Odpowiedź na zarzuty redaktora Piotra Ogórka, opublikowane 26 lutego w „Gazecie Krakowskiej”

W związku z materiałem prasowym, który ukazał się w „Gazecie Krakowskiej” 26 lutego 2018 r. (Piotr Ogórek, „Czy zabetonują nam również Wzgórze Świętej Bronisławy?”), wyjaśniam:

W artykule Piotra Ogórka, który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu „Gazety Krakowskiej” („Czy zabetonują nam również Wzgórze Świętej Bronisławy?”), autor postawił śmiałą, acz całkowicie fałszywą, tezę, że na skutek sporządzenia kolejnego planu miejscowego, nastąpi zabudowa Wzgórza św. Bronisławy.

W ocenie autora, prace planistyczne doprowadzą do sytuacji, w której na stoku Wzgórza św. Bronisławy pojawi się zabudowa mieszkaniowa, w tym także zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na obszarze, gdzie taka zabudowa jest niemożliwa. A ponadto teren nowej zabudowy obejmie łącznie ok. 5 ha terenów zielonych.

Przekazane w artykule prasowym informacje są nieprawidłowe. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego obszaru „Zwierzyniec – Księcia Józefa” wprawdzie dotyczy obszaru miasta o łącznej powierzchni ponad 16 ha, jednakże w znacznej mierze terenów już zainwestowanych, albo terenów, które pozostaną niezabudowane. Jej celem jest umożliwienie rozbudowy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Domu Zwierzynieckiego, zagospodarowania Cmentarza Wojennego Glinnik, a także aktualizacja zasad ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz aktualizacja przeznaczenia terenów w związku z dokonaną w 2014 r. zmianą ustaleń Studium.

Należy wyjaśnić, że zgodnie z wytycznymi Studium, jedynie 12 dotychczas niezabudowanych działek, o łącznej powierzchni 2,6 ha, zostało wskazane w Studium jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). Co więcej, działki te położone są wzdłuż ul. Księcia Józefa (10 działek) i ul. Wodociągowej (2 działki, które dotychczas nie były objęte ustaleniami żadnego obowiązującego planu miejscowego). W związku z tym podana informacja, zgodnie z którą na skutek podjęcia prac miejscowych nad nowym planem nastąpi, cytuję: „zabetonowanie Wzgórza św. Bronisławy”, jest całkowicie nieprawdziwa.

Dla wspomnianych terenów, dla których w Studium został ustalony kierunek zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dokument polityki planistycznej gminy ustalił parametry zabudowy i zagospodarowania terenu: wysokość zabudowy do 9 m, przy równoczesnym zachowaniu wskaźnika terenu biologicznie czynnego w wielkości co najmniej 70%.

Powyższe ustalenie nie oznacza, że spośród wszystkich terenów objętych procedurą planistyczną, 30% powierzchni terenów (tj. ok. 5 ha obszaru) zostanie przeznaczonych do zabudowy, co wadliwie wyliczył autor artykułu, odejmując od powierzchni obszaru całego planu, wielkość terenu niebędącą terenem biologicznie czynnym (16 ha – 70% z 15 ha = ~ 5 ha).

Nieprawdziwa jest również informacja, zgodnie z którą na terenach tych będzie możliwe postawienie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ustalenia Studium są w tym zakresie precyzyjne i wykluczają możliwość powstania takich budynków na terenach położonych wzdłuż ul. księcia Józefa czy ul. Wodociągowej.

Ponadto należy wskazać, że Prezydent Miasta Krakowa sukcesywnie kieruje do Rady Miasta Krakowa projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania planów miejscowych dla kolejnych obszarów miasta. Równocześnie z projektem uchwały w sprawie sporządzenia planu miejscowego obszaru „Zwierzyniec – Księcia Józefa”, przekazany został projekt uchwały o sporządzaniu planu miejscowego dla innego ważnego rejonu miasta, tj. obszaru „Mistrzejowice – Północ", obejmującego tereny w rejonie ul. Piasta Kołodzieja. W miarę uchwalania przez Radę Miasta Krakowa kolejnych planów miejscowych, planuje się sukcesywne czynności planistyczne, związane ze sporządzaniem planów miejscowych dla następnych obszarów miasta, zgodnie z polityką określoną w obowiązującym Studium.

Maciej Grzyb

Dyrektor Biura Prasowego

 

Tagi: media, prasa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARGERITA KRASNOWOLSKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA