Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 33,43 µg/m3 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-16 17:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-16 17:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-16 17:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-16 17:00 PM10 - 52µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-16 17:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-16 17:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-16 17:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA