Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14

Adres:
31-875 Kraków os. Dywizjonu 303 bl. 66
648-27-51
Email:
sekretariat@interia.pl, xxxlo_krakow@poczta.onet.pl
Dyrektor:
Anna Gąsiorek
Typ niepełnosprawności:
uczniowie niepełnosprawni ruchowo. Dopuszcza się możliwość przyjęcia z innymi rodzajami niepełnosprawności.

Opis placówki

XXX LO jest szkołą ponadgimnazjalną z oddziałami integracyjnymi. Program nauczania i wymagania edukacyjne w klasie integracyjnej są identyczne jak w pozostałych klasach licealnych. Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do klasy integracyjnej na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną lub inną publiczną poradnię specjalistyczną. Uczniowie pełnosprawni są przyjmowani na warunkach określonych dla kandydatów do pozostałych klas. Kandydaci odbywają także rozmowę z pedagogiem lub psychologiem. Szkoła nie posiada barier architektonicznych oraz współpracuje z licznymi placówkami w Unii Europejskiej. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna Uczniowie klas integracyjnych biorą udział w zajęciach psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych. Istnieje także możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem i pedagogiem oraz konsultacji rodzinnych. W szkole zapewniona jest pomoc logopedy i rehabilitanta. Opieka medyczna Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską codziennie w godzinach zajęć lekcyjnych. Osiągnięcia uczniów Troje uczniów niepełnosprawnych zostało stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Jedna z niepełnosprawnych uczennic ukończyła ASP i została nagrodzona w wielu konkursach artystycznych. Dojazd: autobus nr: 123, 125, 128, 129, 132, 138, 139, 142, 152, 159, 172, 425, 428, 501, 502, 511

Data ostatniej modyfikacji: 2010-08-02 10:42:46