Komunikat archiwalny

Plany na plany

W styczniu  2003 roku tylko 1,5% Krakowa pokryte było planami zagospodarowania.  Od 8 stycznia 2011 roku plan ma ponad 1/3 obszaru miasta. Priorytetem dla władz Krakowa jest pokrycie planami zagospodarowania łącznie około 60 % powierzchni  miasta. Miasto zamierza też poszerzyć zakres konsultacji społecznych, by w ten sposób uniknąć konfliktów towarzyszących niekiedy procesowi planowania przestrzennego.

Plany na plany
Fot. www.krakow.pl

„Jesteśmy na etapie opracowania analizy pozwalającej określić, które obszary miasta należy zagospodarować poprzez miejscowe plany” – powiedziała podczas dzisiejszej (23 lutego) konferencji prasowej Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Elżbieta Koterba. „Wstępne wyniki tych analiz mówią o konieczności objęcia planem przede wszystkim obszarów, w których brakuje usług i przestrzeni publicznych oraz obszarów, gdzie należy usprawnić komunikację. Ważne są również takie miejsca, które są zainwestowane, ale ich historyczne układy urbanistyczne wymagają ochrony. Nie możemy zapominać o terenach, które potrzebują rewitalizacji -  a więc terenach poprzemysłowych, zdegradowanych”- dodała Zastępca Prezydenta.

Elżbieta Koterba podkreśliła, że nie ma potrzeby obejmowania planem terenów zamkniętych, które są już stale zainwestowane, jak drogi czy ulice oraz terenów objętych ochroną z mocy prawa. „Chcemy by około 60 - 70% powierzchni Krakowa było pokryte planami zagospodarowania - wówczas miasto będzie w bardzo dobrej sytuacji planistycznej. Umożliwi to sprawne zarządzanie przestrzenią i da solidną podstawę do rozwoju społecznego i gospodarczego” – mówiła Zastępca Prezydenta.

Elżbieta Koterba podkreśliła także, że miasto zamierza poszerzyć zakres konsultacji społecznych towarzyszących procedurze planistycznej, wychodząc poza minimum ustawowe. „Praca nad planem, to poza działaniami urbanistycznymi, sztuka łagodzenia konfliktów. By uniknąć konfliktów, które uniemożliwiają niekiedy uchwalanie planów, chcemy by mieszkańcy brali udział w procesie planowania już od samego początku procedury planistycznej. Wówczas wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu będzie już potwierdzeniem wyników konsultacji” – mówiła Elżbieta Koterba.

Warto wspomnieć, że pierwsze pozytywne doświadczenia w tym zakresie dotyczą Bronowic Małych, gdzie spotykano się z mieszkańcami jeszcze przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu. Wtedy to wyjaśniano jakie problemy plan może rozwiązać, a jakie wymagają innych  działań. Tłumaczono również w jaki sposób plan je będzie rozwiązywać, jakie są tego warunki, konsekwencje i skutki. Zebrano od mieszkańców listę oczekiwań, wspólnie ustalono granice planów. Pierwsze projekty, które pokazano na kolejnych spotkaniach ilustrowały już w jaki sposób i w jakim zakresie oczekiwania mieszkańców mogą znaleźć się w treści planu.

Wyjaśniano wszystkie okoliczności, ale również  tłumaczono mieszkańcom niespotykanie trudną sytuację, jaka wynika z naszego ustawodawstwa, a w jakiej odbywa się zagospodarowanie przestrzenne. Wsparciem jest tu aktywny udział Rady Dzielnicy i Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Bronowic, czyli ludzi, którzy są blisko problemów mieszkańców i cieszą się ich zaufaniem.

Obecnie trwają prace nad 34 planami zagospodarowania przestrzennego. Po zakończeniu prac i uchwaleniu obejmą one dodatkowo  22% powierzchni Krakowa.

W 2011 roku miasto  zamierza skierować do uchwalania ok. 20 planów m.in. plany ochronne: Wzgórze Św. Bronisławy II, Rejon Fortu Skała II, Stare Miasto, porządkujące: plany na Woli Justowskiej, inwestycyjne: Kliny Zachód.

W Krakowie obowiązuje 78 planów, obejmujących powierzchnię  31,3% miasta. Wśród uchwalonych w okresie 2007 r. – 2011r. planów zagospodarowania należy wyodrębnić:

·         plany ochronne - chroniące cenne tereny przed zabudową (np. "Dolina Dłubni - Krzesławice", "Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji", "Dolina Dłubni - Mogiła", "Park Aleksandry", "Park Rzeczny Drwinka", "Sudół Dominikański", "Dolina Prądnika", "Dolina Rudawy - Małe Błonia");

·         plany uruchamiające inwestycje w określonym rejonie (np. „III Kampus UJ, Bonarka”, "Browar Lubicz", "Cystersów", "Rejon ulicy Pachońskiego", :"Ruszcza", "Branice - Dwór", "Wyciąże", "Wróżenice", "Kościelniki", "Grębałów – Lubocza”);

·         plany porządkujące proces inwestycyjny: (np. „Górka Narodowa Wschód i Zachód”,Ruczaj – Zaborze”, „Kliny – Południe”, „Witkowice”, „Osiedle Przegorzały, „Barycz” , „Cmentarz Prądnik Czerwony, część od strony północnej przy ul. Powstańców”, „Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony, „Cmentarz Grębałów”).

W uchwalonych planach wskazano ponad 2,5 tys. ha nowych terenów mieszkaniowych, terenów, które są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wraz z usługami podstawowymi, na których ustalone są warunki zabudowy. Stanowi to rezerwę  dla ponad 46 tys. mieszkań (ponad 100 tys. mieszkańców), z których większa część może zostać zrealizowana w zabudowie wielorodzinnej. W obowiązujących planach wskazano też 0,89 tys. ha terenów usługowych, 0,36 tys. ha terenów produkcyjno - technicznych, zarezerwowano także 0,99 tys. ha pod  trasy komunikacyjne.

W 2010 roku weszło w życie 19 planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwalono w tym czasie 8 planów porządkujących zastaną sytuację dla obszarów: Witkowice, Osiedle Przegorzały, Wróblowice, Myśliwska, Kliny Gadomskiego II, Mogiła, Tyniec – Wschód, Swoszowice – Południe. 8 planów inwestycyjnych objęło następujące tereny: Wróżenice, Kościelniki, Grębałów – Lubocza, Cystersów, Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej – Zachód, Wadowicka – Tischnera, Opatkowice – Północ, Rejon przebiegu ul. 8 Pułku Ułanów. Z kolei 3 nowe plany umożliwią realną ochronę cennych obszarów: Doliny Prądnika, Doliny Rudawy – Małych Błoń i Lasu Wolskiego. (KS).

Tagi: biznes

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także