Świat - działania w zakresie ochrony przed PEM

Poszczególne kraje i instytucje na świecie podejmują działania edukacyjne i legislacyjne w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi.

Według  Światowej Organizacji Zdrowia sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM, ang. EMF) wszystkich częstotliwości stanowią jeden z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników wpływających na środowisko. Wszyscy, w różnym stopniu są obecnie narażeni na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, których natężenie będzie wzrastać wraz z postępem technologicznym.

Problem dwukrotnie poruszyły instytucje Unii Europejskiej w 2009 i 2011 roku apelując w Rezolucjach o podjęcie  pilnych działań przez kraje członkowskie.

W Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie:

Treść rezolucji

 • wzywa do szczególnego uwzględnienia skutków biologicznych przy dokonywaniu oceny potencjalnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie, zwłaszcza że według niektórych badań najbardziej szkodliwe skutki występują przy najniższych poziomach promieniowania
 • zauważa, że zarówno podmioty z branży, jak i odpowiednie podmioty zarządzające infrastrukturą i właściwe organy już teraz mogą oddziaływać na pewne czynniki, np. wprowadzając przepisy dotyczące odległości między miejscami, w których przebywają ludzie  a przekaźnikami; wzywa do optymalnego rozmieszczania masztów i przekaźników, a także do wspólnego korzystania z masztów i przekaźników umiejscowionych przez dostawców, tak by ograniczyć liczbę nieodpowiednio zlokalizowanych masztów i przekaźników; wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania odpowiednich wytycznych
 • zachęca państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne do utworzenia punktu kompleksowej obsługi wydającego pozwolenia na montaż anten i przekaźników oraz do uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego regionalnego planu rozmieszczania anten
 • wzywa państwa członkowskie, by wraz z operatorami z branży udostępniły społeczeństwu mapy przedstawiające narażenie na linie wysokiego napięcia, częstotliwości radiowe i mikrofale, zwłaszcza generowane przez maszty telekomunikacyjne, przekaźniki radiowe i anteny telefoniczne; wzywa do umieszczenia tych informacji na stronie internetowej, tak aby opinia publiczna mogła z łatwością się z nimi zapoznać oraz do ich rozpowszechnienia w mediach
 • potępia niektóre kampanie marketingowe operatorów telefonicznych, np. sprzedaż telefonów komórkowych przeznaczonych wyłącznie dla dzieci czy też skierowane do nastolatków oferty abonamentów z "darmowymi minutami"
 • proponuje, by UE włączyła do swojej polityki jakości powietrza w pomieszczeniach badanie dotyczące narażenia obywateli na stałą emisję mikrofal w ich domach;
 • jest żywo poruszony faktem, że towarzystwa ubezpieczeniowe dążą do wykluczenia zagrożeń związanych
  z polami elektromagnetycznymi z polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co wyraźnie dowodzie, że europejscy ubezpieczyciele już stosują własną wersję zasady ostrożności
 • wzywa państwa członkowskie do pójścia za przykładem Szwecji i uznania osób cierpiących na nadwrażliwość elektromagnetyczną za osoby niepełnosprawne w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony i równych szans;
 • zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom
  i parlamentom państw członkowskich, Komitetowi Regionów i Światowej Organizacji Zdrowia.

 W Rezolucji z 27 maja 2011 (nr 1815) „Potencjalne niebezpieczeństwa płynące z pól elektromagnetycznych i ich wpływ na środowisko"

Treść rezolucji

 • Powtórnie podkreślono wagę problemu przypominając, że według  Światowej Organizacji Zdrowia pola elektromagnetyczne wszystkich częstotliwości stanowią jeden z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników wpływających na środowisko. Wszyscy, w różnym stopniu są obecnie narażeni na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, których natężenie będzie wzrastać wraz z postępem technologicznym.
 • Na świecie istnieje 1.4 miliona stacji bazowych a ich liczba znacząco rośnie wraz z rozwojem technologii trzeciej generacji.  Inne sieci bezprzewodowe, które zapewniają  dostęp do szybkiego Internetu, i usług takich jak lokalne strefy bezpłatnego Internetu są również coraz bardziej powszechne w domach, biurach  i wielu ogólnie dostępnych miejscach (lotniska, szkoły, tereny zabudowane). Wraz z ilością stacji bazowych i lokalnych sieci bezprzewodowych wzrasta ekspozycja ludzi na fale radiowe.
 • Zalecono zastosowanie reguły ALARA(przyjęcie najniższej z możliwych wartości) mając na uwadze zarówno termiczne jak i nietermiczne lub biologiczne skutki oddziaływania pola i promieniowania elektromagnetycznego. Co więcej,  należyte środki ostrożności powinny być  zastosowane, nawet jeśli naukowe dowody nie określają ryzyka z  wystarczającą pewnością. W kontekście rosnącej wciąż ekspozycji ludzi, w szczególności najbardziej podatnych na promieniowanie dzieci i młodzieży, koszty ludzkie
  i ekonomiczne zaniedbań na polu profilaktyki mogą być ogromne.
 • Ubolewa się, że pomimo nawoływań  do zastosowania środków ostrożności jak i licznych rekomendacji, deklaracji oraz statutowych i prawnych korzyści, ciągle brak jest reakcji na znane i zatrważające niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia, oraz, że wciąż zwleka się z podjęciem i wdrożeniem  koniecznych systemowych działań, mających na celu ochronę zdrowia. Wstrzymywanie się z podjęciem działań ochronnych do czasu uzyskania niezbitych naukowych i klinicznych dowodów, może prowadzić do bardzo wysokich kosztów zdrowotnych i ekonomicznych, jak to miało miejsce w przypadku azbestu, benzyny z ołowiem lub tytoniu.
 • Zaleca się aby ustanowić ochronne normy dla długotrwałej ekspozycji na mikrofale wewnątrz budynków zgodnie z zasadą ostrożności, nie przekraczające 0.6 V/m, a w przyszłości zredukować tę wartość do 0.2 V/m (obecnie obowiązująca w Polsce norma ekspozycji to 7V/m).
 • Zaleca, aby wyznaczać miejsca budowy nowych anten  GSM, UMTS, WiFi i WIMAX nie tylko zgodnie
  z interesem operatorów, ale w konsultacji z samorządem lokalnym, władzami miast oraz mieszkańcami
  i stowarzyszeniami mieszkańców.
 • Zaleca zredukować istniejące normy promieniowani dla stacji bazowych telefonii komórkowych zgodnie
  z zasadą ALARA oraz całościowo i ciągle monitorować wszystkie działające anteny.

Poważnym problemem na świecie stała się rosnąca wykładniczo liczba osób, którzy cierpią z powodu nadwrażliwości na pola elektromagnetyczne (ang. EHS). W Europie szacuje się, że nawet do 10% do 15% populacji jest „elektrowrażliwa"  Osoby dotknięte tym syndromem odczuwają objawy ekspozycji natychmiast lub nawet do kilku godzin po wystawieniu na działanie sztucznych pól elektromagnetycznych. Szwecja m.in. uznała nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne za zaburzenie zdrowia oraz stworzyła strefy ochronne dla osób dotkniętych tym schorzeniem.

Problem "nadwrażliwości elektromagnetycznej" poruszyli kolejny w 2012 roku także europejscy parlamentarzyści: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P7-DCL-2012-0014&format=PDF&language=PL , gdzie wezwali rządy państw członkowskich do zastosowania obowiązujących przepisów dotyczących promieniowania elektromagnetycznego oraz działania szkodliwych substancji, a także
do ścisłego stosowania zasady ostrożności, przy jednoczesnym podejmowaniu skutecznych środków w zakresie kwestii dotyczących zdrowia i środowiska w celu natychmiastowego zapewnienia ochrony dotkniętym tymi problemami osobom, których liczba wzrasta wykładniczo. Podkreślili, że pacjenci cierpiący na nadwrażliwość elektromagnetyczną narażeni są na promieniowanie elektromagnetyczne,  na które nie mają wpływu.

Informacje na temat działań Unii Europejskiej w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi można znaleźć w języku polskim na stronie Komisji Europejskiej Kliknij tutaj:

http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/eu_actions/index_pl.htm

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska