Ul. Kaczeńcowa 9: sprostowanie artykułu w „Dzienniku Polskim” i „Gazecie Krakowskiej”

Artykuł „Prezydenccy urzędnicy za bezcen sprzedali działkę pod nowy park” autorstwa Marzeny Rogozik i Bartosza Dybały zamieszczony w dzisiejszych wydaniach „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” podaje nieprawdziwe informacje oraz pomija wiele istotnych faktów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi, aby mieć kompletny obraz opisywanej sytuacji.

Nieruchomość oznaczona nr działki 365/2 o powierzchni  9 arów 17 m2 (0,0917 ha), a nie jak podano w artykule „blisko hektarową działkę” – zabudowana była budynkiem dawnego czworaka dworskiego (ostatnio użytkowanym jako budynek mieszkalny) w złym stanie technicznym, ujętym w ewidencji zabytków i podlegającym ochronie konserwatorskiej. W związku ze złym stanem technicznym obiektu i koniecznością podjęcia działań w celu jego zachowania, a także z uwagi na duży zakres remontu, generujący odpowiednio wysokie koszty, uzasadniona była sprzedaż nieruchomości.

Jedną z form ochrony zabytków są zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustalenia ochrony wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieńczyce Park Rzeczny Dłubni” przyjęty uchwałą Nr LXXII/1048/13 Rady Miasta Krakowa z 24 kwietnia 2013 r. ustalił warunki ochrony między innymi budynku położonego przy ul. Kaczeńcowej 9 poprzez dopuszczenie remontu i przebudowy oraz możliwość wykorzystania istniejących budynków pod usługi i funkcję mieszkalną. W warunkach sprzedaży nieruchomości oprócz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnione zostały również wytyczne konserwatorskie dotyczące tego obiektu.

Anna Trembecka
Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA