Szkoła Podstawowa Nr 162

Adres:
Kraków 30–611, ul. Stojałowskiego 31
(12) 654–40–59
Email:
sp162krakow@poczta.fm
Dyrektor:
Elżbieta Andrzejewska
Typ niepełnosprawności:
niepełnosprawność ruchowa,niedowidzenie,niedosłuch,upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,niepełnosprawności sprzężone,zagrożenie niedostosowaniem społecznym,mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia zachowania.Przyjmowane są również dzieci na wózkach.

Opis placówki

Szkoła posiada 48 oddziałów w kl. I-VI, w tym 12 oddziałów integracyjnych oraz 4 oddziały przedszkolne, w tym 1 oddział integracyjny. Placówka zatrudnia 2 pedagogów, psychologa, logopedę, oligofrenopedagogów oraz surdopedagogów. Szkoła wspomaga rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych m. in. poprzez organizowanie spotkań, konsultacji systemowych, zebrań z rodzicami oraz warsztatów. Uczniowie klas integracyjnych biorą udział w konkursach, turniejach, festiwalach oraz pod kierunkiem nauczycieli przygotowują różnorodne prace na kiermasze i imprezy szkolne. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna Szkoła umożliwia udział w indywidualnych i grupowych zajęciach prowadzonych przez 2 pedagogów i psychologa, w tym w konsultacjach z zakresu terapii pedagogicznej oraz zajęciach integracyjno – adaptacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych, wspierająco – motywujących, ogólnorozwojowych i warsztatowych. W ramach stałych dyżurów dla rodziców prowadzone są konsultacje. W szkole działa dobrze wyposażony gabinet logopedyczny, w którym prowadzone są zajęcia z zakresu indywidualnej terapii z dzieckiem, grupowe zabawy logopedyczne, profilaktyka wad wymowy w kl. I –III, konsultacje dla rodziców, uczniów i nauczycieli, badania słuchu i mowy oraz nauka oddychania przeponą. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Poradniami Specjalistycznymi, Sądem Rodzinnym, Policją, Strażą Miejską, Radą Dzielnicy XI, MOPS, Młodzieżowym Domem Kultury, PCK, Caritas, Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Jagiellońskim. Opieka medyczna. Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki od 8.00 – 15.00. Osiągnięcia uczniów. Uczniowie szkoły osiągają znaczące sukcesy uczestnicząc w wielu konkursach pozaszkolnych. Zdobyli m. in.: III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „ Dbajmy o środowisko – to takie proste” (Tesco dla Szkół), I miejsce w Gminie Kraków, w „Małej Lidze” – mini piłka koszykowa chłopców, I miejsce w Międzyszkolnym konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej „ Europa – Nasza Ojczyzna”, Nagrodę Supreme Gold Award i Gold Award w XXXIX międzynarodowym konkursie plastycznym organizowanym przez Japońską Fundację i Ministra Spraw zagranicznych Japonii oraz firmę Mentel, I miejsce w Międzyszkolnym konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa – Nasza Ojczyzna”, II miejsce w Małopolskim Turnieju Piłki Koszykowej Chłopców, IV miejsce w międzynarodowych zawodach w gimnastyce artystycznej, 4 uczniów uzyskało tytuł laureata w Małopolskim Konkursie Przyrodniczym oraz Małopolskim Konkursie Matematycznym. Uczniowie zajmują wysokie lokaty w różnorodnych konkursach matematycznych takich jak KANGUR, ALFIK, MAT, SUDOKU. Świetlica szkolna. Świetlica szkolna otwarta jest codziennie w godzinach od 7.00 do 17.00. Dojazd: autobus nr: 133,174,179,184. tramwaj: 6, 7, 24, 50

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 13:16:49