Szkolnictwo rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowskie szkolnictwo specjalne

Kraków dysponuje szeroką ofertą specjalistycznych placówek oświatowych zapewniających dzieciom z różnorakimi dysfunkcjami opiekę i realizację obowiązku szkolnego. Placówki te wspomagają rozwój każdego ucznia, umożliwiając zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania wyzwań codziennego życia i uczą, jak samodzielnie funkcjonować w środowisku.

W każdej z placówek kształcenia specjalnego podejmowane są działania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Organizowane są również inne zajęcia, mające na celu zagospodarowanie uczniom wolnego czasu: kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, imprezy szkolne, konkursy, obozy śródroczne, turnusy rehabilitacyjne. Mimo ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, podobnie jak ich sprawni rówieśnicy, uczniowie uczestniczą w spektaklach teatralnych, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych. Biorąc udział w zawodach i olimpiadach sportowych, osiągają bardzo dobre wyniki i sukcesy na miarę swoich możliwości.

Ogólna charakterystyka szkół integracyjnych i specjalnych

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły (oddziału) integracyjnego lub specjalnego jest wydanie przez właściwą publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna orzeczenia do kształcenia specjalnego. Z zasady kształcenie specjalne zapewnia się w szkole lub placówce położonej najbliżej miejsca zamieszkania dziecka.

Szkoły integracyjne

Przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego w formie kształcenia integracyjnego wydane przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne.
Dzieci niepełnosprawne uczą się razem z ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Uczniowie klas integracyjnych kształtują w sobie odpowiednią postawę tolerancji i akceptacji dla "inności" drugiego człowieka, rozwijają wrażliwość na potrzeby innych. W [placówkach kształcenia integracyjnego zatrudnieni są nauczyciele przedmiotowi oraz nauczyciele specjaliści przygotowani do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szkoły specjalne

zajmują się edukacją uczniów z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, uszkodzeniami wzroku, słuchu, narządów ruchu i upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Są to specjalistyczne szkoły ukierunkowane na specyficzną pracę dydaktyczno - wychowawczą, terapeutyczną i rewalidacyjno - wychowawczą z dzieckiem niepełnosprawnym. Zatrudnieni są tu nauczyciele o specjalnych kwalifikacjach odpowiednio do profilu placówki

Rodzaje placówek

Placówki kształcenia specjalnego funkcjonują na wszystkich etapach edukacyjnych

  • Przedszkola
  • Szkoły Podstawowe
  • Szkoły Średnie
  • Szkoły Przyszpitalne
  • Zespoły Szkół

Więcej informacji na temat szkolnictwa specjalnego znaleźć można w rozdziale II Krakowskiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych.

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2020-11-20
Data aktualizacji: 2023-02-14
Powrót