Gimnazjum Nr 12

Adres:
31-271 Kraków, ul. Kluczborska 3
(12) 633-74-60
Email:
sekretariat@gimnazjum12.krakow.pl
Dyrektor:
Marek Łapuszek
Typ niepełnosprawności:
młodzież z zaburzeniami zachowania i emocji, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z niedosłuchem, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Opis placówki

W szkole uczy się 360 uczniów w 15 oddziałach. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne po dwa na każdym poziomie nauczania. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę od godziny 8:00 do 14:25. Nauczane są dwa języki obce: j. angielski i j. niemiecki, a czwarta godzina wychowania fizycznego realizowana jest fakultatywnie wg zainteresowań uczniów. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli. Lekcje przeprowadzi nauczyciel przedmiotu, a nauczyciel wspomagający przede wszystkim wspomaga pracę dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc nauczyciela wspierającego polega na nakierowaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na pracę, zachęcaniu ich do samodzielności, pobudzeniu dzieci do współpracy. W czasie lekcji opiekuje się uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stosuje zindywidualizowany proces nauczania, przygotowując dla nich karty pracy i specjalistyczne środki dydaktyczne dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka, modyfikuje treści zawarte w podręczniku, opracowuje sprawdziany z danego przedmiotu mając na uwadze indywidualne możliwości ucznia. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna W szkole zatrudnionych jest dwóch pedagogów, psycholog szkolny i logopeda. Prowadzą oni zajęcia indywidualne i grupowe w zależności od potrzeb uczniów. Szkoła posiada specjalistyczne gabinety do pracy z uczniami: pedagogiczny, psychologiczny i terapeutyczny. Celem usprawnienia i korygowania zaburzonych funkcji uczniów prowadzone są zajęcia: rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne i terapeutyczne. Opieka medyczna Szkoła posiada gabinet pielęgniarski i zapewnia opiekę medyczną Osiągnięcia uczniów Uczniowie naszej szkoły cieszą się licznymi osiągnięciami w różnych dziedzinach konkursach szkolnych i zewnętrznych m. in.: przedmiotowych, artystycznych i sportowych. W roku szkolnym 2008/09 szkoła uzyskała tytuł Najlepszego Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego w Krakowie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach Krakowskiej Akademii Samorządności. Dojazd : autobus nr: 114,132,138,172,246, tramwaj nr: 3,5,19,34.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 13:19:21