Komunikat archiwalny

Po konsultacjach zaproponowano nową sieć szkół w Krakowie

Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe, a uczniowie dokończą naukę w miejscu, w którym ją rozpoczęli – tak przedstawiają się główne zmiany w projekcie sieci szkół, przyjęte przez Miasto po konsultacjach przeprowadzonych przez zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków. Podczas briefingu prasowego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz wiceprezydent Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król podsumowali zakończone konsultacje.

Po konsultacjach zaproponowano nową sieć szkół w Krakowie
Fot. Bogusław Świerzowski/kraków.pl

– Najpierw, po tym, jak ukazały się projekty ustaw oświatowych, zrobiliśmy swego rodzaju przymiarkę, na tej podstawie powstał dokument zawierający propozycje zmian w sieci szkół. Następnie tę propozycję konsultowaliśmy we wszystkich dzielnicach. Trzeba podkreślić, że konsultacje odbywały się na wielu płaszczyznach, ponieważ obok uczestnictwa w spotkaniach zespołu zadaniowego, uwagi można było również przesyłać przez internet i pocztą tradycyjną. Wszystko to zostało wzięte pod uwagę i jeszcze raz przepracowane. Uwzględniliśmy około 90% uwag i postulatów, które zgłoszono w trakcie konsultacji. Nie będziemy likwidować liceów, gimnazja zostaną w większości przekształcone w szkoły podstawowe, chcemy stworzyć sieć, w której szkoły będą pracowały na jedną zmianę i znajdowały się blisko ucznia – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Przez ponad dwa tygodnie zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków prowadził rozmowy w poszczególnych dzielnicach. Uczestniczyli w nich licznie dyrektorzy szkół, rodzice, radni dzielnicowi i przedstawiciele związków zawodowych. W tym samym czasie do kuratorium oświaty i Wydziału Edukacji UMK spływały opinie i propozycje środowisk szkolnych. W wyniku tych debat i uwag, wstępna propozycja sieci szkół zaprezentowana 20 października, uległa zmianie w wielu punktach.

Główne założenie pozostało bez zmian – przy tworzeniu nowej sieci szkół trzeba przede wszystkim mieć na uwadze dobro uczniów, tak, by zapewnić im jak największy komfort nauki.

Miasto postanowiło odstąpić od likwidacji/wygaszania małych liceów ogólnokształcących funkcjonujących obecnie w zespołach szkół (gimnazjum plus liceum ogólnokształcące). Licea te dostaną szansę funkcjonowania w nowym ustroju szkolnym i od tego, jak się w nim sprawdzą, będzie zależał ich dalszy los. Miasto rezygnuje też z wygaszania gimnazjów – będą one przekształcane lub włączane w struktury istniejących szkół. W rezultacie powstanie więcej szkół podstawowych – o dwie. Trzecia ważna zmiana to umożliwienie uczniom ukończenia nauki w miejscu, w którym ją zaczęli.

Na obecnym etapie trudno jest mówić o pełnych kosztach reformy, ponieważ jest ona rozłożona na lata i zakończy się dopiero w 2023 r. Przyjęto, że w 2017 r. reforma będzie kosztować ok. 20 mln zł. Na tę kwotę złożą się ewentualne odprawy dla nauczycieli gimnazjów (ok. 8,5 mln zł), wyposażenie szkół podstawowych w pracownie przedmiotowe (ok. 6 mln zł), niezbędne prace remontowe dostosowujące sale lekcyjne do wymogów pracowni przedmiotowych oraz sale do nauczania wczesnoszkolnego w przekształcanych gimnazjach (ok. 5,5 mln zł).

W styczniu 2017 r. zostanie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa projekt nowej sieci szkół, po jego przyjęciu przez Radę będzie on opiniowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i związki zawodowe. Nowa sieć szkół zostanie uchwalona do końca marca 2017 r.

Główne kierunki zmian:

1. Odstąpienie od likwidacji/wygaszania małych liceów ogólnokształcących, również funkcjonujących obecnie w zespołach szkół (gimnazjum plus liceum ogólnokształcące) oraz odstąpienie od likwidacji szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 6), ul. Blachnickiego 1, Dzielnica II pozostanie samodzielna szkoła podstawowa;
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5, Dzielnica III – powstanie zespół: szkoła podstawowa plus liceum ogólnokształcące;
 • XXXI Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 13, ul. Kazimierza Odnowiciela 2, Dzielnica III – po likwidacji liceum (obecnie nie ma tam uczniów) i rozwiązaniu zespołu gimnazjum zostanie włączone w strukturę Technikum Mechanicznego nr 30 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 4, a Zespół Szkół Mechanicznych zostanie przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Kazimierza Odnowiciela;
 • XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 5, ul. Chełmońskiego 24, Dzielnica IV – pozostanie samodzielne liceum ogólnokształcące;
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8, ul. Na Błonie 15b, Dzielnica VI – Szkoła Podstawowa nr 153 zostanie włączenie do ww. zespołu;
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 18, ul. Senatorska 35, Dzielnica VII – będzie nadal funkcjonowało w Zespole, ale od 1 września ze szkołą podstawową.
 • XXI Liceum Ogólnokształcące, os. Tysiąclecia 15, Dzielnica XV – w jego strukturę włączone zostanie Gimnazjum nr 1 z docelową zmianą siedziby na budynek przy ul. Bernardyńskiej 7.

2. Rezygnacja z wygaszania gimnazjów – szkoły te będą przekształcane w szkoły podstawowe lub włączane w struktury istniejących szkół

 • Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3, Dzielnica IV – przekształcenie w szkołę podstawową;
 • Gimnazjum nr 22, ul. Skwerowa 3, Dzielnica VIII – przekształcenie w szkołę podstawową;
 • Gimnazjum nr 27, ul. Malborska 98, Dzielnica XI – włączenie w strukturę Szkoły Podstawowej nr 162 z zapewnieniem uczniom możliwości ukończenia nauki w dotychczasowej lokalizacji,
 • Gimnazjum nr 44, os. Na Stoku 34, Dzielnica XVII – włączenie w strukturę Szkoły Podstawowej nr 129 z zapewnieniem uczniom możliwości ukończenia nauki w dotychczasowej lokalizacji.

3. Utworzenie większej liczby szkół podstawowych (ośmioklasowych szkół ogólnodostępnych) niż zakładano

W pierwotnym projekcie sieci szkół była mowa o 110 szkołach podstawowych, ale po konsultacjach Miasto planuje, że będzie 112 szkół podstawowych (dodatkowo utworzone na bazie Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 22, pozostawiona Szkoła Podstawowa nr 10 w ZSO 1, natomiast Gimnazjum nr 1 planuje się włączyć do XXI Liceum Ogólnokształcącego, a nie przekształcać w szkołę podstawową).

4. Umożliwienie uczniom ukończenia nauki w miejscu, w którym ją rozpoczynali.

Co się stanie z gimnazjami?

Nowy projekt sieci szkół zakłada, że:

 • z 20 samodzielnych gimnazjów – 11 zostanie przekształconych w szkoły podstawowe, 7 włączonych do istniejących szkół podstawowych, 1 włączone do LO i 1 przekształcone w LO,
 • 12 gimnazjów w zespołach SP + G – zostanie przekształconych w szkoły podstawowe,
 • 7 gimnazjów w zespołach P + SP + G – proponuje się włączenie do szkół podstawowych, pozostaną zespoły P + SP,
 • 2 gimnazja w zespołach SP + G + LO – włączenie do szkół podstawowych, pozostaną zespoły SP + LO,
 • 10 gimnazjów w zespołach G + LO – 6 zostanie przekształconych w licea ogólnokształcące, w jednym przypadku po likwidacji LO (w którym obecnie nie ma uczniów) nastąpi rozwiązanie zespołu i włączenie w strukturę technikum w zespole szkół, w dwóch przypadkach powołanie nowej szkoły podstawowej i utworzenie zespołów: szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, w jednym przypadku połączenie z istniejącą szkołą podstawową i utworzenie zespołu szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące,
 • 3 gimnazja w zespołach szkół zawodowych: 2 gimnazja (ZS nr 1), tj. gimnazjum dla dorosłych oraz gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, do likwidacji ze względu na brak naboru, 1 gimnazjum – włączenie do szkoły branżowej (ZS nr 3),
 • 16 gimnazjów specjalnych w zespołach szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych: 1 gimnazjum – przekształcenie w szkołę podstawową specjalną, 15 gimnazjów – włączenie do szkół podstawowych specjalnych.

Co się stanie ze szkołami zawodowymi?

Nowy projekt sieci szkół zakłada, że:

 • Zespół Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Cechowa 57, Dzielnica XI – odstąpienie od rozwiązania zespołu, proponuje się likwidację XXIX Liceum Ogólnokształcącego (od wielu lat nie ma uczniów);
 • Zespół Szkół nr 3, ul. Millana 16, Dzielnica IX – po zlikwidowaniu XXXIII Liceum Ogólnokształcącego (od wielu lat nie ma uczniów) zespół przekształci się z mocy ustawy w szkołę branżową I st., prowadzącą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22 i Gimnazjum nr 80;
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12, Dzielnica XIII – w zespole funkcjonują obecnie dwie szkoły zawodowe. Proponuje się zlikwidować jedną z nich – Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3, z zapewnieniem jej uczniom możliwości kontynuacji kształcenia w pozostawianej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 15;
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10, Dzielnica I – przeniesienie siedziby na ul. Kazimierza Odnowiciela 2,włączenie Gimnazjum nr 9 do Technikum Mechanicznego nr 30;
 • Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38, Dzielnica XV – likwidacja jednej z dwóch wchodzących w skład zespołu szkół policealnych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 13 (od wielu lat nie ma słuchaczy).

Co się stanie ze szkołami specjalnymi?

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Lubomirskiego 21, Dzielnica II – przeniesienie siedziby na ul. Chełmońskiego 24, Dzielnica IV.

Trwają jeszcze prace nad ustaleniem nowych obwodów szkół podstawowych, które po wejściu w życie ustaw wprowadzających reformę ustroju szkolnego zostaną przygotowane i przedstawione Radzie Miasta Krakowa w formie projektów uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Miejskiej Kraków do nowego ustroju szkolnego oraz w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych Gminy Miejskiej Kraków do nowego ustroju szkolnego.

W trakcie prac zespołu poruszano też kwestie dotyczące ochrony miejsc pracy nauczycieli. Na spotkaniach uczestnicy byli informowani o podejmowanych przez Miasto działaniach mających na celu optymalne wykorzystanie funkcjonującej obecnie na rynku oświatowym kadry pedagogicznej, m.in.:

 • Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uwzględni w najbliższej perspektywie działania pozwalające na optymalne wykorzystanie kadr oświatowych i tworzenie programów osłonowych,
 • analiza dotycząca zapotrzebowania na dodatkowe kierunki doskonalenia zawodowego nauczycieli, w szczególności nauczycieli gimnazjów, pozwoli uznać je za priorytetowe w dofinansowaniu przez Prezydenta Miasta Krakowa.
 • umożliwienie kontynuowania zatrudnienia nauczycieli w przypadku przekształcenia gimnazjum w szkolę podstawową, a tym samym umożliwienie uzyskania dofinansowania do kierunków studiów pozwalających na zatrudnienie w klasach I–III szkoły podstawowej.

Przypomnijmy dotychczasowe działania krakowskiego samorządu w zakresie przygotowań do reformy ustroju szkolnego: 16 września 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało dwa projekty ustaw – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Już wtedy Kraków podjął wieloaspektowe działania i prace, aby przygotować się do ewentualnej zmiany ustroju szkolnego. Zapowiedziano powołanie zespołu zadaniowego, który będzie pracował nad wdrożeniem reformy oświaty. 20 października podczas konferencji prasowej władze Miasta przedstawiły do publicznej dyskusji projekt zmiany sieci szkół uwzględniający propozycje zawarte w projektach ww. ustaw, zachęcając zainteresowanych do składania uwag i propozycji. Prezentacja została udostępniona w serwisach internetowych Gminy Miejskiej Kraków. 21 listopada, zarządzeniem nr 3114/2016 Prezydenta Miasta Krakowa, został powołany zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków, w skład którego wchodzą przedstawiciele Rady Miasta, dyrektorów szkół, rodziców, związków zawodowych, Młodzieżowej Rady Krakowa, NGO. Zespół zadaniowy spotkał się po raz pierwszy 29 listopada na posiedzeniu inauguracyjnym. Następne spotkania poświęcone były oddzielnie każdej z 18 dzielnic Krakowa. Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny był w serwisach internetowych Miasta. Każde spotkanie było rejestrowane kamerą, a dokumentacja filmowa umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w zakładce na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.

Spotkania miały charakter otwarty, uczestniczyli w nich członkowie zespołu, ale też zainteresowani  rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, przedstawiciele dzielnic. Każdy uczestnik spotkania mógł przedstawić swoją opinię. Nie limitowano ani czasu wypowiedzi, ani liczby wystąpień. Przy zastosowaniu tak swobodnego trybu debaty tylko w jednym przypadku okazało się, że zaplanowane 2 godziny nie wystarczyły, żeby wszyscy mogli zabrać głos. Z drugiej strony odnotowano też spotkania 10- i 20-minutowe. Posiedzenia Zespołu rozpoczynały się od przedstawienia propozycji Miasta dotyczącej sieci szkół ogólnokształcących, specjalnych i technicznych. Następnie omawiano wnioski i postulaty dotyczące danej dzielnicy, które wpłynęły do Urzędu Miasta Krakowa od czasu ogłoszenia propozycji Miasta. Niezależnie od zebranych w czasie posiedzeń uwag i postulatów umożliwiono wszystkim zainteresowanym, również niebiorącym udziału w spotkaniach, pisemne zgłaszanie pomysłów i uwag do 7 dni od daty spotkania w danej dzielnicy. Ten reżim czasowy podyktowany był harmonogramem procedowania uchwał, które powinny być przedstawione Radzie Miasta Krakowa. Należy podkreślić, że Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględniło w projektach ustaw wiele postulatów zgłaszanych przez krakowski samorząd. Trzeba również wskazać na bardzo dobrą współpracę krakowskiego samorządu z Małopolskim Kuratorem Oświaty.

Pokaż metkę
Autor: MACIEJ GRZYB
Osoba publikująca: NATALIA WÓJS
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także