Komunikat archiwalny

Sytuacja w Muzeum Inżynierii Miejskiej - wyjaśnienie

W związku ze stwierdzeniem poważnego naruszenia obowiązków przez Dyrektora Muzeum Inżynierii Miejskiej pana Marka Golonkę, co mogło doprowadzić w przyszłości m.in. do zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, Zastępca Prezydenta Krakowa, Andrzej Kulig podjął kroki zmierzające do odwołania dyrektora z zajmowanego stanowiska.

Sytuacja w Muzeum Inżynierii Miejskiej - wyjaśnienie
Fot. Magiczny Kraków

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności dopuszczenia do użytkowania poszczególnych obiektów i hal wchodzących w skład kompleksu Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Wawrzyńca bez zgód wymaganych prawem budowlanym co stanowi naruszenie przepisów prawa. Zaniedbania Dyrektora Marka Golonki potwierdza stosowna dokumentacja pokontrolna oraz stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wszelkie kroki dyscyplinarne, w sprawie odwołania pana Golonki, zostały podjęte na podstawie przepisów prawa pracy. 10 grudnia 2015 roku o godz. 13 w gabinecie Pana Prezydenta Andrzeja Kuliga odbyło się spotkanie  w którym uczestniczyli Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Marek Golonka – Dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej i Barbara Skrabacz–Matusik, Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru w UMK. Spotkanie odbyło sie z inicjatywy Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pana Andrzeja Kuliga i dotyczyło ustaleń poczynionych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK w zakresie dopuszczenia do użytkowania obiektów będących w dyspozycji Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Przeprowadzone postępowanie wykazało istotne nieprawidłowości w powyższym zakresie. W szczególności pan Marek Golonka dopuścił do użytkowania budynek, oznaczony jako „Hala D” - stanowiący najistotniejszy z punktu widzenia funkcjonowania MIM obiekt budowlany – bez uzyskania uprzedniej, wymaganej prawem zgody na użytkowanie obiektu. Nastąpiło także istotne opóźnienie w złożeniu zawiadomienia PINB o zakończeniu robót i w wykonywaniu czynności w zakresie uzupełniania braków ww. zawiadomienia. Ustalono także, że Muzeum Inżynierii Miejskiej nie posiada dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do użytkowania obiektów oznaczonych jako hala „H” i „G”.

Prezydent Andrzej Kulig poinformował pana Marka Golonkę iż wobec  ujawnionych nieprawidłowości, podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury formalno-prawnej zmierzającej do rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym, zastrzegając równocześnie, że tryb  rozwiązania stosunku pracy, na wniosek Pana Dyrektora, może ulec zmianie.

W trakcie tej rozmowy poruszono także wątek kontroli przeprowadzonej w 2014 roku. Pan Prezydent Andrzej Kulig zwrócił uwagę, że wykazane w protokole pokontrolnym nieprawidłowości były w większości usuwane dopiero w trakcie tegorocznej rekontroli. Pan Marek Golonka nie był w stanie konstruktywnie wyjaśnić zaistniałych okoliczności oraz nie dostrzegł błędów we własnych działaniach/zaniechaniach.

Ostatecznie zdecydowano o odwołaniu pana Marka Golonki ze stanowiska w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z zachowaniem okresu wypowiedzenia. O opinię w tej sprawie wystąpiono do Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Krakowskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Techniki.

Równocześnie, Prezydent Miasta Krakowa zobowiązał Dyrektora Muzeum Inżynierii Miejskiej do dokonania wszelkich niezbędnych działań umożliwiających niezwłoczne doprowadzenie do sytuacji, w której zostaną spełnione wszystkie prawem przewidziane warunki udostępnienia ww. obiektu zwiedzającym.

SKANY PISM [pdf]

Filip Szatanik
Zastępca Dyrektora Biura Prasowego
Urząd Miasta Krakowa

Tagi: media, muzeum

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA