Stanowisko w sprawie programu termomodernizacji

W związku z ukazującymi się w ostatnim czasie doniesieniami prasowymi dotyczącymi miejskiego projektu Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych uprzejmie informuję, że Kraków jest jedynym miastem w Polsce, które zrobiło tak wiele dla mieszkańców podejmujących działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Największym uznaniem cieszy się Program Ograniczania Niskiej Emisji, który jest skierowany do wszystkich mieszkańców, zarówno o niskich, średnich, jak i wyższych dochodach, zamierzających dokonać zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczny.

W ramach tego programu jeszcze w 2016 roku można było się starać o dotację do 100% kosztów kwalifikowanych na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny, z możliwością realizacji inwestycji w roku 2017. Przez ostatnie trzy lata (2015–2017) na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji zostało przeznaczonych prawie 189 mln zł. To więcej niż kwota, jaka została przeznaczona do Funduszu Termomodernizacji i Remontów na realizację programu rządowego dotyczącego poprawy efektywności energetycznej w 23 gminach poniżej 100 000 mieszkańców znajdujących się na liście Światowej Organizacji Zdrowia.

Dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu, w związku ze zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, został utworzony Lokalny Program Osłonowy. Kryteria dochodowe ustalono na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wynoszą one w przypadku osoby samotnie gospodarującej 500% kryterium dochodowego oraz w przypadku wspólnego gospodarstwa domowego 450% kryterium dochodowego. Mieszkańcy o niskich i średnich dochodach masowo korzystają z tego programu pomocowego. Przez ostatnie trzy lata (2015–2017) pomoc została udzielona ponad 3200 razy, przeciętna kwota pomocy na gospodarstwo wynosiła ponad 900 zł, a łączna kwota wydana na realizację programu to ponad 3 mln zł.

Szkoda, że media przeoczyły informację, że 28 marca br. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla osób, które przeprowadzają trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny, w celu wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji w pokryciu kosztów przeprowadzenia zmiany systemu ogrzewania. Kryterium dochodowe w przypadku tego programu będzie wynosić 200%, więc osoby najuboższe będą mogły uzyskać do 100% kosztów kwalifikowanych na zmianę systemu ogrzewania (60% lub 80% na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – PONE; 40%, 20% lub 100% na podstawie ustawy o pomocy społecznej).

Odnosząc się do kwestii środków z WFOŚiGW, należy zwrócić uwagę na fakt, że to Gmina Miejska Kraków, w ramach oferty dla jednostek samorządu terytorialnego, planuje złożyć wniosek o pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Zatem opinia, że środki przepadną, nie odpowiada rzeczywistości. Twierdzenie, że projekt Programu termomodernizacji został przygotowany tak, że publiczne pieniądze dostaliby tylko dobrze sytuowani mieszkańcy, jest nieprawdziwe. Projekt Programu nie wprowadzał kryterium dochodowego, więc nie różnicował mieszkańców pod względem ich dochodu. Poruszając jeszcze kwestie rządowego projektu programu termomodernizacji, należy pamiętać, że jest on zwrócony do gmin poniżej 100 000 mieszkańców. Kraków natomiast może zostać beneficjentem rozwiązań prawnych, organizacyjnych oraz informatycznych wypracowanych w ramach pilotażu.

Jan Urbańczyk
p.o. Dyrektora Wydziału ds. Jakości Powietrza

               

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA