Etap II - prace planistyczne

Etap II - prace planistyczne
Fot. Magiczny Kraków

Na etapie planistycznym kontynuowane były prace w formule warsztatowej, w pięciu obszarach strategicznych (I. Kapitał społeczny, II. Kreatywna gospodarka i potencjał naukowy, III. Jakość życia, IV. Inteligentna i nowoczesna metropolia, V - Kultura i dziedzictwo kulturowe). W wyniku analiz eksperckich, wyodrębniono dodatkowo obszar VI. Zarządzanie miastem.
W toku prac warsztatowych wypracowano plany strategiczne dla sześciu obszarów strategicznych. Na ich podstawie opracowano tzw. matrycę strategiczną dla projektu SRK 2030.

W wyniku pogłębionych analiz, podjęto prace mające na celu uszczegółowienie zdefiniowanych działań kluczowych.

Na ostatnim etapie przewidziane są spotkania konsultacyjne, które umożliwią wszystkim interesariuszom zgłoszenie propozycji nowych programów i/lub projektów strategicznych.

Więcej informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH PIĄTKOWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta