Komunikat archiwalny

Wyjaśnienie w sprawie emisji programu TVN „UWAGA” na antenie TVN i TTV w dniu 7 marca 2016 r. dotyczącego jakości opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie

W nawiązaniu do wyemitowanego w dniu 7 marca 2016 r. programu stacji TVN pt. „TVN UWAGA” Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK przedstawia następujące stanowisko.

Biuro sprawując nadzór nad Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie, reaguje na każdy przypadek zgłaszanych nieprawidłowości, przeprowadzając za każdym razem procedurę wyjaśniającą, która jest podstawą do wdrożenia ewentualnych działań naprawczych. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których zgłaszane uwagi i zastrzeżenia dotyczą poszanowania praw osób przebywających w Zakładzie. Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK wystąpiło do Dyrektora ZOL o przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego i zidentyfikowanie, których pacjentów dotyczą informacje przedstawiane w programie TVN „UWAGA”. Po uzyskaniu stanowiska kierującego Zakładem zostaną podjęte dalsze działania nadzorcze ze strony Biura.

W roku 2015 w ZOL przy ul. Wielickiej 267 leczyło się na wszystkich oddziałach i w poradniach specjalistycznych blisko 2000 pacjentów. Do sprawującego nadzór Biura ds. Ochrony Zdrowia wpłynęły 3 skargi dot. jakości leczenia i opieki nad pacjentami. Podkreślenia wymaga również fakt, że na każdym oddziale/odcinku Zakładu wywieszone są informacje o możliwości składania skarg - do podmiotu nadzorującego ZOL (Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK). Informacje o wyrażanym personelowi niezadowoleniu rodzin pacjentów umieszcza się w Księdze Raportów Pielęgniarskich.

W tym kontekście sformułowanie wniosków natury ogólnej i generalnej o „karygodnych zaniedbaniach” oraz „złej opiece pielęgniarskiej” jest w aktualnym stanie wiedzy bezpodstawne.

Na podstawie informacji przedstawionych w środkach masowego przekazu, na tym etapie możliwe jest zweryfikowanie i zajęcie stanowiska wyłącznie w ograniczonym zakresie:

  1. odnośnie jednej ze wskazanych osób, co do której także w jednym z dzienników lokalnych zostały przedstawione informacje pozwalające na jej identyfikację uzyskane wyjaśnienia wskazują, że nastąpiło to bez wyrażenia zgody osoby zainteresowanej, a wręcz wbrew sprzeciwowi tej osoby. Z uwagi na naruszenie godność osobistej i prawa do ochrony danych osobowych, sprawa została skierowana w trybie art. 572 kodeksu postępowania cywilnego do właściwego sądu opiekuńczego.
  2. odnośnie kolejnej z przedstawionych spraw w roku 2015 przeprowadzane były postępowania wyjaśniające i postępowania skargowe, w tym przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK, które nie potwierdziły stawianych zarzutów. Od sierpnia ubiegłego roku osoba ta nie korzysta ze świadczeń medycznych wykonywanych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie.
  3. odnośnie kolejnej ze zgłaszanych spraw nie wnoszono skarg do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie, ani do sprawującego nadzór nad jednostką Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK. Osoba, której dotyczyły przedstawiane w informacjach medialnych przebywała w ZOL 7 dni.
  4. w zakresie kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonania  przez Zakład umów w latach 2011 i 2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - wniosek o jej przeprowadzenie został złożony do NFZ przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK.

Ponadto wszelkie ewentualne nieprawidłowości i problemy dotyczące stosowanych przez personel ZOL zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych są dodatkowo przedkładane w celu podjęcia stosownych czynności kontrolnych konsultantom województwa małopolskiego w dziedzinie pielęgniarstwa oraz geriatrii.

Niezależnie od powyższego stanowiska należy przypomnieć, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wyłącznie pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Dyrektor Biura
Michał Marszałek

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA