Bez Barier - Referat

Bez Barier - Referat
Fot. Kraków Bez Barier

Referat Ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnością

Symbol: SZ-02
Adres siedziby: Dekerta 24, 30-703 Kraków

Kierownik Referatu

Telefon:

Izabela Wójcik (Izabela.Wojcik1@um.krakow.pl)

12-616-5118

Główny Specjalista;

Telefon:

Beata Byszewska (Beata.Byszewska@um.krakow.pl)

12 616-50-75

Starszy Inspektor

Telefon

Izabela Gądek (Izabela.Gadek@um.krakow.pl)

12 616-5191

Starszy Inspektor

Telefon

Monika Burek - Budacz               (Monika.Bure-Budacz@um.krakow.pl)

12 616- 1310

   

Inspektor

Telefon:

Aleksandra Łukasik-Kapica (Aleksandra.Łukasik@um.krakow.pl)

12 616-5026

Pomoc Administracyjna

Telefon:

Anna Hausner-Dwernicka (Anna.Hausner@um.krakow.pl)

12-616-5293

Pomoc Administracyjna

Telefon:

Katarzyna Solecka (Katarzyna.Solecka@um.krakow.pl)

12-616-5076

 
 
 
Zakres działania:

Do zadań Referatu ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych należy prowadzenie wszelkich spraw dotyczących pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Miasta Krakowa, a w szczególności:

1. Analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących m. in.:
• możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,
• uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym (zgodnie z oczekiwaniami, kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami),
• leczenia, rehabilitacji i informacji, dotyczących swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
• możliwości komunikacji międzyludzkiej w tym podejmowanie działań mających na celu stworzenie kompleksowej obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Krakowa,

2. Opracowywanie projektów programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy współpracy z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

3. Proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustaw oraz przyjętych programów.

4. Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy Miasta, dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.

5. współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych działającą przy Prezydencie Miasta Krakowa.

6.Współpraca i współdziałanie z Pełnomocnikami Prezydenta Miasta Krakowa, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

7. Inicjowanie i koordynacja realizacji programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży będących osobami niepełnosprawnymi.

8. Przedstawianie Prezydentowi Miasta Krakowa propozycji szczegółowych rozwiązań problemów poruszanych przez osoby niepełnosprawne,

9. Inspirowanie tworzenia i wykorzystania baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych.

10. Koordynowanie działań dotyczących współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

11. Współpraca z Radami i Zarządami Dzielnic w zakresie realizacji zadań i inicjatyw społecznych w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych.

12. Realizacja procedury obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

13. Realizacja zadania pn." Przewóz osób niepełnosprawnych"

Referat ds. Osób Niepełnosprawnych podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Prezydenta ds.Osób Niepełnosprawnych .


 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier