Komunikat archiwalny

Kraków przetestuje błękitny węgiel

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu dostarczy, a Miasto Kraków rozdysponuje wśród mieszkańców ok. 400 ton niskoemisyjnego, bezdymnego paliwa węglowego. Pilotażowy program będzie dotyczył dzielnicy Swoszowice.

Kraków przetestuje błękitny węgiel
Fot. Magiczny Kraków

Miasto Kraków, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Dzielnica X Swoszowice podpisały porozumienie w sprawie przeprowadzenia programu pilotażowego spalania niskoemisyjnego paliwa bezdymnego na udostępnionych w tym celu obiektach zlokalizowanych w tej dzielnicy Krakowa. W myśl porozumienia, zabrzański instytut badawczy dostarczy do Krakowa ok. 400 ton tzw. błękitnego węgla. Tech­nicz­nie rzecz bio­rąc jest to zwy­kły węgiel opa­łowy, który prze­szedł pro­ces nie­mal cał­ko­wi­tego odga­zowa­nia. Od koksu różni się tym, że pro­du­ko­wany jest ze zwy­kłego węgla ener­ge­tycz­nego, który jest tań­szy od węgla koksującego. Ma ok. 5% czę­ści lot­nych, dzięki czemu łatwo się zapala. Co bardzo ważne, wstępne bada­nia w jed­nej z kamie­nic w Zabrzu wska­zują, że w przypadku spalania przetworzonego węgla emisja pyłów spada o 40%, smoły o 75% oraz benzo-a-pirenu aż o 90%.

Nowe paliwo, które w styczniu ma zostać dostarczone do Krakowa, będzie przekazywane mieszkańcom za darmo, nie licząc kosztu transportu ze składu przy ul. Myślenickiej do posesji, które wezmą udział w pilotażu. Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do siedziby dzielnicy X Swoszowice.  – Liczymy, że stosowanie przez mieszkańców nowego, niskoemisyjnego paliwa przyczyni się do natychmiastowego spadku zanieczyszczenia powietrza w tej części Krakowa. W trakcie realizacji programu, prowadzone będą badania dotyczące emisji – informuje Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa.

W przyszłości, błękitny węgiel będzie można wprowadzić na szerszą skalę, np. w aglomeracji krakowskiej, gdzie nie jest planowane wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania posesji.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także