Stanowisko ws. artykułu z Gazety Krakowskiej „Deweloper płaci, miasto mu pomaga”

W artykule „Deweloper płaci, miasto mu pomaga” autorstwa Pana Piotra Ogórka („Gazeta Krakowska” z 3 lipca 2017 roku) dziennikarz podał kilka nieprawdziwych informacji ws. budowy drogi na Zabłociu w rejonie ulic Dąbrowskiego i Traugutta.

 • Nieprawdą jest, że ustawa na EURO 2012 została wykorzystana do wydania decyzji
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy ulicy Dąbrowskiego - Boczna.
  Decyzje ustalające lokalizację przedsięwzięcia EURO 2012 oraz decyzje pozwolenia na budowę przedsięwzięcia EURO 2012 wydawane były przez właściwego wojewodę, a nie starostę czy prezydenta miasta. Dodatkowo w dniu 3.02.2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012. Budowa ulicy Dąbrowskiego - Boczna w tym wykazie się nie znalazła.
 • Nieprawdą jest, że Starosta odmówił zgody („nie pozwolił”) na realizację inwestycji drogowej.
  Starosta w ogóle nie odniósł się do niej w treści decyzji o umorzeniu postępowania. Starosta Krakowski nie jest organem właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie budowy drogi na terenie miasta Krakowa działającego na prawach powiatu.
 • Nieprawdą jest, że w ramach złożenia wniosku Prezydent Miasta Krakowa był reprezentowany przez panią Małgorzatę Schab.
  Wniosek został złożony przez zarządcę drogi ZIKiT reprezentowany przez ówczesnego Dyrektora. Natomiast pani Małgorzata Schab posiadając upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa do podpisywania w jego imieniu decyzji administracyjnych, podpisała zgodę na realizację inwestycji drogowej. Poprawność tych wszystkich działań została potwierdzona najpierw przez Wojewodę Małopolskiego a następnie Ministra Infrastruktury i Rozwoju utrzymującego w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 5/4/2013 z dnia 14.05.2013r.
 • Nieprawdą jest, że inwestor przesuwając ślad drogi dojazdowej określony w planie bez oznaczenia zyskał tym samym dodatkowy teren do realizacji zabudowy mieszkaniowej w miejsce tego śladu.
  Ślad ten nadal pozostaje pod głównym oznaczeniem w liniach rozgraniczających planu A.KDD i na tak oznaczonym terenie nie wolno wznosić zabudowy. Dodatkowo, przeznaczona  do realizacji droga publiczna (a nie jak błędnie napisano w artykule „wewnętrzna”) wynika bezpośrednio z ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Zabłocie” zatwierdzonego Uchwałą Nr  CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r., i jest oznaczona symbolem A.KDD w ww. MPZP „Zabłocie”.
  Projektowany odcinek drogi publicznej wg zatwierdzonego projektu stanowi połączenie ulicy Dąbrowskiego z określoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabłocie” ulicą dojazdową oznaczoną na rysunku planu A.KDD.
 • Nie jest prawdą, że „mężowie dyrektorek Zarządu Budynków Komunalnych kupują od ZBK mieszkania”.
  Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK) nie zajmuje się sprzedażą mieszkań.
 • Nie jest prawdą, że „spółka, która ma budować parkingi, nie buduje żadnego”.
  Miejska Infrastruktura sp. z o.o. wyłoniła wykonawców na realizację dwóch parkingów P+R: Kurdwanów i Bieżanów.

 

Maciej Grzyb
Dyrektor Biura Prasowego UMK

 

Pokaż metkę
Autor: MACIEJ GRZYB
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA