Wiedeń

Historia współpracy:

Współpraca między Krakowem i Wiedniem prowadzona jest w oparciu o Wspólne oświadczenie miasta Rzeczypospolitej Polskiej Krakowa i stolicy Republiki Austrii o współpracy w różnych obszarach polityki komunalnej, szczególnie w dziedzinie technologii miejskiej, z 18 października 2000 r. Wspólne oświadczenia, będące formalną podstawą współpracy, są podpisywane przez przedstawicieli miast co 4 lata: w dniu 1 lipca 2005 r. Prezydent Miasta Krakowa oraz Burmistrz i Gubernator Kraju Związkowego Wiednia podpisali w Wiedniu Wspólne oświadczenie Stołeczno Królewskiego Miasta Krakowa i Stolicy Republiki Austrii Wiednia, kolejne Wspólne oświadczenie zostało podpisane w Krakowie przez Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego oraz Burmistrza Wiednia, Michaela Häupla w dniu 16 czerwca 2009 r. Kolejny dokument  "Umowa o współpracy między Krakowem i Wiedniem" określający zasady współpracy miast na lata 2013-2017, został podpisany przez Burmistrza Michaela Häupla oraz Prezydenta Jacka Majchrowskiego 8 lipca 2013 r. w Wiedniu. 4 kwietnia 2017 r., podczas kolejnej edycji Dni Wiednia w Krakowie, Burmistrz Wiednia Michael Häupl i Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podpisali dokument "Umowa o współpracy między Krakowem i Wiedniem" określający zasady współpracy miast na lata 2017-2021. 

 

Wiedeń nie jest formalnie miastem partnerskim Krakowa, gdyż Statut stolicy Austrii nie zezwala na zawieranie umów o partnerstwie. Mimo to kontakty Krakowa i Wiednia są intensywne, zaś współpraca miast - niezwykle owocna dla Krakowa, który chętnie czerpie z bogatego doświadczenia Wiednia, w takich dziedzinach jak: administrowanie miastem, rozwiązywanie problemów komunalnych i ekologicznych, koordynacja działań na rzecz integracji europejskiej, gospodarka, kultura i inne.

 

Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych

 

• Marzec 2007 r. - wizyta Wiceburmistrz Wiednia Grete Laska odpowiedzialnej za oświatę, sprawy młodzieży, informację i sport. Wizyta w związku z przyznaniem nagród na zakończenie konkursu „Niemiecki jako język obcy" odbywającego się w Konsulacie Generalnym Republiki Austrii pod hasłem „Wiedeń na sportowo”. Spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Elżbietą Lęcznarowicz.

 

Gospodarka 

 

• Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania finansami oraz wieloletnich projektów inwestycyjnych była celem roboczej wizyty Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa i koordynatora współpracy z Wiedniem Tadeusza Trzmiela w stolicy Austrii w dniach 13‑14 marca 2014 r. Czytaj więcej...

 

• W zorganizowanych przez Magistrat Wiednia warsztatach poświęconych finansom i budżetowi miasta z Urzędu Miasta Krakowa udział wzięli Dyrektor Wydziału Budżetu Małgorzata Okarmus oraz jej Zastępca Tomasz Tylek (19 maja 2014 r.). 

 

• Wiedeńska Rada Edukacji i Wiedeński Uniwersytet Ekonomiczny są partnerami projektu CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network (realizacja w latach 2016-2019) w którym udział bierze także Kraków. Celem tego projektu jest stworzenie sieci 7 Playparków w krajach partnerskich w Europie Środkowej. Czytaj więcej...

 

• 23 i 24 listopada 2017 r. odbyły się dwa spotkania w ramach konsultacji krakowsko-wiedeńskich na temat komunikacji miejskiej. Celem konsultacji była wymiana doświadczeń w przeprowadzaniu postępowań przetargowych dotyczących studiów wykonalności nowych linii metra w Wiedniu i przygotowywanego przetargu na opracowanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Ze strony wiedeńskiej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miejskiego przewoźnika Wiener Linien, wiedeńskiego holdingu Wien Holding i firmy Austria Rail Engeneering. Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Biurem Miasta Wiednia Eurocomm-PR w Krakowie.

 

Gospodarka komunalna i usługi publiczne

 

• Wizyta zespołów zadaniowych/grup roboczych, na czele z Pełnomocnikiem ds. Realizacji Porozumienia Magistratu Wiednia, Dyrektorem Urbanistyki, Gerhardem Weberem w Krakowie (27-29 czerwca 2002 roku). Dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy miast w dziedzinie gospodarki komunalnej i organizacji transportu. Rozmowy dotyczyły także ograniczenia strat wody w sieci wodociągowej i badań modelowych nad wykorzystaniem membran filtracyjnych do oczyszczania odcieków z wysypiska. 

 

• Udział Radnych Miasta Krakowa (Jan Białczyk i Brygida Kuźniak) w międzynarodowym seminarium „Naukowe i praktyczne podstawy planowania i rozwoju ruchu w wielkich aglomeracjach", organizowanym przez Techniczny Uniwersytet Wiedeński (14-17 września 2003 roku). Zapoznanie się z teoretycznymi podstawami i wpływem planowania rozwiązań komunikacyjnych w wielkich aglomeracjach na strukturę i możliwości regionalnego lub globalnego rozwoju gospodarczego.

 

• Wizyta przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMK w Wiedniu (1-3 października 2003 roku). Udział w spotkaniach seminaryjnych (Krakau Workshop). Wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z różnorodnymi tematycznie systemowymi rozwiązaniami w gospodarce i infrastrukturze komunalnej.

 

• Udział Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela w międzynarodowej konferencji „Czyste miasto-czysty kraj” w Wiedniu (21-23 października 2003 roku).

 

• Podpisanie umowy między Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie a Wiener Linien na dostawę wagonów tramwajowych (11 lutego 2004 roku). Zakup 30 używanych wozów tramwajowych w Wiedniu zakupionych za cenę 5 tys. euro (wóz napędowy) i 2 tys. euro (przyczepa).  W 2004 roku dostarczono 10 wagonów, w latach 2005 i 2006 kolejnych 20 wagonów tramwajowych.

 

• Udział Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela w zorganizowanej w Wiedniu Konferencji Radnych Miejskich ds. Ochrony Środowiska (2-4 czerwca 2005 roku). Wygłoszenie wykładu pt.: „Nowoczesna gospodarka odpadami w Krakowie na tle Polski jako nowego kraju w UE”.

 

• Udział Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela w Konferencji „Czerwona Karta dla Odpadów” w Wiedniu w dniach 27-29 listopada 2005 roku. Wygłoszenie wykładu pt.: „Zanieczyszczenie miarą rozwoju społecznego”.

 

• Udział Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa Małgorzaty Mrugały oraz Zastępcy Dyrektora Wydziału Andrzej Natkańca w „Forum Miasta Wiednia” w dniach 22-24 maja 2007 roku. Wygłoszenie referatu pt.: „Osiągnięcia Krakowa w skutecznym zarządzaniu gospodarką odpadami komunalnymi”. 

 

• 17 września 2007 r. spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z nowo mianowanym Radcą Handlowym Ambasady Austrii Ernstem Koppem. Rozmowy nt. długoletniej współpracy Krakowa i Wiednia w dziedzinie gospodarki komunalnej i wymiany doświadczeń w zakresie utylizacji odpadów, rozwiązań komunikacyjnych i budowy parkingów. Zainteresowanie Austrii rozwojem sektora wysokich technologii i lokowaniem firm o takim właśnie charakterze na terenie miasta.

 

• Wizyta studyjna Radnych Miasta Krakowa w Wiedniu (13-15 listopada 2007 roku). Zapoznanie się z problematyką termicznej utylizacji odpadów, przygotowaniem inwestycji komunalnych, budową tuneli drogowych i parkingów podziemnych oraz z systemem przeciwpowodziowym na Dunaju.

 

• Wizyta robocza Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela w Wiedniu (17-19 lutego 2008 roku). Udział w 4 spotkaniach merytorycznych z przedstawicielami Magistratu Wiednia: z Sekretarzem Generalnym Wiedeńskiego Komitetu Organizacyjnego EURO 2008 Wolfgangiem Prochaską (prezentacja stanu przygotowań Wiednia do organizacji mistrzostw EURO 2008), Radną ds. Środowiska Miasta Wiednia Ulli Simą (prezentacja krakowskich osiągnięć w zakresie ochrony środowiska i programów gospodarki wodno-ściekowej), Pełnomocnikiem Burmistrza Wiednia ds. realizacji porozumienia miast Krakowa i Wiednia Gerhardem Weberem (chęć kontynuowania współpracy miast oraz przedłużenia umowy, konieczność weryfikacji, zmian i uzupełnień zapisów oświadczenia), z Dyrektorem Wien Museum Wolfgangiem Kosem oraz Dyrektorem Wydziału Stosunków Zagranicznych Magistratu Wiednia Oskarem Wawrą omówiono kwestie nawiązania współpracy krakowskich jednostek muzealnych z Muzeum Miasta Wiednia.

 

• Wizyta trzyosobowej delegacji przedstawicieli Wydziału 55 „Bürgerdienst" Magistratu Wiednia w Krakowie w dniach 7-9 kwietnia 2008 roku. Przedstawienie szczegółów dot. organizacji Mistrzostw EURO 2008 w Wiedniu, prezentacja doświadczeń w funkcjonowaniu wiedeńskiego wydziału obsługi mieszkańców (obejmującego m.in.: centrum informacji miejskiej, centrum dialogu, biura mobilne i serwis dzielnicowy). Zwiedzanie krakowskiego centrum administracyjnego w budynku przy Al. Powstania Warszawskiego. 

 

• Spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego z nowo mianowanym Konsulem Generalnym Republiki Austrii Christophem Ceską 28 maja 2008 roku. Rozmowa dotyczyła planów Magistratu Wiednia organizacji w 2009 roku prezentacji Wiednia w Krakowie.

 

• Wizyta Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w Wiedniu (12-13 czerwca 2008 roku). Rozmowy na temat doświadczeń Wiednia jako organizatora mistrzostw EURO 2008. Obejrzenie relacji z meczu drużyn polskiej i austriackiej w ramach mistrzostw EURO 2008.

 

• Wizyta studyjna Zastępcy Prezydenta Krakowa Tadeusza Trzmiela oraz Prezesa Krakowskiego Holdingu Komunalnego Marka Jaglarza w Wiedniu w dniach 13-14 maja 2009 roku. Zapoznanie się z systemem funkcjonowania spalarni „Pfaffenau" – najnowocześniejszego wiedeńskiego zakładu termicznego przekształcania odpadów. Spotkanie z przedstawicielem Dyrekcji Urbanistyki Magistratu Wiedeńskiego, Dyrektorem Muzeum Miasta Wiednia dr Wolfgangiem Kosem (omówienie projektu nawiązania współpracy pomiędzy krakowskimi i wiedeńskimi muzeami, ustalenia dot. czerwcowej wizyty dr W. Kosa w Krakowie), zwiedzanie Muzeum Skautingu, funkcjonującego przy Instytucie Historii Skautingu w Wiedniu w związku z projektem założenia w Krakowie muzeum harcerstwa.

 

• Udział Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Przestrzennego Miasta Kazimierza Bujakowskiego wraz z przedstawicielami Biura Planowania Przestrzennego, Wydziału Architektury i Urbanistyki w spotkaniu seminaryjnym na temat rozwiązywania problemów związanych z planowaniem przestrzennym Miasta (8 lipca 2009 roku). Debaty krakowskich i wiedeńskich uczestników dotyczące planów zagospodarowania centrum historycznego, terenów zielonych na terenie miasta i ich ochrony przed zabudową. Przedstawienie kryteriów dotyczących pozwolenia, lokalizacji i warunków inwestycyjnych dla wysokiej zabudowy w Wiedniu oraz problematyki ogrodów działkowych w stolicy Austrii. Dyskusja na temat uwarunkowań prawnych i problemów ruchu drogowego wchodzących w proces planowania, a w tym możliwość zabudowy powierzchni, dla których nie ustalono planów miejscowych. Prezentacja wiedeńskiej polityki komunikacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem części śródmiejskiej. Wymiana doświadczeń dot. możliwości umieszczania reklam w historycznym centrum Miasta.

 

• Wizyta Dyrektor Urbanistyki Miasta Wiednia Brigitte Jilka, Hannesa Gluttiga z Dyrekcji Urbanistyki Miasta Wiednia oraz Prezes spółki komunalnej TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH Alexandry Vogl w Krakowie w dniach 20-21 sierpnia 2009 roku. Rozmowy nt. możliwości budowy kanału ulgi w oparciu o doświadczenia wiedeńskie. Zwiedzanie obszaru Zakrzówka, spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Tadeuszem Trzmielem, Prezesem Krakowskiego Holdingu Komunalnego Markiem Jaglarzem oraz Dyrektorem ZIKIT Joanną Niedziałkowską. Rozmowy dotyczyły termomodernizacji budynków miejskich, transportu i komunikacji w planowaniu przestrzennym, wykorzystania doświadczeń Wiednia w kwestii programowania systemów transportu publicznego. Prezentacja Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na trasie Pętla Kamienna - Rondo Mogilskie. Omówienie tematów związanych z planowaniem przestrzennym miasta oraz urbanistycznym zarządzaniem obiektami zabytkowymi w związku z wpisem na listę UNESCO z Głównym Architektem Miasta Krakowa prof. Andrzejem Wyżykowskim oraz z Dyrektorem Biura Planowania Przestrzennego Magdaleną Jaśkiewicz.

 

• Wizyta Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich Tadeusza Trzmiela, Prezesa Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Marka Jaglarza oraz Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michała Niezabitowskiego w Wiedniu (1-2 marca 2010 roku). Rozmowy na temat rozwijania współpracy Krakowa i Wiednia w dziedzinie gospodarki komunalnej i kultury. Spotkanie z Dyrektor Urbanistyki Miasta Wiednia Brigitte Jilka oraz Prezes spółki komunalnej TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH Alexandrą Vogl. Omówiono m. in. kwestię ewaluacji współpracy Krakowa i Wiednia przygotowania do zaplanowanego w Krakowie Forum Dialogu na temat gospodarki odpadami, warunki współdziałania z wiedeńskimi partnerami w ramach projektu „Spalarnia odpadów w Krakowie” oraz podstawy nawiązania współpracy pomiędzy uniwersytetami oraz muzeami obu miast.

 

• Udział przedstawicieli wiedeńskiego Magistratu, na czele z Dyrektor Urbanistyki Brigitte Jilką w warsztatach urbanistyczno-architektonicznych organizowanych w Krakowie przez Wydział Architektury i Urbanistyki, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Kształtowania Środowiska oraz Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (26-28 kwietnia 2010 roku). Gospodarzami warsztatów byli Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kazimierz Bujakowski oraz Główny Architekt Miasta Krakowa prof. Andrzej Wyżykowski. Prezentacja walorów różnych obiektów architektonicznych, wyłonionych w konkursach organizowanych przez Gminę Miejską Kraków. Prezentacja „Analizy możliwości lokalizacji obiektów wysokościowych na obszarze Krakowa, w aspekcie ochrony panoramy Miasta”. Dyskusja nad skutkami braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strategicznych inwestycji Gminy Miejskiej Kraków oraz możliwych zmianach w tym zakresie. Omówiono lokalne plany zagospodarowania przestrzennego o charakterze ochronnym, tematykę ochrony konserwatorskiej kulturowych zasobów Krakowa oraz rewitalizacji obszarów post-industrialnych (Nowa Huta) wpisanych do krajowego rejestru zabytków. Zwiedzanie wybranych obiektów architektonicznych, budowli zabytkowych, przykładów architektury modernistycznej z początków XXI wieku (Auditorium Maximum UJ, Biblioteka Jagiellońska), oraz przykładów wadliwego kształtowania przestrzeni miasta („Szkieletor”, „Błękitek”). 

 

• Wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta Wiednia, Wiedeńskiego Funduszu Nauki, Badań i Technologii (WWTF), Centrum Innowacji i Technologii (ZIT) oraz uczelni wyższych w dniach 26-28 maja 2010 roku. Rozmowy nt. zacieśnienia współpracy z Krakowem, szczególnie w dziedzinie nauk biomedycznych, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz dziedzictwa kulturowego. Spotkania m. in. z przedstawicielami krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, AGH, Uniwersytetu Rolniczego; Międzynarodowego Centrum Kultury, Klastra Life Science oraz przedstawicielem firmy COMARCH jak również z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Tadeuszem Trzmielem.

 

• Wizyta Dyrektor Urbanistyki Miasta Wiednia Brigitte Jilka oraz grupy architektów z okazji otwarcia wystawy młodych wiedeńskich architektów pt. „YOVA 2” w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz uroczystości otwarcia pieszo-rowerowej kładki Ojca Laetusa Bernatka (30 września – 1 października 2010 roku). Spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich Tadeuszem Trzmielem oraz przedstawicielami Konsulatu Austriackiego, Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Politechniki Krakowskiej, Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Biura Planowania Przestrzennego UMK. Zwiedzanie nowo otwartego podziemia Rynku Głównego.

 

• Udział Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela w wizycie studyjnej „Urbanistyczna wiedza Wiednia dla polskich miast” w Wiedniu, dotyczącej gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz energetyki (16-17 maja 2011 roku).

 

• Udział Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela w 8. Forum Dialogu pt. „Efektywne zarządzanie personelem siłą napędową i źródłem sukcesu miast o wysokiej jakości życia” (7-9 czerwca 2011 roku). Dodatkowo udział wraz z przedstawicielami Krakowskiej Chorągwi ZHP w zwiedzaniu Muzeum Skautingu i Instytutu Historii Skautingu oraz w spotkaniu z kierownikiem placówki Hannesem Strouhalem. 

 

• Wizyta przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Wiedniu (6-8 lipca 2011 roku). Zwiedzanie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów MVA Pfaffenau, zakładu Biogazu, Zakładu Przetwarzania Odpadów ABA Rinterzelt. Rozmowy z wiedeńskimi ekspertami MA 48 dot. zarządzania gospodarką odpadami.  

 

• Warsztaty architektoniczne CUPA (Cooperative Urban Planning Approaches) w Krakowie 11-14 października 2011 roku. Celem tych międzynarodowych warsztatów organizowanych przez Intervision Institute, a ze strony Krakowa przez Głównego Architekta prof. Andrzeja Wyżykowskiego, jest analiza wybranego wcześniej ciekawego i aktualnego tematu - w przypadku Krakowa tematem był „kanał ulgi”. Specjaliści z Austrii, Holandii, Serbii, Słowacji i Ukrainy rozważali temat w kontekście jego realizacyjnego wariantu lub skutków wynikających z rezygnacji jego budowy. 

 

Udział Brigitte Jilki wraz z ekspertami z Wiednia w  konferencji „Inteligentne Miasto Kraków – rekomendacje dla Polski” organizowanej przez Małopolski Park Technologii Informacyjnych w Urzędzie Miasta Krakowa (29 listopada 2011 roku).  Dyskutowano na temat wykorzystania dobrych praktyk w budowie „inteligentnego miasta” i konkretnych przykładów zastosowań wspierających zarządzanie miastem w obszarach, jak: transport, efektywność energetyczna, planowanie przestrzenne, systemy informacji przestrzennej, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. Czytaj więcej... 

 

• Wizyta Dyrektora ds. Planowania i Rozwoju Miasta Wiednia p. Wolfganga Dvoraka w Krakowie 17 września 2012 roku. Udział w posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Rowerowej, któremu przewodniczył Zastępca Prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel. Tematem spotkania były aspekty tygodnia mobilności obchodzonego w Krakowie i Wiedniu, wiedeńska polityka rowerowa oraz międzynarodowa konferencja „Velo-City 2013” w stolicy Austrii. Organizowane w ramach cyklu konferencje są globalną platformą skierowaną do decydentów służącą komunikacji i wymianie informacji w celu poprawienia planowania rozwiązań dla rowerzystów w przestrzeni miejskiej. Czytaj więcej...

 

• 8 lipca 2013 r. wizyta Prezydenta Miasta Krakowa w Wiedniu  w związku z podpisaniem Umowy o współpracy między Krakowem i Wiedniem.  Podczas pobytu w Wiedniu Prezydent Majchrowski odbył również spotkania merytoryczne dot. budowy mieszkań komunalnych oraz zapoznał się z  obecnie największym projektem inwestycyjnym w Wiedniu – budową Dworca Głównego (Hauptbahnhof).  

 

• 5 grudnia 2013 r. – wizyta pana Rudolfa Schickera, radnego miejskiego i posła do parlamentu kraju związkowego Wiednia w Krakowie w związku z dorocznym eventem organizowanym przez Biuro Miasta Wiednia Compress. Spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Elżbietą  Koterbą dot. projektu urbanistycznego „Seestadt Aspern" w Wiedniu oraz  projektu „Nowa Huta Przyszłości". Projekty zakładają utworzenie innowacyjnych i inteligentnych dzielnic mających pełnić funkcje mieszkalne, usługowe oraz gospodarcze.

 

• Wizyta przedstawiciela Magistratu Wiednia Bernharda Bouzka w związku z uruchomieniem  w Krakowie pierwszej linii regularnie obsługiwanej przez autobusy elektryczne (29 kwietnia 2014 roku). Uroczystości otwarcia z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa towarzyszyła prezentacja elektrycznych autobusów - jeden z nich krakowskie MPK wypożyczyło od wiedeńskiej spółki miejskiej Wiener Linien.

 

• Udział Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Wacława Skubidy  w 13. Forum Dialogu poświęconemu tematyce „Zrównoważone zabezpieczenie wód miejskich na przykładzie projektu UE LIFE+ Alte Donau” (16-18 maja 2015 roku).

• 4 kwietnia 2017 roku odbyły się Kolejne Dni Wiednia w Krakowie, z bogatym programem konferencyjnym dotyczącym m.in. jakości powietrza, zarządzania energią, imprez masowych i środowisk gospodarczych. Magię i klimat naddunajskiej metropolii można było poczuć tańcząc przy dźwiękach muzyki Parov Stelar Trio, wypoczywając na lubianych sofach miejskich "Vienas", czy też oglądając projekcję filmów sferycznych. Czytaj więcej...

 

• 9 stycznia 2018 r. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a firmą WH Medien GmbH na usługi doradczo-konsultacyjne dotyczące przygotowania zamówienia publicznego na „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. Umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a WH Medien GmbH przewiduje m.in. organizację warsztatów dla pracowników krakowskiego magistratu poświęconych zagadnieniom związanym z przygotowaniem studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej dla planowanego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Pierwsze takie warsztaty – z udziałem firm WH Medien GmbH, Austria Rail Engineering i Wiener Linien - odbyły się w Wiedniu już w dniach 10-11 stycznia 2018 r. W ich trakcie omówiono kwestie merytoryczne dotyczące zakresu rzeczowego i przygotowania zamówienia publicznego.

 

•  W dniach 28 lutego - 2 marca 2018 - udział pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. jakości powietrza Pawła Ścigalskiego oraz wicedyrektora ZIKiT Łukasza Franka w konferencji „Urban Future” w Wiedniu. „Urban Future” to największe spotkanie osób decyzyjnych dedykowane zagadnieniom w zakresie ochrony powietrza, zagospodarowania zielenią, transportu publicznego, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, nowoczesnych technologii jak i zrównoważonego rozwoju w miastach.

 

•  Przedstawiciele Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK w dniach 4 - 7 marca 2018 wzięli udział w międzynarodowej konferencji dot. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w Wiedniu. Reprezentanci Wiednia, Krakowa, Sofii, Belgradu, Budapesztu i Pragi omawiali kwestie dotyczące wdrożenia RODO (takie jak problemy z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą miejskiego monitoringu, kształtowaniem zróżnicowanych kompetencji docelowych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych etc.).

 

• 21 czerwca 2018 r. odbyły się w Krakowie warsztaty dotyczące miejskich systemów kanalizacyjnych. W salach konferencyjnych MPWiK, w Zakładzie Uzdatniania Wody "Bielany", spotkali się eksperci z przedsiębiorstwa Wien Kanal, z Politechniki Krakowskiej oraz z Wodociągów Miasta Krakowa, aby porównać systemy zarządzania infrastrukturą miejską w obu miastach oraz określić ewentualne płaszczyzny współpracy w przyszłości. Wiedeń reprezentował ekspert z Wydziału Planowania Wiedeńskich Kanałów, Thilo Lehmann, który zaprezentował temat zarządzania siecią podziemnych kanałów ściekowych w Wiedniu.

 

• W dniach 3-5 grudnia 2018 r. Miasto Wiedeń, posiadające najbardziej rozwinięty system budownictwa komunalnego / subsydiowanego w Europie, zorganizował konferencję  „Housing for All – Affordable Housing in Growing Cities in Europe”. W konferencji udział wzięli Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa UMK oraz  Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej.

 

• W dniu 21.05.2019 r. odbyły się krakowsko-wiedeńskie warsztaty na temat mobilności – dot. mobilności pieszych i elektromobilności w transporcie publicznym. Petra Jens, pełnomocnik Wiednia ds. komunikacji pieszej, opowiedziała 21 maja 2019 roku ekspertom krakowskich spółek o pilotażowym projekcie "Schulstrasse" (ulica szkolna). W ramach projektu "Schulstrasse" zmieniona została organizacja ruchu w pobliżu szkoły podstawowej przy Vereinsgasse w Wiedniu, tak by zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Natomiast Peter Wiesinger, dyrektor Wydziału Technologii Pojazdów wiedeńskiego przedsiębiorstwa komunikacji Wiener Linien, przedstawił wiedeńskie doświadczeniach w funkcjonowaniu autobusów elektrycznych i ich wpływie na redukcję emisji CO2 oraz aktualny stan przygotowań do uruchomienia linii autobusów bezzałogowych w wiedeńskiej dzielnicy Seestadt Aspern.
 

• 18 czerwca 2019 r. przedstawiciele Krakowskiego Holdingu Komunalnego, p.  Marcin Kandefer oraz p.  Leszek Dziura, spotkali się w Wiedniu z Dyrektorem Zarządzającym WH-Media, Marcinem Kotlowskim. WH-Media GmbH jest spółką miejską Wien Holding.

 

• 8 sierpnia 2019 r. przedstawiciele Krakowskiego Holdingu Komunalnego zapoznali się z konkretnymi projektami infrastrukturalnymi i urbanistycznymi wiedeńskich spółek miejskich takich jak Wiener Stadtwerke, Wiener Linien, Wien Energie, Wien Kanal i Wiener Wasser. Podczas wizyty na budowie stacji metra U4 Pilgramgasse przedstawiono w praktyce wyzwania stojące przed dużą inwestycją. Ponieważ w Krakowie planowana jest budowa metra, dla delegacji istotne były szczegółowe działania projektowe podejmowane przez Wiener Linien podczas budowy stacji metra. Szefowie krakowskiego MPWiK mieli możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami wydziału wiedeńskiego magistratu MA 31 (Wiener Wasser) i spółki Wien Kanal. Zostały również omówione możliwości dalszej współpracy. Delegaci wraz z ekspertami z Wien Kanal odwiedzili również plac budowy przyszłego zbiornika retencyjnego "Gelbe Heide" w dzielnicy Liesing w Wiedniu. Podczas wizyty w spalarni odpadów Simmering przedstawiono krakowskiej delegacji średnio- i długoterminowe plany spalarni, jak również działalność badawczą związaną z energią odnawialną.

 

• Dzięki kontaktom i współpracy Krakowa z Wiedniem wiosną 2020 r. Krakowski Holding Komunalny został przyjęty w poczet członków Austriackiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Komunalnych VKÖ -  jako pierwsze polskie przedsiębiorstwo komunalne. Członkostwo w tej prestiżowej organizacji niesie ze sobą duże korzyści dla miasta związane z transferem wiedzy i wymiana doświadczeń w wielu dziedzinach. 

 

Kultura

 

• Cyklicznie organizuje się wzajemne prezentacje miast. Przy udziale przedstawicieli Wiednia zainaugurowano międzynarodowy projekt „Mosty łączące miasta”, w ramach którego w okresie Bożego Narodzenia młodzież prezentuje programy artystyczne w różnych miastach.

 

• Październik 2002 r. - „Dni Krakowa w Wiedniu”

 

• Czerwiec 2003 r. - „Dni Wiednia w Krakowie”

 

• Krakowski Teatr Ludowy zaprezentował w Wiedniu spektakl „Siostry Parry” w 2003 roku.

 

• Zgromadzenie Ogólne EUROCITIES w Wiedniu (listopad 2004 roku). Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży, ks. Andrzej Augustyński, odebrał główną nagrodę dla Krakowa za udział w konkursie filmowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie EUROCITIES.

 

• Wizyta Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Barbary Turlejskiej w Wiedniu we wrześniu 2006 roku. Spotkanie z Zofią Beklen z Wiener-Krakauer Kulturgesellschaft. Rozmowy nt. dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie promocji krakowskiej kultury w Wiedniu oraz  planów współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

 

• Kraków wizyta Burmistrza i Landeshauptmanna Wiednia Michaela Häupla w Krakowie 4 czerwca 2007 roku. Udział w obchodach 750-lecia lokacji miasta na prawie magdeburskim. Spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim. Deklaracja dalszej chęci współpracy z Krakowem w dziedzinie gospodarki komunalnej oraz doradztwa przy organizacji turnieju EURO 2012.

 

• Wizyta dr Wolfganga Kosa Dyrektora Muzeum Miasta Wiednia oraz dr Oskara Wawry Dyrektora Resortu ds. Międzynarodowych Miasta Wiednia w Krakowie (4 czerwca 2009 roku). Rozmowy z Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofią Gołubiew oraz z Dyrektorem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michałem Niezabitowskim dot. możliwości realizacji wspólnych projektów z krakowskimi muzeami. Zwiedzanie miasta oraz muzeów: m.in. Galerii Sztuki Polskiej XX w. i Pałacu Biskupa Erazma Ciołka. Spotkanie delegacji z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Tadeuszem Trzmielem oraz Dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stanisławem Dziedzicem.

 

• Wizyta krakowskich radnych Jakuba Batora oraz Jerzego Fedorowicza w Wiedniu (29-30 marca 2010 roku). Rozmowy dot. sposobów finansowania przedsięwzięć kulturalnych - podstaw sponsorowania kultury, polityki miasta wobec kultury oraz sposobów przyznawania grantów na projekty kulturalne. 

 

• Grupa 30 muzyków z Wiednia po raz czwarty zagrała koncert charytatywny na rzecz Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie 22 stycznia 2012 r. Program występu zorganizowanego przez Fundację Schola Cordis oparty o muzykę Straussa nawiązywał, jak w poprzednich latach, do tradycyjnego Noworocznego Koncertu w Wiedniu. Tegoroczny koncert poza swym charytatywnym charakterem był także okazją do uczczenia 30-lecia Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie, pierwszej takiej kliniki w Polsce. 

 

• 13 listopada 2012 roku odbył się doroczny event zorganizowany przez Biuro Miasta Wiednia COMPRESS Kraków. Miłośnicy twórczości Gustava Klimta mogli w „Hotelu Pod Różą” zobaczyć tak znane reprodukcje dzieł artysty, jak: „Adela Bloch-Bauer I” (oryginał z 1907), „Pocałunek” (1907-1908), „Emilia Flöge” (1902), „Higieja” (1907). Okazją do prezentacji reprodukcji był Rok Gustava Klimta organizowany w 150-tą rocznicę urodzin malarza. W trakcie wieczoru radny wiedeński i poseł do parlamentu kraju związkowego Wiednia Rudolf Schicker przekazał uroczyście wiedeńskie reprodukcje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czytaj więcej...

 

• Udział pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w warsztatach przygotowanych przez Wien Museum (Muzeum Miasta Wiednia) poświęconych sposobom narracji muzealnej, organizacji wystaw stałych i czasowych, metod zarządzania placówkami muzealnymi (13-16 grudnia 2012 roku). Współpraca muzeów umocniła się również poprzez wymianę doświadczeń w zakresie digitalizacji, informatyzacji, konserwacji obiektów oraz magazynowania zbiorów.   

 

• Udział eksperta Franza Kratzera w konferencji „Graffiti w przestrzeni miejskiej”, organizowanej w ramach Święta Miasta Krakowa w dniach 2-4 czerwca 2013 roku. Celem konferencji było znalezienie najskuteczniejszych form i metod walki z nielegalnym graffiti w przestrzeni urbanistycznej miasta. Franz Kratzer wygłosił referat nt. projektu „Wienerwand”, w ramach którego miasto Wiedeń udostępnia legalne powierzchnie na potrzeby prezentowania i tworzenia graffiti. 

 

• Udział Dyrektora Wydziału Kontaktów Międzynarodowych Miasta Wiednia dr Oskara Wawry w Jubileuszu 35-lecia wpisania Krakowa i Wieliczki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 5-6 września 2013 roku.

 

• Wizyta Prezydenta Miasta Krakowa w Wiedniu w związku z wmurowaniem kamienia węgielnego pod pomnik króla Jana III Sobieskiego na wzgórzu Kahlenberg (12 września 2013 roku). W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele władz Miasta Wiednia oraz członkowie Bractwa Kurkowego. Inicjatorami budowy pomnika są: Bractwo Kurkowe oraz Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie STAL. Projekt popiera Prezydent Miasta Krakowa.

 

• Wizyta Marianne Klicka Wiceprzewodniczącej Rady Miasta i Parlamentu Kraju Związkowego Wiednia w Krakowie w związku z otwarciem wystawy „Mit Galicji” przygotowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z Muzeum Miasta Wiednia 9 października 2014 roku. 

 

• Wizyta Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Magdaleny Sroki w Wiedniu w związku z otwarciem austriackiej edycji wystawy Mit Galicji w Wien Museum 25 marca 2015 r. W tym dniu odbyło się również spotkanie merytoryczne z członkiem Zarządu Miasta Wiednia ds. Kultury i Nauki panem dr Andreasem Mailath-Pokorny.

 

• 4 kwietnia 2017 r. odbyły się Kolejne Dni Wiednia w Krakowie, z bogatym programem konferencyjnym dotyczącym m.in. jakości powietrza, zarządzania energią, imprez masowych i środowisk gospodarczych. Magię i klimat naddunajskiej metropolii można było poczuć tańcząc przy dźwiękach muzyki Parov Stelar Trio, wypoczywając na lubianych sofach miejskich "Vienas", czy też oglądając projekcję filmów sferycznych. Czytaj więcej...

 

• 17 stycznia 2020 r. w wiedeńskiej dzielnicy Hietzing odbył się bal obywatelski (Hietzinger Bürgerball), którego tegorocznym mottem było „Serwus Kraków, Serwus Wiedeń”. Wystąpił zespół pieśni i tańca „Krakusy” oraz Lajkonik. UMK ufundował główną nagrodę balu - dwudniowy pobyt w Krakowie wraz z uroczystą kolacją oraz zwiedzaniem miasta.

 

 

Pomoc społeczna i polityka senioralna

 

• Wizyta dr Angeliki Rosenberger-Spitzy Pełnomocnik Burmistrza Wiednia ds. Seniorów w Krakowie w ramach konferencji  „Housing for Seniors” (27-28 czerwca 2013 roku).

 

• Udział Zastępcy Dyrektora MOWIS Mateusza Płoskonki w 11. Forum Dialogu „Aktywność osób starszych w nowoczesnej metropolii” w Wiedniu (10-12 października 2013 roku).

 

• W dniach 8-9 listopada 2016 roku przedstawicielki Miasta Wiednia - dr. Angelika Rosenberger-Spitzy, Pełnomocnik Miasta Wiednia ds. Seniorów i Seniorek oraz Silvia Friedrich, Zastępca Dyrektora Referatu ds. Międzynarodowych i Europy Miasta Wiednia - wzięły udział w zorganizowanej w Krakowie konferencji pt. „W trosce o seniorów naszych miast”.
 

• W dniach 2 - 4 kwietnia 2019 roku przedstawicielki Wiednia z zakresu spraw socjalnych, pani Renate Pfoser-Almer – z Fonds Soziales Wien, Bianca Reiterer, dyrektor FSW-Wiener Pflege- und Betreuungsdienst oraz pani Monika Wolf, pracownik Regionalstelle Soziale Arbeit mit Familien  wzięły udział w warsztatach organizowanych przez krakowski MOPS dotyczących systemu wsparcia i opieki nad osobami starszymi oraz działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie pobytu goście z Wiednia oraz Ołomuńca zostali zapoznani z działalnością na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Hospitowali również miejsca, w których osoby starsze oraz ofiary przemocy w rodzinie mogą otrzymać pomoc i wsparcie.

 

Promocja

 

• Od 2004 roku udział przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa w organizowanych cyklicznie w Wiedniu targach turystycznych „Ferien Messe".

 

Wizyty oficjalne

 

• Wizyta grupy radnych dzielnicowych z Wiednia w dniach 26-28 maja 2006 roku. Spotkanie z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, Wiesławem Misztalem, a także radnymi Janem Białczykiem, Stanisławem Kozakiem i Mieczyslawem Łagoszem w Sali  Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Udział Konsula Generalnego Republiki Austrii w Krakowie, Hermine Poppeller oraz Dyrektora Muzeum Michała Niezabitowskiego. Rozmowy nt. kontaktów Krakowa z Wiedniem oraz współpracy z Konsulem Generalnym Austrii w Krakowie. Zwiedzanie obozu zagłady w Auschwitz.

 

• Wizyta Burmistrza i Landeshauptmanna Wiednia Michaela Häupla w Krakowie 4 czerwca 2007 roku. Udział w obchodach 750-lecia lokacji miasta na prawie magdeburskim. Spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim. Deklaracja dalszej chęci współpracy z Krakowem w dziedzinie gospodarki komunalnej oraz doradztwa przy organizacji turnieju EURO 2012.

 

• 16 czerwca 2009 roku Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski oraz Burmistrz Wiednia, Michael Häupl, podpisali w Krakowie kolejne, przewidziane na okres czterech lat, Wspólne Oświadczenie Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa i Stolicy Republiki Austrii - Wiednia, będące formalną podstawą współpracy obu miast. Główne obszary współdziałania obu miast to: współpraca kulturalna, organizacja wzajemnych prezentacji obu miast, współpraca jednostek muzealnych, tworzenie wspólnych projektów regionalnych, programowanie systemów transportu publicznego w Krakowie w oparciu o doświadczenia wiedeńskie, budowa kanału ulgi w Krakowie przy wykorzystaniu doświadczenia Wiednia, zarządzanie kryzysowe, architektura i planowanie urbanistyczne, a także wymiana doświadczeń odnośnie organizacji masowych imprez sportowych. W trakcie wizyty austriackim gościom towarzyszył Konsul Generalny Austrii w Krakowie. Podczas spotkania z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim Dr. Michael Häupl otrzymał odznakę Honoris Gratia.

 

• 6 czerwca 2012 roku Burmistrz Wiednia dr Michael Häupl otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W uroczystości wziął udział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który wygłosił laudację na cześć wielkiego przyjaciela naszego miasta. Czytaj więcej...

 

• 8 lipca 2013 roku wizyta Prezydenta Miasta Krakowa w Wiedniu  w związku z podpisaniem Umowy o współpracy między Krakowem i Wiedniem. Podczas pobytu w Wiedniu Prezydent Majchrowski odbył również spotkania merytoryczne dot. budowy mieszkań komunalnych oraz zapoznał się z  obecnie największym projektem inwestycyjnym w Wiedniu – budową Dworca Głównego (Hauptbahnhof). 

 

• 4 kwietnia 2017 roku Burmistrz Wiednia dr Michael Häupl złożył wizytę w Krakowie w ramach odbywających się w dniach 3-5 kwietnia 2017 roku Dni Wiednia. Tego dnia podpisana została "Umowa o współpracy między Krakowem i Wiedniem" przedłużająca ustalenia poprzedniego dokumentu na lata 2017-2021. Burmistrz Wiednia przekazał też dla Krakowa wyjątkowy prezent w postaci 13 mebli miejskich "Vienas". Czytaj więcej... 

 

Zarządzanie kryzysowe

 

• W latach 1993-1996 szkolenia z zakresu funkcjonowania samorządu miejskiego dla pracowników samorządowych z Krakowa (11 wyjazdów szkoleniowych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania administracji miejskiej) w Wiedniu.

 

• Podpisanie porozumienia w zakresie zarządzania kryzysowego w Ratuszu Miasta Wiednia 19 czerwca 2002 roku.

 

• Wizyta delegacji Urzędu Miasta Wiednia w Krakowie w 2003 roku. Zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami zastosowanymi w Centrum Dowodzenia Komendy Miejskiej Policji, zwiedzanie Krakowskiego Pogotowia i powstającego centrum powiadamiania ratunkowego, oddziału ratunkowego Szpitala im. T. Żeromskiego w Krakowie oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Rozmowy merytoryczne dotyczące  nawiązania szerszej współpracy służb bezpieczeństwa miejskiego.

 

• Wizyta przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Wiedniu w dniach 28 lutego - 3 marca 2005 roku. Przekazanie samochodu ratowniczego BLF jako daru Wiedeńskiej Straży Pożarnej w ramach długoletniej współpracy służb pożarniczych obu miast.

 

• Wizyta przedstawicieli Wydziału Zarządzania Kryzysowego Magistratu Wiednia w Krakowie w październiku 2006 roku. Spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim.

 

• Wizyta Komendanta Miejskiego Policji Andrzeja Czopa i I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji Bogdana Klimka w Wiedniu na zaproszenie Prezydenta Policji Miasta Wiednia Petera Stiedla w dniach 21-24 maja 2007 roku. Zapoznanie się z trybem powoływania i funkcjonowania Ośrodka Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi, spotkanie z dowództwem jednostki specjalnej „Wega” oraz Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego.

 

• Udział przedstawicieli krakowskiego Biura ds. Euro 2012 w konferencji „Organizacja imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2008” w Wiedniu w dniach 25-27 marca 2009 roku. Dyskusje nt. rozwoju infrastruktury, stymulacji ruchu turystycznego, wyznaczania stref dla kibiców, reorganizacji transportu miejskiego, współpracy ze środkami masowego przekazu, jak również problemów związanych z opieką zdrowotną, zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w mieście podczas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Zwiedzanie najważniejszych obiektów sportowych. 

 

•  Wizyta Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa Antoniego Nawrota,  Kierownika Referatu Organizacji i Nadzoru Programów Bezpieczeństwa Artura Gawrońskiego, Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Ryszarda Gaczoła,  Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Małgorzaty Popławskiej  oraz  Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji Dariusza Pocięgiela w Wiedniu w dniach 26-28 maja 2009 roku. Udział członków  delegacji w rozmowach poświęconych bezpieczeństwu w dużych aglomeracjach miejskich, odbywających się w Wiedniu pod hasłem „Ochrona przez katastrofami i zarządzanie kryzysowe”. Rozmowy i wystąpienia ekspertów, dot. pozapolicyjnego zapobiegania zagrożeniom, działalności Austriackiego Czerwonego Krzyża (ÖRK) oraz funkcjonowania Wiedeńskiego Zawodowego Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej w sytuacjach ekstremalnych. 

 

• Wizyta wiedeńskiej delegacji, w tym Dyrektora Wydziału Zarządzania kryzysowego dra Georga Breinera, Emmericha Keri, kierownika grupy „Zarządzanie Kryzysowe i Natychmiastowe Reagowanie” w Magistracie Miasta Wiednia, dra Geralda Hillingera, Dyrektora Pożarnictwa Wiedeńskiej Zawodowej Straży Pożarnej oraz dra Bernharda Segalla, medycznego kierownika Wiedeńskiego Pogotowia Ratunkowego i Służby Transportu Chorych w Krakowie w dniach 18-20 października 2010 roku. Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysowego w dużych metropoliach (ewakuacja ludzi i mienia z zabytkowych obiektów o utrudnionym dostępie, ewakuacja dużych skupisk ludzkich w sytuacjach masowego zagrożenia na bazie doświadczeń EURO 2008 w Wiedniu oraz powodzi w Krakowie, w 2010 roku) Omówiono również zagadnienie zagrożeń w komunikacji lotniczej nad dużymi metropoliami. Spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Tadeuszem Trzmielem.

 

• Wizyta przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w Wiedniu na zaproszenie Zawodowej Straży Pożarnej Miasta Wiednia w dniach 22 - 25 października 2012 roku. Goście z Krakowa rozmawiali z Komendantem Straży Pożarnej w Wiedniu dr Geraldem Hillingerem oraz odwiedzili jednostki ratowniczo-gaśnicze w Wiedniu, w tym jednostki specjalizujące się w ratownictwie chemicznym, wysokościowym i wodnym oraz specjalną Jednostkę Straży Pożarnej w Ratuszu Wiedeńskim. Zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Straży Pożarnej, mieli okazję obserwować ćwiczenia w poszczególnych jednostkach, a w ostatnim dniu pobytu uczestniczyli również w „Festynie Bezpieczeństwa Miasta Wiednia”, czyli w pokazach miejskich zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych oraz policji w Wiedniu.

 

Inne

 

Eurocomm-PR (Biuro Miasta Wiednia w Krakowie)

 

• 28 czerwca 2002 roku otwarcie Biura Miasta Wiednia w Krakowie. Adres Biura: ul. Mikołajska 4, II piętro. 

 

• 31 maja 2016 roku odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Biura Miasta Wiednia w Krakowie pod szyldem Eurocomm-PR. Biuro działa przy ul. Mikołajskiej 4.

 

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie