Komunikat archiwalny

Już dziś porozmawiaj o przyszłości dzielnicy Wesoła

Zdecyduj, jak powinny być w przyszłości zagospodarowane tereny należące obecnie do Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika. W czwartek, 13 września o godz. 17.00, w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 odbędzie się dyskusja publiczna dla mieszkańców, podczas której będzie można składać postulaty w czasie konsultacji planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Już dziś porozmawiaj o przyszłości dzielnicy Wesoła
Fot. Anna Duda / krakow.pl

Już teraz wiadomo, że nie powstanie tam nowa zabudowa mieszkaniowa, która utrudniłaby funkcjonowanie tej części miasta. W ostatnich tygodniach dokonano inwentaryzacji drzew na obszarze przygotowywanego planu, sporządzono również wytyczne konserwatorskie.

Sporządzany plan ma zapewnić pełną ochronę, szczególnie ważną po przeniesieniu obecnie funkcjonującego na tym terenie Szpitala Uniwersyteckiego. W związku z tym, że Studium Miasta Krakowa dla tego fragmentu obszaru Wesoła ustala kierunek zagospodarowania pod tereny usług bez możliwości powstania nowej zabudowy mieszkaniowej, to taki zapis dokumentu polityki planistycznej stanowi gwarant, że również w tym trybie na nieruchomościach Szpitala Uniwersyteckiego nie powstanie nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Celem planu jest zachowanie wyjątkowych wartości tego terenu, realizacja zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego (krajobrazu miejskiego), w tym ochrona przestrzeni strefy buforowej UNESCO, ochrona osi widokowej w stronę historycznego centrum miasta, a także stworzenie dogodnych warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru, szczególnie w zakresie kreowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej, uzupełnienia układu urbanistycznego oraz zwiększenia różnorodności i jakości programu usługowego.

Plan miejscowy „Wesoła – rejon ul. Kopernika” jest dokumentem o charakterze ochronnym i porządkującym, mającym istotne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Obejmuje on tereny o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar planu znajduje się w okolicy terenu wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, stanowi również część obszaru uznanego za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół miasta”.

 

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także