XXII Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika

 

R E G U L A M I N

XXII BIEGU MEMORIAŁOWEGO IM. BOGDANA WŁOSIKA

14 października 2017 r.

 

I. Patronat

1. Patronat obejmuje matka Bogdana Włosika - Pani Irena Włosik.

2. Patronat honorowy nad Biegiem sprawuje: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

3. Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider.

II. Cel

1.  Uczczenie pamięci Bogdana Włosika i innych ofiar stanu wojennego.

2.  Promocja miasta Krakowa i Nowej Huty.

3.  Popularyzacja sportu, biegów rekreacyjno-sportowych, postaw patriotycznych i solidarności społecznej.

III. Organizator

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa  NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków.

IV. Termin i miejsce Biegu

1. 14  października 2017 r. (sobota) - godz. 12.15 (start).

2. Trasa ok. 4,2 km ulicami Krakowa - Nowej Huty:  Brama Główna ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków (start), al. Solidarności, Plac Centralny, ul. gen. Wł. Andersa, ul. Ludźmierska, ul. Obrońców Krzyża, pl. Bogdana Włosika przy Arce Pana (meta).

V. Patronat medialny

1. Gazeta „Dziennik Polski”

2. Gazeta „Głos Tygodnik Nowohucki”

3. Kronika Krakowska – TVP-3

4. Radio Kraków

VI. Uczestnictwo

1. W biegu mają prawo startu wszystkie osoby od lat 12 (rocznik 2005 i starsi),  które dokonają zgłoszenia przez stronę internetową Solidarności www.krhhts.pl

2. Wydawanie numerów startowych od godz. 9.30 do 11.00 w dniu startu w dawnym budynku administracyjnym „S”  ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie ul. Ujastek 1.

3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:

a) posiadanie dokumentu tożsamości,

b) dla osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców,

c) w kategorii członków NSZZ „Solidarność” przynależność  do Związku, (legitymacja związkowa lub zaświadczenie z komisji)

d) otrzymanie numeru startowego z chipem.

Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w XXII Biegu Włosika, oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

4. Nie posiadanie przez uczestnika Biegu numeru startowego skutkuje nie sklasyfikowaniem.

VII. Zgłoszenia udziału w biegu dokonuje się:

a) wyłącznie internetowo: poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Solidarności www.krhhts.pl w zakładce XXII Bieg im. Bogdana Włosika, od dnia 18 września 2017 r. do dnia 13 października 2017 r.  do godziny 20.00 włącznie. Uczestnik biegu odpowiada za prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod rygorem unieważnienia zgłoszenia;

b) zgłoszenia grupowe szkół (klasyfikacja drużynowa) również dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Solidarności www.krhhts.pl w zakładce XXII Bieg im. Bogdana Włosika. Opiekun grupy dostarcza do Komisji Sędziowskiej imienny wykaz zawodników z potwierdzeniem od lekarza o zdolności do biegu tych osób oraz pieczątką dyrekcji szkoły.

c) Siedzibą biura zawodów jest biuro Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność”, budynek LTT, pok. 106, ArcelorMittal Poland S.A. Kraków ul. Mrozowa 5, tel. 12 290 18 19 lub 12 290 37 72, fax 12 290 37 68.

VIII. Zasady zachowania się uczestników Biegu istotne dla bezpieczeństwa zawodników i ruchu drogowego

1. Uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora.

2. W czasie startu panują szczególne warunki zagęszczenia zawodników i związane z tym ryzyko potknięcia o innych uczestników i utrata równowagi. Dlatego zawodnicy są zobowiązani  do zachowania szczególnej ostrożności.

3. Zawodnicy biegną wyłącznie wyznaczoną przez Organizatora trasą (tylko po jezdni wyznaczonych ulic). Zabronione jest korzystanie z dróg rowerowych i chodników wzdłuż trasy Biegu. Zawodnicy biegnący poza wyznaczonym pasem jezdni, po trawniku, po chodniku dla pieszych lub po drodze dla rowerów  będą dyskwalifikowani.

4. Wszyscy uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się decyzjom Służb Porządkowych Organizatora i Policji Państwowej.

5. W związku z elektronicznym pomiarem czasu biegu, czas zawodnika rozliczony jest indywidualnie (czas netto).

IX. Klasyfikacja

1. Kobiety (K)

kat. K-I - rocznik 2005 – 2004

kat. K-II - rocznik 2003 - 2001

kat. K-III - rocznik 2000 i starsze

kat. KZ- zawodniczki zrzeszone od rocznika 1999

kat. K-Sol - członkinie NSZZ „Solidarność”

2. Mężczyźni (M)

kat. M-I  - rocznik 2005 – 2004

kat. M-II - rocznik 2003 - 2001

kat. M-III - rocznik 2000 - 1985

kat. M-IV - rocznik 1984 - 1962

kat. M-V - rocznik  1961 i starsi

kat. MZ - zawodnicy zrzeszeni od rocznika 1999 i starsi

3. Mężczyźni - członkowie NSZZ „Solidarność”

kat. M-Sol

kat. M-MOZ - Mężczyźni członkowie MOZ NSZZ S o/Kraków

UWAGA

Uczestnicy z roczników 1999 i starsi zrzeszeni w klubach sportowych w dyscyplinach biegowych LA: biegi narciarskie i biatlon oraz w dyscyplinie wieloboju  mogą rejestrować się tylko w kategorii zawodników zrzeszonych.

4. Zasady punktacji grupowej dla szkół.

1). Klasyfikacją objęte są szkoły, do których uczęszczają uczniowie biorący udział w biegu memoriałowym.

2). Szkoła ujęta zostaje w klasyfikacji grupowej jeżeli :

a) w podanych wyżej kategoriach lub w jednej z nich zostanie sklasyfikowanych przynajmniej 10-ciu zawodników z danej szkoły.

b) punktacja :

* za ukończenie biegu przez każdego uczestnika klasyfikacji szkolnej, szkoła otrzymuje 1 pkt.

* za zajęcie miejsca w danej kategorii odpowiednio:

            1 miejsce  – 15 pkt.      4 miejsce  –  8 pkt.   7 miejsce  –  4 pkt.

            2 miejsce  – 12 pkt.      5 miejsce  –  7 pkt.   8 miejsce  –  3 pkt.

            3 miejsce  – 10 pkt.      6 miejsce  –  6 pkt.   9 miejsce  –  2 pkt.     10 miejsce  –  1 pkt.

3). O kolejności zdobytego miejsca przez szkołę decyduje większa suma punktów przyznanych  za klasyfikację w powyższych kategoriach.

4). Przy równej ilości punktów, o miejscu decyduje ilość wyższych zajętych miejsc objętych punktacją.

5). Premiowane nagrodami są szkoły, które zajmą jedno z 3 pierwszych miejsc.

6). Punktacja szkół obejmuje kategorie:

a) K-I, K-II i w kategorii K-III (roczniki 2000-1998),

b) M-I, M-II i  M-III  (roczniki 2000-1998),

X. Zakończenie Biegu

1. Złożenie kwiatów przed pomnikiem Bogdana Włosika.

2. Uroczyste zakończenie Biegu na placu przed Kościołem Arka Pana.

3. Ogłoszenie wyników, dekoracja i rozdanie nagród nastąpi ok. 30 min. po zakończeniu Biegu przez ostatniego uczestnika.

XI. Postanowienia końcowe

1. Uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin XXII Biegu.

2. Uczestników obowiązuje strój sportowy.

3. Wszyscy uczestnicy Biegu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Podczas biegu i na mecie uczestnicy muszą posiadać przypięty chip i numer startowy. Uchybienia w tym zakresie powodują nie sklasyfikowanie uczestnika biegu.

5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane systemem elektronicznym. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania.

6. Uczestnicy, którzy pokonają dystans niezgodnie z wytyczoną trasą nie zostaną sklasyfikowani.

7. Po przebiegnięciu mety i przed rozpoczęciem dekoracji zawodników uczestnik zobowiązany jest do oddania chipu. Numer startowy pozostaje pamiątką zawodnika. Po oddaniu chipa otrzyma bon na posiłek.

8. Protesty pisemne przyjmuje Komisja Sędziowska na mecie Biegu, do 20 minut po zakończonym biegu.

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób biegających na trasie biegu przed jego rozpoczęciem i po jego zakończeniu.

10. Ze względu na ilość zgłoszeń organizator może dokonać zmian regulaminowych dotyczących pkt. IX niniejszego Regulaminu.

11. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i szatni w oznakowanych autokarach. Przed startem autokary - szatnie przejadą na linię mety. Zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w szatni. Za pozostawione w szatni dokumenty, cenne przedmioty organizator nie ponosi odpowiedzialności.

12. Organizator zapewnia obsługę medyczną w czasie biegu.

13. Pierwszym 700 uczestnikom, którzy ukończą Bieg, Organizator zapewnia okolicznościowy medal.

14. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

15. Klasyfikację grupową (szkół) określają zasady dla tej kategorii ujęte w rozdziale XII niniejszego Regulaminu.

16. Cała klasyfikacja Biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.krhhts.pl.

17. Przy odbiorze nagrody wymagany jest dokument tożsamości, dowód osobisty/legitymacja szkolna/legitymacja związkowa członka „Solidarności”.

18. Inne ustalenia zostaną ogłoszone przed startem.

19. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy d

Termin:
14 października 2017 r.

Organizator:

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność ArcelorMittal S.A. - Kraków
Data: 2017-10-03 Pokaż metkę
Osoba publikująca: EDYTA MARKIEWICZ
Podmiot publikujący: