Kalendarium projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości

2015

3.02.2015

Wojewoda małopolski Jerzy Miller, marszałek województwa Marek Sowa, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz rektorzy ośmiu krakowskich uczelni podpisali deklarację współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu pod nazwą „nh2”. Wśród uczelni są: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy. Krakowskie uczelnie wyższe pomogą wojewodzie małopolskiemu w realizacji projektu inwestycyjnego na poprzemysłowych terenach huty w Krakowie. Zgodnie z planami ma tam powstać „laboratorium inteligentnego miasta i innowacyjnej gospodarki”.

2014

8.12.2014 

Odbyły się spotkania z mieszkańcami w celu poinformowania o procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości", w tym między innymi o możliwości składania wniosków do planów.

21.11.2014
Powstało opracowanie pn. Koncepcja drogowa wraz z sieciami infrastruktury technicznej dla projektu Kraków - Nowa Huta Przyszłości. W ramach zamówienia Wykonawca przeanalizuje warianty sytuacyjno-wysokościowe przebiegu ulic, skrzyżowań i węzłów z pozostałymi istniejącymi i planowanymi elementami układu drogowego w obszarze oddziaływania projektu Kraków-Nowa Huta Przyszłości.

12.11.2014

Miasto Kraków i Województwo Małopolskie zawiązały spółkę akcyjną „Kraków Nowa Huta Przyszłości". Umowę notarialną w tej sprawie podpisali Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Skarbnik Miasta Krakowa Lesław Fijał, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Spółka, którą utworzyło miasto i województwo ma przyspieszyć i usprawnić działania związane z realizacją projektu „Kraków Nowa Huta Przyszłości". Zajmować się będzie przede wszystkim wyodrębnieniem terenów inwestycyjnych (po uporządkowaniu sytuacji własnościowej gruntów oraz zapewnieniu infrastruktury technicznej i organizacyjnej), wyszukiwaniem inwestorów strategicznych dla realizacji projektu, pozyskiwaniem niezbędnych środków finansowych m.in. z funduszy wojewódzkich, państwowych i europejskich, działaniami mającymi na celu powołanie stref gospodarczych lub parków technologicznych.

Zawiązanie spółki Nowa Huta Przyszłości   Spółka NHP _2

5.11.2014

Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”:

- Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ

- Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe

- Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki

5.06.2014
Wykonawcą opracowania pn. Koncepcja drogowa wraz z sieciami infrastruktury technicznej dla projektu Kraków - Nowa Huta Przyszłości zostaje firma Grontmij Polska Sp. z o.o. Poznań.
Podstawą dla rozwiązań projektowych jest układ przestrzenny i podstawowe parametry funkcjonalno–techniczne układu drogowego oraz ogólne zasady przebiegu sieci uzbrojenia technicznego terenu określone w Koncepcji zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości.

6.05.2014
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania pn. "Koncepcja drogowa wraz z sieciami infrastruktury technicznej dla projektu Kraków - Nowa Huta Przyszłości"
Przedmiotem projektu jest wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego wraz zapewnieniem dostępności i obsługi poprzez sieci infrastruktury technicznej, której rezultatem będzie określenie zakresu, kierunków i schematów rozbudowy i modernizacji istniejących sieci. Realizacja zadania pozwoli na późniejsze przygotowanie dokumentów projektowych. Produktem projektu będzie uzyskanie kompleksowej dokumentacji koncepcyjnej inwestycji, której głównym celem jest ożywienie i rewitalizacja wschodniej części miasta poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, budowę strefy aktywności gospodarczej oraz wyznaczenie obszaru sportu i rekreacji.

16.04.2014

Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa oraz przedstawiciele zarządu ArcelorMittal Poland podpisali list intencyjny w sprawie restrukturyzacji terenów poprzemysłowych znajdujących się obecnie we władaniu ArcelorMittal Poland. Sygnatariusze deklarują chęć współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej tych terenów w sposób przyjazny mieszkańcom i zgodny z planami rozwoju miasta i regionu.

2013

30.11.2013
Odbiór Koncepcji zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości".
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" posłużą jako znakomity materiał do nadania nowego znaczenia Nowej Hucie. Staną się one podstawą do przygotowania planów powstania strefy gospodarczej, a co za tym idzie, przyczynią się znacząco do przyciągnięcia nowych inwestorów do Krakowa.

