Komunikat archiwalny

Projekty planów do publicznego wglądu

Od 7 stycznia do 4 lutego wszyscy krakowianie będą mogli zapoznać się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Czyżyny - AWF” oraz „Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Od 4 stycznia do 2 lutego wyłożony do publicznego wglądu zostanie projekt planu miejscowego „Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej”. Wszystkie materiały będą dostępne w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4 oraz na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl. 

Projekty planów do publicznego wglądu
Fot. Magiczny Kraków

Celem planu miejscowego „Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej”  będzie stworzenie warunków przestrzennych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru w oparciu o zasady ładu przestrzennego poprzez ochronę wartości krajobrazowych i przyrodniczych oraz znalezienie kompromisu dla wyważenia różnych interesów społecznych, publicznych i prywatnych. Wyznaczenie terenów i przestrzeni publicznych oraz zieleni urządzonej, a także kształtowanie tych przestrzeni w terenach usługowych umożliwią prawidłowy i nowoczesny rozwój tego rejonu miasta. Objęcie tego terenu planem miejscowym pozwoli na skuteczną kontrolę zmian w zagospodarowaniu, a także zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

W ramach obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Czyżyny – AWF” znajdują się tereny wymagające zmiany ustaleń obowiązującego planu miejscowego obszaru „Stare Czyżyny” w zakresie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy. Umożliwi to swobodne kształtowanie przestrzeni terenów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji. Plan miejscowy umożliwi zainwestowanie obiektami o wysokich walorach architektonicznych terenu zieleni w rejonie węzła al. Pokoju i ul. Nowohuckiej. Obecne zainwestowanie znacząco odbiega od standardów wyznaczonych w kierunkach polityki przestrzennej wyznaczonych w Studium. Z uwagi na złożoność wspomnianych zagadnień przestrzennych dotyczących obszaru „Czyżyny – AWF”, jedynie plan miejscowy może pozwolić na realizację wizji zawartej w Studium.

W ramach obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka” znajdują się tereny wymagające przekształceń, rewitalizacji i rehabilitacji, dla których, zgodnie z kryteriami zakwalifikowania obszarów Krakowa do obszarów priorytetowych, Miasto zamierza sporządzić plany miejscowe w pierwszej kolejności. Na tych obszarach, gdzie procesy społeczno-ekonomiczne skutkowały degradacją tkanki miejskiej, plan miejscowy umożliwi wsparcie procesów rehabilitacji istniejącej zabudowy wielorodzinnej blokowej. Plan miejscowy umożliwi ponadto wykorzystanie potencjału południowej części obszaru wzdłuż ul. Bieńczyckiej i al. Jana Pawła II, tworzenie atrakcyjnej architektonicznie obudowy tych ulic i rozwój funkcji usługowej, w tym, na obszarze wskazanym w Studium, usług handlu wielkopowierzchniowego. Kolejne inwestycje powstające w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, mogą pogłębiać chaos urbanistyczny i prowadzić do obniżenia wartości przestrzeni. Z uwagi na złożoność wspomnianych zagadnień przestrzennych dotyczących obszaru „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka”, jedynie plan miejscowy może pozwolić na realizację wizji zawartej w Studium.
 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA POLAK
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także