Zajęcia w MDK – kryteria przyjęć do konsultacji

Od 18 kwietnia do 1 maja trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa, która określa kryteria rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w takich samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych, jak pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury i międzyszkolne ośrodki sportowe. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zajęcia w MDK – kryteria przyjęć do konsultacji
Fot. www.mdk-lotnicza.pl

Przedłożona do konsultacji uchwała dotyczy drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do wyżej wymienionych placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Określa także liczbę punktów przypisaną do poszczególnych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Zaproponowane w uchwale kryteria są następujące:

  1. kandydat jest objęty „Krakowską Kartą Rodzinną 3+” (15 pkt),
  2. kandydat jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (10 pkt),
  3. oboje rodzice kandydata pracują lub studiują w systemie stacjonarnym (10 pkt),
  4. kandydat posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie / dyscyplinie, w której zajęcia organizowane są w placówce (5 pkt)
  5. kandydat prowadzi / realizuje działalność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (5 pkt),
  6. placówka, do której o przyjęcie ubiega się kandydat, jest najbliżej położną od miejsca zamieszkania kandydata publiczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzącą wybrane zajęcia (5 pkt).

Wypełniony formularz konsultacji należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 1 maja na:

  • adres poczty elektronicznej ek.umk@um.krakow.pl,
  • numer faksu 12 616 52 01,
  • adres Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa: ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.

Dokumenty:

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także