30.07.2013
Wykonawcą Koncepcji zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" zostaje firma Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. z Wrocławia.
Wybrany wykonawca zobowiązał się do opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" poprzez przygotowanie w ramach I etapu trzech wariantów koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z oszacowaniem kosztów oraz przeanalizowaniem oddziaływania na środowisko, a w ramach II etapu – koncepcji architektoniczno-urbanistycznej z programem funkcjonalno-użytkowym oraz studium wykonalności dla wybranej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej.

20.06.2013
Ogłoszenie zamówienia publicznego na Koncepcję zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości".
Projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" to strategiczna, wręcz rewolucyjna, koncepcja ożywienia wschodniej części miasta. Projekt zakłada rewitalizację terenów poprzemysłowych i zagospodarowanie obszaru w sposób podnoszący atrakcyjność dzielnicy dla inwestorów i mieszkańców. Dlatego właśnie najlepszą formą określenia przeznaczenia tych terenów było ogłoszenie przetargu na koncepcję zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla czterech zadań wchodzących w skład projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości". Te zadania to:

  • Park Naukowo-Technologiczny Branice
  • Centrum Logistyczne – strefa aktywności gospodarczej
  • Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0
  • Przylasek Rusiecki – obszar rekreacji i wypoczynku z usługami towarzyszącymi.

26.03.2013
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy na rzecz utworzenia strefy gospodarczej w dzielnicy Nowa Huta.
W porozumieniu prezydent Krakowa i marszałek województwa zadeklarowali współpracę zmierzającą do rewitalizacji terenów leżących w obszarze wyznaczonym przez konkurs „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" oraz stworzenia warunków do powstania tam nowych miejsc pracy w dziedzinie gospodarki opartej na wiedzy i produkcji przyjaznej środowisku. Ważnym elementem współpracy będzie pozyskanie funduszy na realizację inwestycji wchodzących w skład projektu. W tym celu utworzony zostanie zespół, który skoncentruje się na staraniach o fundusze unijne w perspektywie finansowej 2014–2020, przeznaczonych w szczególności na: rozbudowę ul. Igołomskiej, utworzenie Centrum logistycznego i Parku Technologicznego Branice, utworzenie Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych, tzw. Błonia 2.0, oraz zagospodarowanie Przylasku Rusieckiego – obszaru rekreacji i wypoczynku z usługami towarzyszącymi.

2012

4.07.2012
Rozstrzygnięcie konkursu ideowego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" na opracowanie wizji programowo-przestrzennej rozwoju i aktywizacji społeczno-gospodarczej wschodniej części Krakowa.
Ze względu na skalę obejmowanego obszaru – przeszło 5,5 tys. ha – a także stopień trudności, konkurs był największym wyzwaniem urbanistycznym, jakie pojawiło się w Polsce od wielu lat. Celem było uzyskanie wizji programowo-przestrzennej rozwoju i aktywizacji społeczno-gospodarczej Nowej Huty, co nadałoby tej części miasta nową dynamikę rozwoju. Zdaniem międzynarodowego jury najlepszą propozycję podniesienia atrakcyjności wschodniej części Krakowa dla inwestorów i mieszkańców przedstawiła pracownia ARCA – Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury.

23.03.2012
Ogłoszenie konkursu ideowego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" na opracowanie wizji programowo-przestrzennej rozwoju i aktywizacji społeczno-gospodarczej wschodniej części Krakowa.
Celem ogłoszonego konkursu było przygotowanie planów rewitalizacji terenów poprzemysłowych, pokazanie kierunku zagospodarowania terenów dawnej strefy ochronnej kombinatu hutniczego oraz otwarcie tego obszaru na przyszłe inwestycje, w tym inwestycje w nowoczesne usługi dla biznesu. Do udziału w konkursie zgłosiło się 65 podmiotów. Ostatecznie sąd konkursowy dokonał wyboru spośród 23 prac, które napłynęły od uczestników.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: DAGMARA BOBROWSKA-DZIDUSZKO
Podmiot publikujący: Wydzial Rozwoju Miasta