zagospodarowania, ulga, gospodarka komunalna, procedura, tablica rejestracyjna, składanie wniosków, prawo jazdy, reklama, pozwolenie, bezdomni, cudzoziemieniec, zagranica, informatyka, świadczenie pieniężne, aktywizacja, administracja samorządowa, lokale użytkowe, ZIKiT, zieleń miejska, konkurs ofert, utrudnienia, rynek, religia, Zabytki Krakowa, nieruchomości, strefa parkowania, straż miejska, TAURON Arena Kraków, park kulturowy, policja, Kazimierz, powódź, ewidencja, filantrop, sprawy administracyjne, ubezpieczenie, hipoteka, ochrona, dodatek energetyczny, wyznanie, wykluczenie, akcja społeczna, punkt obsługi mieszkańców, tryb aukcji, krakowskie festiwale, wjazdówki, kultura, muzeum, miasto, film, otwarcie, historia, briefing, lato, śmieci, informacje, powietrze, rocznica, tramwaj, rewitalizacja, wywiad, jubileusz, pogoda, ehf euro 2016, media, prawo, lokal, pobyt czasowy, droga wewnętrzna, drogi, urząd pracy, terapia, sprzęt pływający, alimenty, oświadczenie, zanieczyszczenie powietrza, cmentarz, ZZM, czynsz, sprzęt, tłumaczenie, samorząd, współpraca, portal, festiwal, pogrzeb, rada miasta, gmina miejska kraków, komunikacja, rozwój, akcja, przestrzeń publiczna, park, konsultacje, plan miejscowy, młodzież, ŚDM, polityka społeczna, medal, geodezja, odpady, stypendium, zezwolenie, zarestrowanie/wyrejestrowanie, sąd, decyzja, dodatek, klub sportowy, grób ziemny, działki, przetarg, biznes, turystyka, finanse, niepełnosprawni, promocja, magistrat, praca, infrastruktura, urząd, szkoła, sztuka, Nowa Huta, prasa, szpital, zakupy, dialog, architektura, utrudnienia na drogach, ulice, polityka, wypis, budynek, bezrobotni, bezrobocie, wyrok, Bilety, MOPS, archiwum, pobyt stały, dowód osobisty, wymiana, urząd stanu cywilnego, studia, odpis, mieszkania komunalne, stan cywilny, ryczałt, wypoczynek, dotacja, dom pomocy społecznej, inwestycje, prezydent, wydarzenia kulturalne, zwierzęta, sesja, środowisko, nagroda, aplikacja mobilna, seniorzy, rodzina, przedszkole, koncert, rekreacja, rower, podatek, podsumowanie, Światowe Dni Młodzieży, organizacje pozarządowe, opłata, wtórnik, taksówki, hotelarstwo, wymeldowanie, zmiana, umorzenie, wojsko, postój, repatriant, najemca, handel, ogrzewanie