Zespół Szkół Specjalnych Nr 14

Adres:
31-966 Kraków, os. Sportowe 28
(12) 644-34-17
Email:
zss1krak@poczta.onet.pl
Dyrektor:
Anna Kosińska
Typ niepełnosprawności:
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną,

Opis placówki

Do placówki przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum obowiązuje taka sama podstawa programowa jak szkołach ogólnodostępnych, a programy nauczania dostosowane są do możliwości uczniów .W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie realizują indywidualne programy nauczania. W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie kształcą się w zawodach: kucharz małej gastronomii, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych, technolog robót wykończeniowych, sprzedawca. Może być prowadzone kształcenie również w innych zawodach w zależności od potrzeb. Praktyki odbywają się w szkolnych warsztatach i w zakładach pracy. Najzdolniejsi absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą kształcić się w I Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, które otwiera drogę do kontynuowania nauki w szkołach policealnych. Szkoła współpracuje z placówkami z Węgier, Słowacji, Niemiec, Francji, Czech prowadząc wymianę w zakresie artystycznym, sportowym i kształcenia zawodowego. W szkole realizowane są projekty ze środków unijnych, dzięki którym pozyskuje się nowoczesne wyposażenie (pracownie do nauczania języków obcych, multimedialne, komputerowe, technologii żywienia) i organizuje dodatkowe zajęcia dla uczniów szkoły zawodowej. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE dla trzech kierunków. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna W szkole prowadzone są zajęcia o charakterze wyrównawczym, korekcyjno – kompensacyjnym i terapeutycznym, które prowadzą logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, reedukatorzy, terapeuci stymulacji sensorycznej i biofeedback. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznie wyposażonych gabinetach. Opieka medyczna. Opieka pielęgniarska: w godz. 8.00 – 15.00 codziennie Gabinet stomatologiczny czynny dwa razy w tygodniu Zajęcia pozalekcyjne. Dla uczniów organizowane są zajęcia pozalekcyjne sportowe, rekreacyjno – turystyczne, taneczno – wokalne, techniczno – plastyczne. Zajęcia odbywają się również w soboty. Osiągnięcia uczniów. Uczniowie zdają egzaminy zewnętrzne osiągając wysokie wyniki, zdobywają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Najważniejszymi osiągnięciami uczniów są: I i III miejsce w Turnieju na Najlepszego Cukiernika i tytuł laureata Turnieju Ogólnopolskiego. Uczniowie zdobywają czołowe miejsca w Małopolskim Konkursie Kucharsko – Cukierniczym Szkół Zawodowych Specjalnych oraz w zawodach sportowych wojewódzkich i ogólnopolskich.. Świetlica szkolna. Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6.30 – 16.30. Dojazd: tramwaj nr: 1, 5, 4, 22; autobus nr: 113, 123, 132, 139, 142, 153, 163, 172, 501.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 09:48:41