Stanowisko ws. remontu kamienic ze środków Miasta Krakowa

W związku z artykułem „Milion złotych z budżetu Krakowa dla firmy syna wiceprezydent Koterby. Urzędnicy nie widzą w tym nic złego” autorstwa Dawida Serafina (Onet.pl 3.07.2018r.) informuję:

Z budżetu Miasta Krakowa mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Miejskiej Kraków i nie stanowiących jej wyłącznej własności. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właścicielom lub posiadaczom zabytków właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji z uwagi na ich szczególne znaczenie w kreowaniu wizerunku Krakowa. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, których przeprowadzenie planowane jest w roku następującym po roku złożenia wniosku. Rada Miasta Krakowa ustala w budżecie Miasta corocznie wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie prac przy zabytkach w formie dotacji celowej.

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właścicielom zabytków właściwą opiekę nad nimi. Posiadacze zabytkowych kamienic, zainteresowani dofinansowaniem prac mogą złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Prezydenta Miasta Krakowa za pośrednictwem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Dodatkowo z budżetu Miasta Krakowa od 2006 roku dofinansowywane są prace przy obiektach zabytkowych w formie dotacji celowej. Procedurę przyznawania dotacji, wysokość o jaką można się ubiegać oraz zakres kontroli określają uchwały Rady Miasta Krakowa podjęte w oparciu o art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Łącznie od 2013 do 2018 roku wyremontowano 171 zabytków, a kwota dofinansowania wyniosła 18 850 000 zł.

Wyremontowane kamienice:

 • uchwała nr LXIX/1001/13 z dnia 13 marca 2013 r.
 • uchwała nr C/1540/14 z dnia 26 marca 2014 r.
 • uchwała nr XI/194/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 • uchwała nr XXXVIII/653/16 z dnia 2 marca 2016 r.
 • uchwała nr LXVII/1664/17 z dnia 29 marca 2017 r.
 • uchwała nr XCV/2482/18 z dnia 28 lutego 2018 r.

Przykłady obiektów, przy których zakres prac oraz koszty spowodowały, że ich realizacja odbyła się w cyklu dwu lub kilkuletnim:

 • kamienica przy ul. Floriańskiej 17/ ul. św. Tomasza 18
 • kamienica przy ul. Szewskiej 8/ ul. Jagiellońskiej 8
 • mur ogrodzeniowy wokół klinik UJ od strony ul. Kopernika, ul. Botanicznej i ul. Lubicz
 • kamienica przy Placu Mariackim 8/ ul. Siennej (dwie elewacje frontowe dwie różne strony)
 • zabudowania klasztorne w Łagiewnikach
 • elewacja kościoła pw. św. Mikołaja
 • kościół i zespół klasztorny o. Bernardynów
 • Willa „Kossakówka” przy Placu Kossaka 4
 • kamienica „Dom Turecki” ul. Długa 31/ul. Pędzichów 2
 • zabudowania klasztorne w zespole klasztornym przy ul. Bożego Ciała 26
 • Arsenał miejski oraz Baszta Ciesielska i Stolarska
 • mur od strony plant przy zespole klasztornym o. Dominikanów
 • ołtarz Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej
 • kamienica ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
 • kamienica ul. Krakowska 7/ul. Meiselsa 8

Nawiązując do artykułu na portalu Onet.pl „Milion złotych z budżetu Krakowa dla firmy syna wiceprezydent Koterby. Urzędnicy nie widzą w tym nic złego” Dawida Serafina z dn. 3.07.2018 roku informujemy, że  dofinansowanie prac prowadzonych przy kamienicy przy ul. Gołębiej 5/ul. Wiślnej 6 w Krakowie – wpisanej do rejestru zabytków pod nr A – 548 zostało zrealizowane w oparciu o przepisy uchwały Nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. Wnioski składane były przez Biuro Rozwoju Krakowa S.A. na prace planowane w latach 2013 - 2017 oraz 2018 i każdorazowo spełniały wymogi formalno–prawne.

W 2013 roku zabezpieczono konstrukcję kamienicy, a w 2014 – 2016 roku przeprowadzono kompleksowy remont konserwatorski elewacji obiektu. W latach 2016 i 2017 dofinansowaniem objęte były wyłącznie prace konserwatorskie kamiennych i ceglanych elementów ścian i sklepień w piwnicach kamienicy. Dotacja przyznana w 2018 roku dotyczy remontu konserwatorskiego dachu z wymianą pokrycia.

Decyzje o dofinansowaniu remontu kamienic zatwierdziła Rada Miasta Krakowa.

Maciej Grzyb

Dyrektor Biura Prasowego

 

Jak dostać dofinansowanie na remont zabytku?

Procedura jest prosta. Do 31 października należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej, termin ten nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku. Dokument dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa, a także w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy placu Wszystkich Świętych 11.

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie prace w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, których realizacja planowana jest na rok następujący po roku złożenia wniosku. Należy pamiętać, że dofinansowanie nie obejmuje zwrotu poniesionych kosztów na prace zrealizowane przed terminem złożenia wniosku.

Miasto może udzielić dotacji do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego, w zależności od środków przyznanych przez Radę Miasta Krakowa. Dofinansowanie może być przekazane w całości – po zakończeniu zadania, na które została przyznana dotacja i przyjęciu prawidłowego rozliczenia lub w dwóch częściach: pierwszej po podjęciu prac w wysokości nie większej niż 50% udzielonej dotacji, drugiej po zakończeniu zadania.

Dotacja może obejmować m.in: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Oceny wniosków dokonuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z zarządzeniem Nr 56/2018 w składzie: przedstawiciel Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, przedstawiciel Rady Miasta Krakowa, przedstawiciel kurii krakowskiej, przedstawiciel Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury oraz osoba zajmująca się dziedzictwem kulturowym, a przewodniczy jej Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Komisja pod uwagę bierze dostępność zabytku dla społeczności lokalnej i turystów, promowanie kultury oraz historii Krakowa, rangę zabytkowo-artystyczną, wysokość zaangażowania środków własnych oraz stan zabytku. Ostateczną decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miasta Krakowa.  

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Prezydenta Miasta Krakowa za pośrednictwem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

Więcej informacji w uchwale Nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. oraz na stronie www.bip.krakow.pl.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA