Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 im. św. Stanisława

Adres:
31-071 Kraków ul. św. Stanisława 10
(12) 422-53-26, 421-84-57
Email:
sosw-nr5@wp.pl
Dyrektor:
Teresa Gielas
Typ niepełnosprawności:
niesłyszący, niedosłyszący, z niepełnosprawnością sprzężą, w któej jedną z nich jest niedosłuch, autyzm.

Opis placówki

Do ośrodka przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania. Charakterystyka ogólna W Ośrodku funkcjonują szkoły zapewniające edukację na każdym stopniu edukacyjnym. XXVIII Liceum Profilowane dla Niesłyszących kształci w profilach: usługowo- gospodarczym, kreowanie ubiorów. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 32 kształci w zawodach: krawiec, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, malarz-tapeciarz, kucharz małej gastronomii, ogrodnik, rękodzielnik wyrobów włókienniczych. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 4 obowiązuje trzyletni cykl kształcenia w zakresie przysposobienia do pracy: elementy krawiectwa i dziewiarstwa, prace introligatorsko-biurowe, gospodarstwo domowe, dekoracje i naprawy. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna Ośrodek umożliwia udział w indywidualnych i grupowych zajęciach w zakresie terapii pedagogicznej. Gabinet pedagogiczny czynny jest: pon. 11:00 – 14:00 śr. 8.00-12.00 czw.:9:00 – 12:00 Gabinet psychologiczny czynny jest: wt. 13:00 – 17.00 śr. 9:00 – 15:00 W celu usprawnienia i korygowania zaburzonych funkcji u uczniów są prowadzone: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacja mowy i słuchu, terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna, język migowy lub inne metody komunikacji alternatywnej. Na zajęcia rewalidacyjne uczniowie uczęszczają grupowo lub indywidualnie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Opieka medyczna Ośrodek zapewnia opiekę pielęgniarską oraz stomatologiczną. Zajęcia pozalekcyjne W ramach lekcji dodatkowych w szkole prowadzone są między innymi zajęcia sportowe (w tym zajęcia na basenie), taneczne, teatralne i filmowe. Uczniowie mogą brać udział w licznych imprezach szkolnych, internatowych, wycieczkach oraz wyjazdach śródrocznych. Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły cieszą się licznymi osiągnięciami w dziedzinie plastycznej, sportowej, tanecznej i teatralnej. Świetlica szkolna Dla uczniów potrzebujących organizuje się zajęcia świetlicowe. Godziny zajęć ustala się corocznie według aktualnych potrzeb Dojazd: tramwaj nr: 19, 22; autobus nr: 128, 184.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 10:29:49