Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 894 pasujących obiektów:
Jeszcze tylko przez kilka dni można składać uwagi do projektów trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”, „Nowohucka – rejon koncentracji usług”, „Osiedle Podwawelskie”.
21. sesja Rady Miasta Krakowa trwała ponad 13 godz. W tym czasie radni podjęli 48 uchwał, 20 projektów uchwał procedowali w pierwszym czytaniu, jeden projekt uchwały został odesłany do projektodawcy, a rezolucja w sprawie Organizacji Igrzysk Europejskich do zaopiniowania przez Komisję Sportu i Kultury Fizycznej. Radni wysłuchali także informacji Prezydenta na temat Organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku.
W maju 2016 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę kierunkową w sprawie opracowania programu zwiększenia lesistości na terenie Gminy Miejskiej Kraków z 4 do 8 procent. Podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radnym został przedstawiony efekt tej uchwały - Powiatowy Program Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040.
Tylko do środy, 10 lipca w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4 były wyłożone do publicznego wglądu dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Osiedle Podwawelskie” i „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”. Każdy, kto chciałby wnieść swoje uwagi do propozycji planistów, może to jeszcze zrobić do końca lipca.
4 lipca w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 miejscy planiści rozmawiali z zainteresowanymi mieszkańcami na temat projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Rejonu ulicy Przewóz”.
Dziś, we wtorek, 2 lipca w sali Dietla w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”. Na godz. 16.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby się wypowiedzieć na temat propozycji znajdujących się w dokumencie.
Dziś o godz. 16.00 w sali portretowej Urzędu Miasta Krakowa rozpocznie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Nowohucka - rejon koncentracji usług”. To element trwającego do 9 lipca wyłożenia dokumentu.
Na środowej sesji RMK zaprezentowano pierwszy „Raport o stanie gminy 2018 dla miasta Krakowa”, przygotowany zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. O tym, co to za dokument i dlaczego dyskusja na jego temat toczy się na sesji absolutoryjnej, z Antonim Fryczkiem, sekretarzem Gminy Miejskiej Kraków, rozmawia Joanna Korta.
Dołącz do zespołu realizującego Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa! Poszukujemy 2 osób do pracy na stanowisku urzędniczym w Oddziale Społeczeństwa Informacyjnego. Główne obowiązki to: koordynacja i monitorowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek w zakresie publikacji informacji publicznych oraz prowadzenie konsultacji merytorycznych i nadzór nad właściwym wprowadzeniem danych przez operatorów, a także tworzenie i aktualizowanie menu, głównych stron oraz budowanie struktury modułów stron BIP MK, serwisów Systemu Elektronicznych Usług Publicznych Gminy Miejskiej Kraków i Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Krakowa oraz współpraca z administratorem BIP MK w zakresie budowania struktury serwisu i wdrażania kolejnych modułów informacyjnych.
Jak zmienił się projekt planu zagospodarowania przestrzennego „Rejonu ulicy Przewóz” po naniesieniu przez planistów uwag od mieszkańców? Można się już o tym przekonać, bo trwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części dokumentu. Dyskusja publiczna odbędzie się 4 lipca w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania w sali Dietla o godz. 15.30.