Aktualności

Zbliża się II Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

Już po raz drugi w naszym mieście odbędzie się Kongres Turystyki Medycznej, którego celem jest wykorzystanie potencjału medycznego w budowie produktów turystycznych. Tegoroczną edycję zaplanowano na 12 i 13 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Szkolenia za bony w Małopolsce

Nawet do 87 proc dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  

Kolejna działka dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowej Hucie

Coraz bli­żej do pierw­szych prac przy utwo­rze­niu Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej w Nowej Hucie. Na wnio­sek pre­zy­den­ta Jacka Maj­chrow­skie­go Rada Mia­sta Kra­ko­wa przy­ję­ła 13 września uchwa­łę w spra­wie wnie­sie­nia wkła­du nie­pie­nięż­ne­go (apor­tu) do Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. w po­sta­ci prawa użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go dział­ki po­ło­żo­nej przy ulicy Ce­men­to­wej w Nowej Hucie. Prze­ka­zy­wa­ny teren ma po­wierzch­nię 6,77 ha. i jest nie­zbęd­ny do roz­po­czę­cia prac zwią­za­nych z bu­do­wą in­fra­struk­tu­ry Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej.

Aleja Kongresowa w Krakowie – pierwsza taka inicjatywa na świecie!

Kraków coraz częściej nazywany jest Miastem Kongresów. Rachunek ekonomiczny to podstawa realizacji dużych wydarzeń produkowanych przez międzynarodowe stowarzyszenia oraz organizacje. Coraz częściej jednak organizatorzy zwracają uwagę na niematerialne aspekty przemysłu spotkań na rozwój miast. Jednym z nich jest dbałość o zrównoważony rozwój, a także korzyści towarzyszące kongresom, które pozostają w miejscu odbywania się wydarzenia także po jego zakończeniu. Takie właśnie cele przyświecały stworzeniu w Krakowie Alei Kongresowej – pierwszej inicjatywy tego typu na świecie.

Szukasz pracy? Zwiększ swoje szanse dzięki zajęciom w GUP

Grodzki Urząd Pracy (GUP) zaprasza na bezpłatne grupowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, pomocne przy poszukiwaniu pracy. Wśród tematów są m.in.: wykorzystanie internetu, metody wyszukiwania ofert, opanowanie stresu, przygotowanie dokumentów, znajomość prawa pracy, skuteczna prezentacja kompetencji. Spotkania będą się odbywały od 15 do 25 września. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

MeetUp Polska w Krakowie
Komunikat archiwalny 2017-09-09

MeetUp Polska, największe spotkanie społeczności YouTube w tej części Europy, przenosi się do Krakowa! W związku z współorganizacją przedsięwzięcia przez Miasto Kraków i wolnym wstępem na wydarzenie, organizatorzy spodziewają się frekwencji na poziomie co najmniej 20 tysięcy uczestników.

Kraków stawia na efektywność

Dzięki umowie podpisanej 6 września z EDF Polska SA, o co najmniej 5 proc. mogą spaść koszty zużycia mediów w budynkach zarządzanych przez Gminę Miejską. Zgodnie z umową, 673 budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, szpitale, muzea czy obiekty kultury, zostaną objęte monitoringiem zużycia mediów, a następnie optymalizowane pod kątem efektywności energetycznej.

Konferencja OpenLivingLab Days odbyła się w Krakowie

27 kreatywnych warsztatów tematycznych, pięć wizyt lokalnych, cztery panele dyskusyjne, wystąpienia ekspertów z Unii Europejskiej i z Polski, prezentacje najlepszych prac badawczych w dziedzinie innowacji i mnóstwo okazji do networkingu – to niektóre punkty programu konferencji OpenLivingLab Days 2017, poświęconej metodologii living lab w tworzeniu innowacji technologicznych. Wydarzenie odbyło się w dniach od 29 sierpnia do 1 września na terenach Krakowskiego Parku Technologicznego oraz kampusu UJ. Kongres otworzył prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

„Mój pierwszy biznes” – konkurs dla uczniów

Wydział Rozwoju Miasta UMK zaprasza uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Mój pierwszy biznes”, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz promowanie aktywności gospodarczej wśród młodzieży. Do 15 października wyłonione zostaną najlepsze uczniowskie biznesplany, które wezmą udział w ścisłym finale. W tym roku odbędzie się on pomiędzy 23 a 29 października, a w kolejnych latach będzie organizowany w czasie Tygodnia Startupów w Krakowie.

Umów się z doradcą i zdobądź bon na szkolenie!

Mieszkańcy Krakowa mogą skorzystać z małopolskiego projektu „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Celem inicjatywy jest wsparcie osób pracujących w ich rozwoju zawodowym i osobistym. Uczestnicy projektu mogą otrzymać bony szkoleniowe na szkolenia językowe i komputerowe, a także kursy prawa jazdy kategorii A i B. Warunkiem jest spotkanie z doradcą zawodowym.