Podróż za granicę

Jeżeli bierzesz udział w wyjeździe zorganizowanym, sprawdź wiarygodność organizatora jeszcze na etapie planowania. Najlepiej korzystać z usług znanych przedsiębiorstw turystycznych, zarejestrowanych w Polskiej Izbie Turystyki.

 

Zapoznaj się z przepisami prawa oraz zwyczajami obowiązującymi w państwie pobytu oraz państwach, przez które będziesz przejeżdżał. Dowiedz się, jakie są zasady w zakresie obowiązku wizowego, środków płatniczych koniecznych do opłacenia kosztów pobytu lub przejazdu, warunków przewozu zwierząt itp. Lista państw, do których obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy jest dostępna na stronach internetowych MSZ: www.msz.gov.pl.

Pamiętaj, że dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwowej jest paszport, natomiast do krajów Unii Europejskiej można wjechać również z dowodem osobistym (starego i nowego wzoru). Przed podróżą sprawdź, czy wziąłeś dokument oraz czy jest on ważny i niezniszczony (dotyczy to szczególnie dzieci i osób wymagających opieki). Dzieci do lat 16, wpisane do paszportów swoich rodziców lub prawnych opiekunów, mogą przekraczać granicę tylko w towarzystwie osoby, do paszportu której zostały wpisane. Dzieci mogą też przekroczyć granicę na podstawie własnego dokumentu. Posiadacz paszportu nie może w nim dokonywać żadnych samodzielnych wpisów lub adnotacji. Wpisów do paszportu (w tym dzieci) dokonują wyłącznie uprawnione organy.

Zanotuj numer telefonu i adres polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej w państwie, do którego jedziesz. Czytaj ulotki i zwracaj uwagę na plakaty informacyjne rozmieszczone m.in. na drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich przejściach granicznych oraz na dworcach komunikacji kolejowej i samochodowej. Zawierają one informacje i ostrzeżenia o miejscach niebezpiecznych oraz o trybie postępowania w przypadku utraty dokumentów tożsamości lub dokumentów podróży.

Osoby przebywające czasowo w rejonie małego ruchu granicznego (obszar po obu stronach granicy państwowej, każdy o szerokości 15 km) mogą przekraczać granicę państwową z Republiką Czeską i Słowacką oraz Republiką Federalną Niemiec w ramach małego ruchu granicznego po uzyskaniu urzędowego poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy. Planując kilkugodzinną wycieczkę sprawdź, w jakich godzinach czynne jest przejście graniczne, jakim środkiem transportu możesz przekroczyć granicę oraz czy przeprowadzane są też inne kontrole, np. weterynaryjna. Kompleksowe informacje o przejściach granicznych możesz uzyskać na stronie internetowej Straży Granicznej: www.sg.gov.pl.

Wyjeżdżając z kraju możesz na przejściu granicznym poprosić Straż Graniczną o potwierdzenie daty wyjazdu z Polski stemplem kontroli granicznej – unikniesz problemów z ustalaniem czasu pobytu w innym państwie. W przypadku utraty za granicą paszportu pamiętaj, że obywatel polski może wjechać do swojego kraju bez tego dokumentu (nie ponosząc żadnych konsekwencji), należy jednak ten fakt zgłosić Straży Granicznej podczas przekraczania granicy.

Obywatele RP mogą na terytorium Polski kierować tylko pojazdami zarejestrowanymi w kraju. Przy wjeździe do kraju pojazdem zarejestrowanym za granicą, obywatel RP musi się więc wylegitymować wizą pobytową innego państwa lub wizą stwierdzającą zatrudnienie za granicą. Jeśli pojazd został zakupiony za granicą, należy ten fakt zgłosić podczas odprawy granicznej w celu dopełnienia formalności celnych.

Pokaż metkę
Autor: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba publikująca: MARGERITA KRASNOWOLSKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe