ZIKiT nie daje „prezentów” deweloperom

W odpowiedzi na dwa artykuły „Miasto zrobiło ślepą ulicę w prezencie dla dewelopera” oraz „Droga w prezencie dla dewelopera. Urzędnicy dali się przechytrzyć”, które ukazały się w „Gazecie Krakowskiej” 16 sierpnia oraz w „Dzienniku Polskim” 18 sierpnia, uprzejmie informuję:

W celu aktywizacji obszaru położonego w Krakowie pomiędzy ul. Pasternik, ul. Ojcowską a ul. Jasnogórską i budowy ważnego połączenia ul. Pasternik z ul. Jasnogórską, które w zamierzeniu miało przyczynić się do lepszej komunikacji w Bronowicach Wielkich, w dniu 20 listopada 2007 roku zostało zawarte porozumienie nr W/V/162/JM/2/2007 pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Krakowskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego „KRAKBUD” Sp. z o.o. i Caritas Archidiecezji Krakowskiej (dalej: Inwestorzy).

Przedmiotem porozumienia było ustalenie zasad współpracy między stronami przy realizacji układu komunikacyjnego na wskazanym powyżej obszarze. Zadanie zostało podzielone na etapy. Ponadto, zgodnie z postanowieniami wskazanego powyżej porozumienia oraz aneksu do tego porozumienia, strony zobowiązały się do partycypowania w kosztach realizacji przedmiotowej inwestycji i ustaliły, iż przedmiotowa inwestycja współfinansowana będzie w 50 % solidarnie przez Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „KRAKBUD” Sp. z o.o. i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

W ramach realizacji zawartego między stronami porozumienia, inwestor na własny koszt opracował dokumentacje projektową. W oparciu o przekazaną przez inwestora dokumentację projektową zrealizowana została inwestycja polegająca na budowie drogi od ul. Starego Dębu do projektowanego ronda. W związku z zakończeniem inwestycji - zgodnie z postanowieniami porozumienia zawartego między stronami - inwestorzy zobowiązani byli do zapłaty na rzecz Gminy Miejskiej Kraków łącznie kwoty 1 436 500 zł (Każdy z inwestorów zobowiązany był do zapłaty na rzecz Gminy Miejskiej Kraków kwoty 718 250 zł).

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, iż w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym nie może być mowy o jakimkolwiek „prezencie” ze strony Miasta na rzecz dewelopera. Tym samym użycie przez autora artykułu sformułowania „upominek dla dewelopera” czy też  „w prezencie dla dewelopera” jest dalece nieuzasadnione i nieprawdziwe.

Z uwagi na fakt, iż mimo kierowanych do inwestorów wezwań do zapłaty, inwestorzy nie dokonali na rzecz Gminy Miejskiej Kraków – ZIKiT wpłaty wskazanych powyżej kwot w wyznaczonym terminie, Gmina Miejska Kraków – ZIKiT podjęła działania zmierzające do dochodzenia przysługujących jej roszczeń na drodze sądowej.

W związku z powyższym, w celu wyegzekwowania kwot należnych Gminie Miejskiej Kraków – ZIKiT, zostały wniesione odrębne powództwa przeciwko Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz „KRAKBUD”  Sp. z o.o. Sprawy zostały skierowane do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt IX GC 129/15.

W przedmiotowej sprawie sądowej został wydany wyrok sądu I instancji uwzględniający powództwo Gminy Miejskiej Kraków – ZIKiT w całości i zobowiązujący Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „KRAKBUD” Sp. z o.o. i Caritas Archidiecezji Krakowskiej do zapłaty kwot należnych Gminie Miejskiej Kraków wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Wyrok nie jest prawomocny. Obecnie sprawa została przekazana do sądu II instancji (Sąd Apelacyjny w Krakowie). Do chwili obecnej nie został wyznaczony termin rozprawy apelacyjnej.

Ponadto podkreślić należy, iż planowane jest kontynuowanie inwestycji polegającej na wybudowaniu całego planowanego układu drogowego położonego w Krakowie pomiędzy ul. Pasternik, ul. Ojcowską a ul. Jasnogórską, tak aby zgodnie z założeniem, przyczynił się on do lepszego skomunikowania tego rejonu miasta. Możliwość realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na wybudowaniu kolejnego etapu planowanego układu drogowego, uzależniona jest od ujęcia zadania w Budżecie Miasta Krakowa. Tak jak czyniono to w latach ubiegłych, również i w tym roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie złoży stosowny wniosek o uwzględnienie przedmiotowego zadania w Budżecie Miasta Krakowa na 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata kolejne.

 

Andrzej Mikołajewski

Dyrektor Naczelny ZIKiT

Pokaż metkę
Autor: ANDRZEJ MIKOŁAJEWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA