Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 27,29 µg/m3 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-20 17:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-20 17:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-20 17:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-20 17:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-20 17:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-20 17:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-20 17:00
Zgłoś problem
12 616 80 00

Korekta sieci szkół – trwają konsultacje

Artykuły redaktor Olgi Szpunar, które ukazały się 6 grudnia 2017 r. w „Gazecie Wyborczej”: „Magistrat nie godzi się na filię szkoły” oraz „Reforma edukacji i festiwal matematyczny”, przedstawiają nieprawdziwy obraz sytuacji i pomijają kilka ważnych dla tych tematów faktów.

Odnosząc się do pierwszego z artykułów, pragnę zaznaczyć, że zawarte w jego tytule kategoryczne stwierdzenie: „Magistrat nie godzi się na filię szkoły”, nie jest prawdziwe. Na etapie tworzenia i konsultowania nowej sieci szkół przedstawiane i rozważane były dwie równorzędne propozycje: 1) przekształcenie Gimnazjum nr 22 w samodzielną szkołę podstawową oraz 2) stopniowe wygaszanie Gimnazjum nr 22 i utworzenie w jego miejsce filii Szkoły Podstawowej nr 30. Ostatecznie zwyciężyła pierwsza koncepcja, która uzyskała aprobatę środowiska szkolnego, radnych miasta Krakowa oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Koncepcja utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 30 w budynku przy ul. Skwerowej była analizowana, niemniej jednak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wskazanie drugiej lokalizacji dla tej szkoły. Przemawiają za tym liczne argumenty, w tym to, że proponowane rozwiązanie daje większe możliwości i nie ogranicza dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 jedynie do klas I–IV, jak to ma miejsce w przypadku tworzenia filii. Ponadto, zgodnie z przepisami, procedowanie założenia filii jest czasochłonne i w praktyce trwa dłużej niż pół roku, co w tym przypadku mogłoby zagrozić przeprowadzeniu rekrutacji w dwóch miejscach.

Obecnie, wobec braku naboru do nowej Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Skwerowej, odbywają się spotkania i konsultacje, które mają na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań, by poprawić warunki nauki uczniom Szkoły Podstawowej nr 30 oraz – co nie jest bez znaczenia – jak najlepiej zagospodarować pomieszczenia szkolne w budynku przy ul. Skwerowej.

W dniu publikacji artykułu, 6 grudnia (trudno więc przypisać w tej kwestii moc sprawczą redaktor Oldze Szpunar), odbyły się spotkania z zainteresowanymi dyrektorami szkół, w tym z dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 110 i Szkoły Podstawowej nr 30. Po tych konsultacjach miasto zaproponowało utworzenie kolejnej lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 30.

Należy wyrazić ubolewanie, że redaktor Olga Szpunar, która nie uczestniczyła w ubiegłym roku w szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych ani nie analizowała zgłaszanych wówczas wniosków, które ostatecznie rozstrzygnęły o obecnym kształcie sieci szkolnej, ma teraz odwagę negować ich wyniki.

Odnosząc się do felietonu „Reforma edukacji i festiwal matematyczny”, w którym redaktor Olga Szpunar proponuje, by zsumowania kosztów reformy dokonał ekspert oświatowy i zarazem ekonomista, pragnę zauważyć, że wyliczenie kosztów jest działaniem arytmetycznym, które może przeprowadzić każda osoba, także dziennikarz, radny i urzędnik. Dane na temat kosztów reformy edukacji w Krakowie były wielokrotnie przekazywane redaktor Oldze Szpunar i szczegółowo omawiane.

Katarzyna Król
zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRÓL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA