Zgłoś miejsca przyjazne seniorom w Krakowie

Rozpoczęła się VII edycja akcji społecznej „Miejsce przyjazne seniorom”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października. W akcji mogą uczestniczyć instytucje, firmy, organizacje, urzędy, realizujące projekty z myślą o osobach starszych. Wybrane miejsca mogą również rekomendować osoby fizyczne – grupa co najmniej 10 osób, jeżeli posiadają pisemną zgodę dyrektora lub kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu. Laureaci akcji zostaną wyróżnieni specjalnym certyfikatem podczas uroczystej gali.

Zgłoś miejsca przyjazne seniorom w Krakowie
Fot. pixabay.com

Akcja „Miejsce przyjazne seniorom” jest organizowana przez województwo małopolskie oraz miasto Kraków. Jej cel jest niezmienny – promowanie działających na terenie Krakowa miejsc, w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane – kawiarni, sklepów, aptek, instytucji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, medycznych, użyteczności publicznej i innych. Chodzi o takie placówki, których oferta odpowiada na potrzeby starszych mieszkańców – na przykład poprzez likwidację barier architektonicznych oraz oferowanie produktów, usług i zniżek skierowanych specjalnie do tej grupy. Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymują certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i są oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

Uwaga! Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań.

Formularz zgłoszenia należy złożyć do 31 października w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie lub przesłać na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, albo listownie na adres ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków, z dopiskiem: Akcja „Miejsce przyjazne seniorom”. Uwaga, liczy się data stempla pocztowego.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje kapituła decyzyjna, którą tworzą prezydent Krakowa i marszałek województwa małopolskiego. Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacja zgłoszeń zajmuje się komisja konkursowa. Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na uroczystej gali finałowej 11 grudnia.

Dodatkowe informacje oraz formularze można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Biurze Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa na os. Centrum C 10, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz dlaseniora.krakow.pl.

Ze strony województwa inicjatywę realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Akcja realizowana jest w oparciu o porozumienie o współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, które zostało zawarte 24 maja 2011 r. między Gminą Miejską Kraków i województwem małopolskim.

Z regulaminem konkursu i formularzami zgłoszeniowymi można zapoznać się tutaj.

Laureatów wszystkich dotychczasowych edycji akcji można poznać tutaj.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także