Komunikat archiwalny

Program Pomocy Lokatorom - rozpoczęła się XV edycja akcji

Rozpoczęła się XV edycja organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa konkursu ofert pod nazwą Program Pomocy Lokatorom. Oferta jest najbardziej atrakcyjna dla osób mieszkających dotychczas w centrum miasta, które nie chcą się przeprowadzać w dalsze rejony Krakowa, z uwagi na wieloletnie przywiązanie się do miejsca zamieszkania. Lokale położone w „strefie centrum" zostaną wynajęte osobom, które zaoferują najwyższą stawkę czynszu oraz spełnią pozostałe wymogi konkursu. Termin składania ofert upływa 19 czerwca 2017 r.

Program Pomocy Lokatorom - rozpoczęła się XV edycja akcji
Fot. Magiczny Kraków

W konkursie ofert mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe zawarte w uchwale Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

Do XV edycji konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 1. zamieszkują z zamiarem pobytu stałego w lokalu, w którym powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na osobę jest mniejsza niż 5 m²;
 2. posiadają prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające popełnienie przestępstwa, którego ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem,
 3. posiadają prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu, w którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego albo nie orzekał o istnieniu lub braku takiego uprawnienia lub ostateczną decyzję administracyjną o opróżnieniu lokalu mieszkalnego;
 4. zamieszkują w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
 5. zamieszkują w lokalu lub jego części nie wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innego tytułu prawnego umożliwiającego zamieszkiwanie pod warunkiem, że:
  a. upłynął okres na jaki został zawarty lub utracono tytuł prawny wskutek wypowiedzenia;
  b. kwota opłat za używanie lokalu, przekraczała w momencie upływu okresu wypowiedzenia lub okresu, na jaki został zawarty tytuł prawny 50 proc. miesięcznych dochodów wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem;
  c. powierzchnia zajmowanego lokalu lub jego części nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej przyjętej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
 6. są osobami bezdomnymi;
 7. utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu w terminie trzyletnim;
 8. utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego z uwagi na zaległości w zapłacie czynszu;
 9. są najemcami lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 10. utraciły tytuł prawny do lokalu nie wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego;
 11. są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu Gminy.
 12. osiągnęły średni miesięczny dochód netto nieprzekraczający w 2016 r. kwot w przeliczeniu na osobę:
  - gospodarstwo jednoosobowe: 3.500,00 zł (350 proc. najniższej emerytury);
  - gospodarstwo dwuosobowe: 3.000,00 zł (300 proc. najniższej emerytury);
  - gospodarstwo wieloosobowe: 2.500,00 zł (250 proc. najniższej emerytury);
 13. zaoferują zapłatę stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu w wysokości wyższej niż 7,87 zł;
 14. złożą oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

Do konkursu mogą przystąpić również osoby, które już otrzymały lokal mieszkalny z zasobu Gminy Miejskiej Kraków w przypadku spełnienia przesłanek: rozwiązania umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu, wymeldowania wszystkich zameldowanych w nim osób, wykonania prac obciążających najemcę, uregulowania zobowiązań w stosunku do miasta, podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podstawowe korzyści wynikające z Programu Pomocy Lokatorom to: pomoc mieszkaniowa dla osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej, zmniejszenie kosztów utrzymania wolnego zasobu mieszkaniowego poprzez: zasiedlenie pustostanów (za których utrzymanie płaci Gmina Miejska Kraków), przeprowadzenie remontów lokali przez przyszłych najemców, potencjalne, znaczące zwiększenie wpływów czynszowych związanych z wynajmem, wprowadzenie do mieszkań w centrum miasta osób, które stać na opłacenie wyższego czynszu, utrzymanie mieszkania i dbanie o nie.

Druki ofert są dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a - Punkt Obsługi Mieszkańców (parter) lub pod adresem www.bip.krakow.pl. Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 12 616 82 15, 12 616 82 24, 12 616 82 25, 12 616 82 27, 12 616 82 44, 12 616 84 01.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a, (Punkt Obsługi Mieszkańców) lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres, w terminie do 19 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.bip.krakow.pl.

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził czternaście edycji konkursu ofert Program Pomocy Lokatorom. W dotychczasowych edycjach w sumie wynajęto 247 lokali. Średnia zaoferowana stawka czynszowa to 12,60 zł/m². Łączna kwota przychodu z czynszu z wynajętych lokali oraz braku poniesienia przez Miasto kosztów remontu wynajętych w ten sposób lokali, w czternastu przeprowadzonych dotychczas edycjach, wyniosła 5 168 082,53 zł.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także