Komunikat archiwalny

„Łobzów – rejon ul. Łokietka i Wrocławskiej”: czekamy na uwagi do planu

Do 16 lutego można składać uwagi doprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej”. Przypomnijmy, krakowianie mieli możliwość zapoznania się z projektem planu, prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją od 4 stycznia do 2 lutego. Materiały były dostępne w Biurze Planowania Przestrzennego oraz na bip.krakow.pl.

„Łobzów – rejon ul. Łokietka i Wrocławskiej”: czekamy na uwagi do planu
Fot. bip.krakow.pl

Uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punktach Obsługi Mieszkańców, a także drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Celem planu miejscowego „Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej” jest stworzenie warunków przestrzennych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru w oparciu o zasady ładu przestrzennego poprzez ochronę wartości krajobrazowych i przyrodniczych oraz znalezienie kompromisu dla wyważenia różnych interesów społecznych, publicznych i prywatnych. Wyznaczenie terenów i przestrzeni publicznych oraz zieleni urządzonej, a także kształtowanie tych przestrzeni w terenach usługowych umożliwią prawidłowy i nowoczesny rozwój tego rejonu miasta. 

Objęcie tego terenu planem miejscowym pozwoli na skuteczną kontrolę zmian w zagospodarowaniu, a także zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także