Bez Barier - Referat

Bez Barier - Referat
Fot. Kraków Bez Barier

Referat Ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych

Symbol: SO-05
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków

 

Główny Specjalista:
Telefon:

 

Beata Byszewska (Beata.Byszewska@um.krakow.pl)
12 616-50-75

Podinspektor: Aleksandra Łukasik (Aleksandra.Lukasik@um.krakow.pl)
Telefon: 12-616-5026
Inspektor:

Beata Schechtel - Mączka (Beata.Schechtel-Maczka@um.krakow.pl)

Telefon: 12-616-5146
Inspektor: Monika Burek-Budacz (Monika.Burek-Budacz@um.krakow.pl)
Telefon: 12-616-5076
 
 
 
Zakres działania:

Do zadań Referatu ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych należy prowadzenie wszelkich spraw dotyczących pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Miasta Krakowa, a w szczególności:

1. Analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących m. in.:
• możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,
• uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym (zgodnie z oczekiwaniami,
kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami),
• leczenia, rehabilitacji i informacji, dotyczących swobodnego przemieszczania się i
powszechnego korzystania ze środków transportu,
• możliwości komunikacji międzyludzkiej w tym podejmowanie działań mających na celu stworzenie kompleksowej obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Krakowa,

2. Opracowywanie projektów programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
oraz Grodzkim Urzędem Pracy.

3. Proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań
wynikających z ustaw oraz przyjętych programów.

4. Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez
organy Miasta, dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie
i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności
i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie
w społeczeństwie.

5. Współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, pełnomocnikiem Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych
i miejskich jednostek organizacyjnych.

6.Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa dotycząca
problematyki osób niepełnosprawnych w tym z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o
Stopniu Niepełnosprawności oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie:
• organizacji turnusów rehabilitacyjnych,
• warsztatów terapii zajęciowej,
• zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo,
• zespołów do realizacji zadań rekreacyjnych i sportowych,
• innych zespołów aktywności osób niepełnosprawnych, zgodnie z oczekiwaniami
i potrzebami.

7. Inicjowanie i koordynacja realizacji programów oświatowych, kulturalnych
i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży będących osobami niepełnosprawnymi.

8. Przedstawianie Prezydentowi Miasta Krakowa propozycji szczegółowych rozwiązań
problemów poruszanych przez osoby niepełnosprawne,

9. Inspirowanie tworzenia i wykorzystania baz danych dotyczących osób
niepełnosprawnych.
 

Referat ds. Osób Niepełnosprawnych podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Prezydenta ds.Osób Niepełnosprawnych .


 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier