Komunikat archiwalny

Sprostowanie do tekstu pt. „Kraków. Rodzice będą więcej płacić za żłobki”

W nawiązaniu do tekstu „Kraków. Rodzice będą więcej płacić za żłobki” autorstwa Piotra Rąpalskiego i Nicole Makarewicz, zamieszczonego 25 lutego w Gazecie Krakowskiej  wyjaśniamy:

Sprostowanie do tekstu pt. „Kraków. Rodzice będą więcej płacić za żłobki”
Fot. Wiesław Majka/UMK
  1. Nieprawdziwa jest informacja zawarta w pierwszym zdaniu tekstu sugerująca jakoby Gmina Miejska Kraków ograniczała dotacje udzielane dla prywatnych żłobków.

Gmina Miejska Kraków jako jedna z nielicznych gmin w Polsce nieprzerwanie od roku 2012 udziela dotacji (dofinansowania) dla podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. W latach tych wzrastały też środki przekazane przez Gminę w związku z udzielaną dotacją wynosząc odpowiednio:

  • w roku 2012 – 497 387,50 zł;
  • w roku 2013 – 1 289 506,00 zł;
  • w roku 2014 – 1 883 322,00 zł;
  • w roku 2015 – 5 089 984,45 zł;
  • w roku 2016 (kwota planowana w budżecie) - 7 895 415,00 zł.
  1. Nieprawdziwa jest informacja zawarta we wspomnianym artykule, jakoby na dotacje do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „zabrakło 3 mln złotych”. Nieprawdziwa jest również informacja, że żłobki niepubliczne były powiadamiane o tym, że dotacja będzie udzielana do końca grudnia br.

Rada Miasta Krakowa uchwałą określiła że wysokość dotacji udzielanej w trakcie roku 2016 wyniesie 1,70 zł za godzinę opieki. Wysokość środków zaplanowanych na udzielanie dotacji w roku 2016 wynosi 7 895 415,00 złotych. Taka kwota została rozdysponowana na podstawie złożonych przez prywatne żłobki wniosków. Zatem nieprawdą jest, że w budżecie brak jest środków na udzielenie dotacji. Ponadto informowano, zainteresowane podmioty, że okres udzielania dotacji zależeć będzie od ilości złożonych wniosków przy uwzględnieniu kwoty ujętej w budżecie. Podobnie w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie dotacji jako planowany okres jej udzielania wskazano termin od 1 marca do 31 grudnia 2016 roku zapisując jednocześnie zastrzeżenie, że „w przypadku, gdy wnioskowane kwoty dofinansowania przekroczą wysokość środków zaplanowanych na udzielanie dotacji w budżecie miasta Krakowa na rok 2016 Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu udzielania dotacji.

Wysokość dotacji określona w zawartych umowach wynika z zadeklarowanej liczby miejsc, którą dysponuje dany żłobek oraz godzin jego pracy. Natomiast wypłacona za dany miesiąc kwota dotacji wynika z liczby rzeczywiście w danym miesiącu zapisanych do żłobka dzieci oraz czasu pracy żłobka. Oznacza, to że występują różnice pomiędzy wysokością dotacji deklarowanych przez podmioty prowadzące żłobki niepubliczne a późniejszym jej rzeczywistym wykorzystaniem. Może to spowodować, że w trakcie roku budżetowego okres obowiązywania umów będzie wydłużony. Taka sytuacja miała miejsce w roku 2013, kiedy okres udzielania dotacji, określony początkowo w umowach na dzień 30 października został wydłużony do 20 grudnia. Aktualnie zawarto 128 umów o udzielenie dotacji zapewniających dofinansowanie do 2786 miejsc w okresie od 1 marca do 30 września 2016 r.

Wyżej opisany sposób realizacji zadania ma na celu zapewnienie właściwego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji oraz prawidłowego jej rozliczania.

Na terenie Gminy jest aktualnie 5944 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 2 350 miejsc w żłobkach samorządowych, 2994 w niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów (w tym 2 786 miejsc dotowanych przez Gminę oraz 135 miejsc w żłobkach prowadzonych na zlecenie Gminy), 600 niań.

 

Michał Marszałek

Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA