Program Kraków dla Rodziny

Program Kraków dla Rodziny
Fot. Kraków Bez Barier

Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” został wprowadzony uchwałą nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. Jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Potwierdzeniem przysługujących w ramach programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, wydawana w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej.

 

 

Do korzystania z programu uprawnione są:

- rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka) prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

 

Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

- niepełnosprawne dziecko do ukończenia 25 roku życia, posiadające odpowiednio aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

- rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,potwierdzone ważną legitymacją szkolną bądź studencką.

- uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,

- uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach,

- opiekunowie placówek.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydawana jest lub termin jej ważności jest przedłużany bezpłatnie, po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku, na okres obowiązywania posiadanego przez niepełnosprawne dziecko orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Gubernat
Podmiot publikujący: Bez barier