Sprostowanie do artykułu „Apelują o wykupienie fortu z zielenią” z Dziennika Polskiego

19.01.2018 r. w Dzienniku Polskim ukazał się artykuł red. Małgorzaty Mrowiec pt. „Apelują o wykupienie fortu z zielenią”. W tekście został przytoczony fragment petycji Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa dla Krakowa, która zarzuca opieszałość urzędników, zwlekanie z pozyskiwaniem terenów zielonych i aktywność w wyzbywaniu się zielonych działek gminnych.

Są to stwierdzenia całkowicie bezpodstawne, nie znajdujące potwierdzenia zarówno w zakresie pozyskania nieruchomości z przeznaczeniem ich pod tereny zielone, jak i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, w wyniku aktywnych działań podejmowanych przez Wydział Skarbu Miasta, licznych negocjacji, korespondencji z właścicielami nieruchomości Gmina Miejska Kraków znacznie zwiększyła swój zasób nieruchomości z przeznaczeniem pod utworzenie nowych terenów zielonych.

W latach 2016-2017 pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości przeznaczone pod „tereny zielone” o powierzchni ok. 47 hektarów za kwotę ok. 65,2 mln zł, w tym w drodze wykupu wydatkowano środki w wysokości 43,8 mln zł, natomiast w drodze zamiany pozyskano nieruchomości o wartości 21,4 mln zł. W/w nieruchomości zostaną przeznaczone m.in. na utworzenie Parku Zakrzówek, Aleksandry, św. Wincentego A’Paulo, Grzegórzeckiego, Lotników Polskich, Młynówka Królewska oraz parków rzecznych: Drwinka, Wilga, Dłubnia.

W sumie, w latach 2003-2017 pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków zarówno w trybie wykupu jak i zamiany nieruchomości przeznaczone pod tereny zielone o powierzchni: 68,3863 ha za kwotę 100.275.486,35 zł.

Zwrócić uwagę należy na fakt, że nabycie nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jest procesem żmudnym i wymaga dokonywania wielu czynności takich jak; regulacja stanów prawnych, ustalanie spadkobierców   i adresów ich pobytu, uzyskanie stosownej dokumentacji geodezyjnej oraz operatów szacunkowych, a przede wszystkim wyrażenie zgody na wykup przez właścicieli nieruchomości.

Natomiast sprzedaż nieruchomości gminnych poprzedzona jest wnikliwą analizą, dokonywaną m.in. przez Zespół Zadaniowy ds. wskazania sposobu zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Sprzedaży podlegają tylko nieruchomości, które są zbędne dla realizacji celów publicznych i zadań własnych gminy. Zbycie nieruchomości odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków. Przed przekazaniem sprawy pod obrady Rady Miasta Krakowa, Wydziały merytoryczne  i Jednostki gminne wydają opinie odnośnie zasadności sprzedaży danej nieruchomości, po przeanalizowaniu potrzeb i możliwości jej wykorzystania dla zadań własnych Gminy.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, w stosunku do których planowana jest realizacja określonych w planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji ULICP, „publicznych terenów zielonych” nie podlegają sprzedaży, stąd zarzut o aktywnym ich wyzbywaniu się jest bezpodstawny.

Marta Witkowicz
Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta

Pokaż metkę
Autor: MARTA WITKOWICZ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA