Komunikat archiwalny

Zdrowy Kraków 2016-2018

Przyjęcie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” było jednym z punktów sesji 2 grudnia. Z projektem uchwały Prezydenta Krakowa w tej sprawie zapoznali się radni Krakowa. Projekt będzie głosowany na kolejnej sesji.

Zdrowy Kraków 2016-2018
Fot. su.krakow.pl

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2016-2018 stanowi kontynuację celów operacyjnych zawartych we wcześniejszych uchwałach Rady Miasta Krakowa dotyczących Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków”.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego wykonywane przez Gminę Miejską Kraków, pomimo fakultatywnego charakteru, mają istotne znaczenie dla poprawy zdrowia mieszkańców.

Gmina Miejska Kraków jako podmiot tworzący miejskie podmioty lecznicze w formie SPZOZ wspiera działania tych jednostek poprzez finansowanie m.in. zadań inwestycyjnych oraz zakupy wyposażenia medycznego, sprzętu i aparatury medycznej.

Środki z budżetu Miasta Krakowa przeznaczone na zadania inwestycyjne w miejskich podmiotach leczniczych w latach 1999 – 2015 wynosiły łącznie 142,5 mln zł, w tym dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – 61 mln zł; dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – 68,5 mln zł; a Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie – 13 mln zł.

W ramach współpracy z Radami Dzielnic Miasta Krakowa Dzielnica XVIII i Dzielnica XII w latach 2004-2015 przekazały odpowiednio dla Szpitala Specjalistycznego im S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie  środki finansowe w łącznej wysokości 577 tys. zł.

Dodatkowo, w 2014 roku Gmina Miejska Kraków otrzymała ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dofinansowanie projektu pn. Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej. Całkowita wartość projektu wynosi 13 999 999 zł, w tym wkład własny beneficjenta – 2 800 000 zł. Realizatorem projektu jest Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie. Celem projektu jest budowanie sprawnego systemu funkcjonowania opieki długoterminowej w woj. małopolskim poprzez zapewnienie profesjonalnych usług w tym zakresie.

Nakłady finansowe na realizację programów polityki  zdrowotnej w latach 2004-2015 przedstawiają się następująco: łącznie z Budżetu Miasta Krakowa w latach 2004 -2015  na realizację programów polityki zdrowotnej przeznaczono środki w wysokości: 24 004 000 zł. W latach 2004 - 2015 z programów polityki zdrowotnej skorzystało 530 000  mieszkańców Miasta Krakowa.

Istotnym zagadnieniem pozostaje kwestia organizacji medycyny szkolnej. W 2014 r. na terenie placówek szkolnych funkcjonowały 182 gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Pomieszczenia przeznaczone na gabinety dentystyczne znajdowały się na terenie 55 placówek , dla których Gmina Miejska Kraków jest organem prowadzącym. Spośród 55 istniejących gabinetów w roku 2014 funkcjonowało 28 gabinetów dentystycznych, które realizowały programy profilaktyczne finansowane przez Gminę Miejską Kraków.

W 2014 roku profilaktyczną opieką zdrowotną w gabinetach profilaktyki zdrowotnej funkcjonujących na terenie placówek w Krakowie, objętych było łącznie, 76 197 uczniów z czego 3 321 to uczniowie niepełnosprawni.

Od roku 2003 Miasto Kraków utrzymuje funkcjonowanie Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej (istniejącego uprzednio od lat 80 w strukturach Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego). Rocznie operatorzy infolinii udzielają 120 tys. informacji.

Ocena dotychczasowych działań Miasta Krakowa w zakresie ochrony zdrowia jego mieszkańców uzasadnia przyjęcie zaproponowanych kierunków działania tj.: aktualizacji informacji o potrzebach i uwarunkowaniach zdrowotnych mieszkańców Miasta, koordynacji zadań związanych z realizacją polityki zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia oraz upowszechniania zachowań zdrowotnych przez działania edukacyjne adresowane do konkretnych grup wiekowych. Program pozwala skoncentrować się na dziedzinach, w których Miasto może podejmować konkretne działania.

Tagi: sesja, zdrowie

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także