Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Jana Matejki

Adres:
30-307 Kraków, ul. Barska 45
(12) 269-00-60, 266-29-67
Email:
dyrekcja@soswnr1krakow.pl
Dyrektor:
Jarosław Statek
Typ niepełnosprawności:
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami, a także zagrożeniem niedostosowaniem społecznym z normą intelektualną

Opis placówki

Adres: ul. Barska 45 30-307 Kraków tel.: 012 269 00 60, tel.: 012 266 29 67 dyrekcja@soswnr1krakow.pl ul. Szujskiego 2 31-123 Kraków tel.: 012 422 94 39 szkoła @soswnr1krakow.pl ul. Szwedzka 42 tel: 012 266 01 40 internat@soswnr1krakow.pl www.soswnr1krakow.pl Do placówki przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania Charakterystyka ogólna Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 przeznaczony jest dla młodzieży pragnącej kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Umożliwia zdobycie zawodu na kierunkach: kucharz małej gastronomii, cukiernik, piekarz, krawiec, kaletnik, stolarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, malarz-tapeciarz, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (Szkoła Zawodowa) oraz przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu (Szkoła Przysposabiająca do Pracy). Młodzież kształcąca się w placówce ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań w tracie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Organizujemy częste wyjazdy rehabilitacyjne i sportowe. Ośrodek posiada bazę sprzętu sportowego do użytku wychowanków (możliwość nauki jazdy na nartach). W ramach zajęć wychowania fizycznego organizuje cykliczne wyjścia na basen (gry i zabawy, możliwość nauki pływania). Uczniowie korzystają również z podręczników szkolnych, wypożyczanych corocznie z dobrze wyposażonej biblioteki. Młodzież mieszkająca poza Krakowem ma możliwość zakwaterowania w doskonale wyposażonym, ogrodzonym budynku internatu. Po zajęciach szkolnych, pod opieką wychowawców, uczniowie mogą przeznaczać czas zarówno na naukę jak i wypoczynek oraz rozrywkę. Wychowankowie internatu mogą być dowożeni do szkoły przez samochód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynkach szkoły i internatu zainstalowany jest system całodobowego monitoringu zapewniający bezpieczeństwo uczniów i wychowanków. Opieka sprawowana przez Ośrodek obejmuje również pomoc materialną i rzeczową. Ze sprawnym funkcjonowaniem placówki wiąże się działalność Stowarzyszenia „Wielkie Serce”. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna Ośrodek umożliwia udział w różnych formach zajęć w zakresie terapii pedagogicznej i profilaktyki wychowawczej. Gabinet psychologiczno - pedagogiczny czynny jest: poniedziałek: 8:30-14:30 wtorek: 8:45-15:00 środa: 9:00-14:30 czwartek: 9:30-14:00 piątek: 9:00-14:30. W szkole działa dobrze wyposażony, skomputeryzowany gabinet logopedyczny. Opieka medyczna Ośrodek zapewnia opiekę pielęgniarską wymiennie na terenie wszystkich budynków placówki. Zajęcia pozalekcyjne W ramach lekcji dodatkowych w szkole prowadzone są zajęcia taneczno – rytmiczne (zespół taneczny „Aslan”), teatralne, fotograficzne, informatyczne, turystyczne (wycieczki krajoznawcze), kulturoznawcze (wyjścia do teatru, opery, na wystawy itp.), zawodowe (poszerzające wiedzę z zakresu nauczanego przedmiotu), sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna i ręczna, siłownia, basen, gimnastyka korekcyjna). Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły cieszą się licznymi osiągnięciami w dziedzinie sportu (czołowe lokaty na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim). Młodzież zdobywa wyróżnienia podczas występów tanecznych, teatralnych, plastycznych. Dojazd: (ul. Barska 45) tramwaj nr: 18, 19, 22; autobus nr:103, 114, 116, 124, 128, 144, 164, 173, 179, 184, 194, 424; (ul. Szujskiego 2) tramwaj nr: 2, 3, 4,13, 14; autobus nr: 124, 152, 304, 424, 502; (ul. Szwedzka) tramwaj nr: 18, 19, 22; autobus nr: 114, 116, 124, 128, 194, 424.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 09:52:14