Informacja do artykułu o opłatach za odbiór śmieci w Krakowie z Dziennika Polskiego

Nawiązując do treści artykułu red. Bartosza Dybały „Krakowianie przepłacają za śmieci. Sprawa skończy się na sali sądowej?” zamieszczonego w Kronice Krakowskiej Dziennika Polskiego 13 czerwca 2018 r. Wydział Gospodarki Komunalnej stwierdza, że informacje  zawarte w wyżej wymienionym artykule są rozbieżne z treścią przygotowanego materiału do Biura Prasowego z dnia 5 czerwca 2018 r.

Treść artykułu zamieszczonego w Dzienniku Polskim może wprowadzać w błąd czytelników. Dziennikarz otrzymaną z Biura Prasowego UMK informację wykorzystał w sposób wybiórczy lub świadomie pominął niektóre istotne fakty zawarte w odpowiedzi na zadane pytania.

W szczególności dotyczy to:

    1. Informacji o uzyskanych dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami na poziomie 184976916,07 zł, a kosztach Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w wysokości 18396422,50 zł.

Nieprawdą jest stwierdzenie, że wymienione koszty obejmują tylko koszty odbioru odpadów w wysokości 75 mln zł, a reszta to między innymi koszty administracji.

W przekazanej informacji szczegółowo przedstawiono koszty zadania Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, które obejmują:

Koszty odbierania i transportu odpadów do instalacji w 2017 roku wyniosły 40 676 229,36 zł. Ponadto Gmina Miejska Kraków zapewnia inne sposoby odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (obsługa punktów selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; obsługa selektywnego zbierania odpadów zielonych; obsługa pojemników na szkło; tworzenie i utrzymanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) i z tego tytułu poniosła w 2017 roku koszty w wysokości 34 902 737,19 zł. Łączne koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych w 2017 roku wyniosły 75 578 966,55 zł. W 2017 roku Gmina Miejska Kraków poniosła koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 93 905 534,42zł. Koszty administracyjne Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami obejmujące koszty Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa w 2017 roku wyniosły 13 638 013,01 zł. Ponadto Gmina poniosła koszty prowadzenia edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 643 961,56 zł oraz koszty odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków w wysokości  149 946,96 zł.

    2. Wskazanie w artykule opłaty w wysokości 56 zł miesięcznie za wywóz odpadów segregowanych z bloku zamieszkałego przez pięcioosobową rodzinę obejmuje nie tylko sam wywóz odpadów komunalnych, ale też z uiszczonej opłaty gmina zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) pokrywa pełny koszt funkcjonowania systemu  gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje koszt:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  • obsługi administracyjnej tego systemu
  • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

    3. Nieprecyzyjne jest sformułowanie, że „urzędnicy twierdzą, że mogli zróżnicować opłaty ze względu na to, czy śmieci odbierane są z bloku czy z domku jednorodzinnego”.

Sposób różnicowania opłaty wynika wprost z treści art. 6j ust. 2a. wyżej wymienionej ustawy „Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy”.

Wacław Skubida

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Duda
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA