Ulgi i uprawnienia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ulgi dla inwalidów wojennych i wojskowych

Uprawnienia i ulgi przysługujące inwalidom wojennym i wojskowym

Inwalidom wojennym i wojskowym przysługują następujące ulgi i uprawnienia:

• zwolnienie od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych

• prawo do skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego. Prawo to przysługuje inwalidzie wojskowemu wymagającemu leczenia sanatoryjnego.


prawo do bezpłatnego otrzymania motorowego wózka inwalidzkiego albo otrzymania pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztu zakupu przydzielonego mu samochodu osobowego. Prawo to przysługuje inwalidzie wojskowemu, któremu niepełnosprawność utrudnia w znacznym stopniu poruszanie się i korzystanie z publicznych środków lokomocji

refundacja w wysokości 50 proc. opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, z tym że jeżeli suma ubezpieczenia przekracza równowartość 6.000 euro przeliczone na złote według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia opłacania składki, refundacja przysługuje od części opłaconej składki ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota stanowiąca równowartość 6.000 euro pozostaje do rzeczywistej sumy ubezpieczenia. Refundacja przysługuje na jeden pojazd, będący własnością inwalidy wojennego. Nie może on służyć do przewozu zarobkowego. Ulga przysługuje inwalidom wojennym zaliczonym do I i II grupy inwalidów (lub uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji bądź całkowicie niezdolnych do pracy)

prawo do przejścia na emeryturę po osiągnięciu wieku:
a) 50 lat przez kobietę i 55 lat przez mężczyznę, jeżeli został zaliczony do I lub II grupy inwalidów, albo
b) 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę, jeżeli został zaliczony do III grupy inwalidów,
Prawo to przysługuje inwalidzie wojskowemu, który ma wymagany do uzyskania emerytury okres zatrudnienia Przysługuje także inwalidzie, nabywającemu prawo do emerytury z innego tytułu niż zatrudnienie. Prawo to przysługuje osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r.

100 proc. ulgi przy przejazdach tramwajami i autobusami (trolejbusami) komunikacji miejskiej, bez względu na miejsce zamieszkania. Uprawnienie to przysługuje także przewodnikowi inwalidy wojskowego, zaliczonego do pierwszej grupy.

Inwalida wojskowy może być poddany specjalnemu leczeniu, przeszkoleniu oraz usprawnieniu w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia.

Inwalidzie wojennemu zapewnia się pracę odpowiadającą jego sprawności fizycznej i kwalifikacjom zawodowym. Do pracy na wniosek osoby niepełnosprawnej kieruje starosta. Pracodawca, do którego osoba niepełnosprawna została skierowana, jest obowiązany zatrudnić go stosownie do sprawności fizycznej i kwalifikacji zawodowych. Rozwiązanie z inwalidą wojennym stosunku pracy przez pracodawcę może być dokonane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody starosty:
1. bez wypowiedzenia - z przyczyn określonych w przepisach dotyczących rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia,
2. za wypowiedzeniem - tylko z ważnych przyczyn zawinionych przez inwalidę albo gdy następuje likwidacja pracodawcy.

Inwalidzi wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidztwa lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji (zarówno niepełnosprawność powstała w związku ze służbą wojskową lub bez związku ze służbą wojskową), uprawnieni są do ulgi przy przejazdach PKP na podstawie biletów jednorazowych w wymiarze:

a) 78 proc. - pociągi pospieszne (w klasie I i II)
b) 37 proc. - pociągi ekspresowe (w klasie I i II)
c) 37 proc. - pociągi IC i EC (w klasie I i II).

Inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów przysługuje prawo do ulgi w wysokości 78% w komunikacji krajowej przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego PKS na podstawie biletów jednorazowych.

Przewodnicy inwalidy wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidztwa lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji uprawnieni są do ulgi przy przejazdach w dowolnej klasie na podstawie biletów jednorazowych w wymiarze 95 proc. w pociągach pospiesznych, ekspresowych, IC i EC (w klasie I i II), a także przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego - PKS.
Ulga przysługuje na podstawie dokumentu osoby niepełnosprawnej, uprawnionej do zniżki (patrz wyżej).

Inwalida wojskowy zaliczony do innej niż I grupa ma prawo do ulgi w komunikacji krajowej przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie biletów jednorazowych w wymiarze:
- 37 proc. - pociągi pospieszne (w klasie I i II)
- 37 proc. - pociągi ekspresowe (w klasie I i II)
- 37 proc. - pociągi IC i EC (w klasie I i II).
Ulga w wysokości 37 proc. przysługuje także przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego (PKS).

Ulgi przysługują na podstawie:
Książki inwalidy wojskowego zawierającej wpis o zaliczeniu do I grupy albo o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Książki inwalidy wojskowego wystawionej przed dniem 15.11.2002r. (zachowują ważność do dnia 16.11.2004r)

Więcej informacji o ulgach i uprawnieniach inwalidów wojennych i woskowych oraz uprawnieniach rodzin zmarłych żołnierzy i inwalidów wojskowych znajduje się w poniższych aktach prawnych.

Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U.2022 poz. 2287 t.j. z późn zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 134, poz. 1258).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2010-10-04
Data aktualizacji: 2023-02-14
Powrót