EBI: Kraków to pewny finansowo partner

EBI: Kraków to pewny finansowo partner
Fot. Wiesław Majka

Umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 45 mln EUR została zawarta przez Kraków 2 października 1998 r. Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie projektu „Krakowski Transport Miejski". Jednym z warunków umowy było jej zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej. Dlatego też, 4 czerwca 2002 r. Miasto Kraków podpisało Umowę Gwarancyjną i Kompensacyjną z Kommunalkredit Austria AG jako zabezpieczenie udzielonego przez EBI kredytu. Z tytułu realizacji tej umowy Miasto ponosi corocznie wydatki związane z tą gwarancją.

- Obecnie sytuacja finansowa Krakowa jest na tyle satysfakcjonująca, a miasto posiada tak wysoką ocenę ratingową, że nie ma potrzeby, by płacona była gwarancja na zabezpieczenie spłaty kredytu w naszym banku – powiedział Laszlo Baranyay, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, podczas podpisania zmiany umowy kredytowej.

- Likwidacja zabezpieczenia na spłatę kredytu to kolejne potwierdzenie, że stan finansów Krakowa jest w dobrej kondycji – komentował z kolei Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Przypomnijmy, że latem radni zdecydowaną większością głosów przyjęli absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Krakowa.W 2013 roku dochody miasta zostały zrealizowane w 99,7 proc. (dla porównania na koniec 2012 roku wskaźnik ten wyniósł 96,6 proc. planu). Większe niż zakładano na początku roku prawie o 9 proc. były dochody z mienia. Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w 97,4 proc. Względem planu zdecydowanie wzrosła też nadwyżka budżetowa. Przypomnijmy, że na początku 2013 roku założono, że dochody przekroczą wydatki o 10 mln zł. Tymczasem na koniec 2013 roku nadwyżka wyniosła prawie 96 mln zł. Dla przypomnienia – w 2012 roku budżet Krakowa zanotował deficyt w wysokości 42, 5 mln zł.

Równie dobre dane można zaobserwować w przypadku zadłużenia. Na koniec 2013 roku wyniosło ono 1 976 262 809,99 zł, czyli 52,9 proc. Jednak po uwzględnieniu odliczeń kredytów i pożyczek na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych zadłużenie Krakowa na koniec 2013 roku wyniosło 1 840 102 794,60 zł, czyli 49,26 proc. Zatem, gdyby podzielić dług Krakowa na jednego mieszkańca, na każdego z nas przypadłoby 2602 zł. Dla porównania: na mieszkańca Warszawy przypada 3442 zł, na mieszkańca Wrocławia – 3333 zł, w Łodzi - 2965 zł, a w Poznaniu – 3371 zł. Średnio mieszkańcy 12 największych polskich miasta są zadłużeni na kwotę 2971 zł, a więc więcej niż w samym Krakowie.

Dowodem na to, że Kraków jest miastem stabilnym finansowo jest również niedawne potwierdzenie przez agencję Standard&Poor's oceny wiarygodności kredytowej Krakowa na poziomie „A-".

Według Agencji Standard&Poor's Kraków prezentuje dobre wyniki budżetowe, dzięki ożywieniu gospodarczemu oraz wprowadzonym oszczędnościom. Agencja zwraca uwagę na poprawę płynności finansowej miasta.

Stabilna perspektywa odzwierciedla również opinię, iż dążenia Krakowa do kontroli wydatków, a także wsparcie rozwoju gospodarczego, pomogą miastu utrzymać wysoki poziom wykonania budżetu, utrzymać umiarkowane zadłużenie oraz polepszyć poziom płynności.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie