Komunikat archiwalny

Wybory i referendum – najczęściej zadawane pytania

Poniżej prezentujemy wam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Wyborów do parlamentu Europejskiego oraz Referendum Lokalnego.

Wybory i referendum – najczęściej zadawane pytania
Fot. Magiczny Kraków

- Kto może wziąć udział w wyborach do Europarlamentu?

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego  ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;  nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu; nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dopisał się do rejestru wyborców

 

- Kto może wziąć udział w referendum lokalnym?

Prawo udziału w referendum, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, mają osoby stale zamieszkujące na obszarze miasta Krakowa, które:

1) najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat;

2) nie zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

3) nie zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie zostały pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

W związku referendum lokalnym podjęte zostały przez Urząd Miasta Krakowa następujące działania wynikające z przepisów Ustawy o referendum lokalnym:

a)   na terenie Miasta Krakowa 25 kwietnia została  zamieszczona w 116 punktach  informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji referendalnych, zawierająca również datę zarządzonego na dzień 25 maja referendum

b) w przypadku zmiany siedzib obwodowych komisji referendalnych mieszkańcy otrzymają informację o zmianie siedziby do skrzynki pocztowej ,  

c) na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce : „Referendum Lokalne 2014” zamieszczane są dotyczące referendum : informacje, komunikaty, akty prawne i uchwały Miejskiej Komisji do spraw Referendum , w tym informacja  o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w referendum zarządzonym na dzień 25 maja 2014 r.

d) mieszkańcy zostaną również powiadomieni o składach obwodowych komisji referendalnych,

e) sporządzona została informacja dla osób niepełnosprawnych o głosowaniu przez pełnomocnika, głosowaniu korespondencyjnym, transporcie dla osób niepełnosprawnych  oraz głosowaniu przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a. 

 

- Czy nie mając stałego zameldowania w Krakowie można głosować w wyborach do Europarlamentu? Jak to zrobić?

Można złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców (podaje się wówczas adres, jako deklarowane miejsce stałego pobytu.

Można w „macierzystej gminie” pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i przedstawiając je w którejś z komisji na terenie Krakowa otrzyma się kartę do głosowania

 

 - Czy nie mając stałego zameldowania/nie mieszkając w Krakowie  można głosować w referendum? Jak to zrobić?

Musi być albo stały meldunek albo podany we wniosku o dopisanie do rejestru wyborców adres jako deklarowane miejsce stałego pobytu

 

- Czy osoby głosujące w referendum i w wyborach do Europarlamentu będą oddawać głos w tych samych budynkach?

W tych samych budynkach ale w odrębnych pomieszczeniach przed odrębnymi komisjami

 

- Czym jest spis wyborców, a czym jest rejestr?

Rejestr wyborców jest całorocznie prowadzonym rejestrem mieszkańców gminy a spis wyborców jest sporządzany (drukowany wg stanu na dany dzień) przy okazji przeprowadzania akcji wyborczych czy referendalnych

 

- W jaki sposób może dopisać się do spisu wyborców?

Do spisu można się dopisać w dniu wyborów  ( w siedzibie OKW )na podstawie zaświadczenia ze swojej gminy. Do spisu można się dopisać w dniu wyborów  ( w siedzibie OKW )na podstawie zaświadczenia ze swojej gminy. Można również dopisać się do spisu w terminie do 20 maja 2014  do godziny 15.00 w referacie ewidencji  ludności właściwym na miejsce pobytu w Krakowie

 

- Jak głosować poza Polską?

Należy zgłosić chęć udziału w głosowaniu w najbliższym konsulacie polskim i tam dopisać się do spisu wyborców na podstawie paszportu. Rejestracji można dokonać do 22 maja 2014.

 

- Jak sprawdzić gdzie znajduje się komisja wyborcza, w której będziemy mogli oddać głos?

Najszybciej na stronie BIP Miasta Krakowa w zakładce:

http://bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/117925/karta

Obwieszczenia z geografią wyborczą zlokalizowane są również na słupach i bryłach przestrzennych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa w około 120 miejscach.

 

- Jakie dokumenty należy mieć podczas głosowania?

Dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości wyborcy, wyborca głosujący za granicą okazuje ważny polski paszport lub w przypadku obywatela UE niebędącego obywatelem polskim innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość

 

- Kiedy będą znane wyniki wyborów oraz kiedy będzie podana frekwencja? (jakie są ustawowe terminy?)

Wyniki wyborów w obwodzie nie może nastąpić przed zakończeniem głosowania w innych państwach członkowskich UE. Zgodnie z komunikatem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. będzie to możliwe od godz. 23.00 czasu polskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Frekwencja: OKW przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w trakcie głosowania. Dane te przekazuje się według stanu na godzinę 12:00 oraz 17:30, w trybie i na zasadach określonych w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (Monitor Polski z 2014 r. poz. 207)

 

 - Jakie będą godziny otwarcia lokali wyborczych?

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2014 r. poz. 231) w załączniku wskazuje, że głosowanie odbywa się w dniu 25 maja 2014 r. w godz. 7:00 – 21:00. Termin głosowania w referendum Rada Miasta Krakowa również ustaliła na dzień 25 maja 2014 r. w godz. 7:00 – 21:00.

 

- Kto i w jaki sposób może głosować przez pełnomocnika?

Głosować przez pełnomocnika mogą:

1)    osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat,

2)    osoby niepełnosprawne tj. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

• całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

• niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

• całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

• orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

• orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

3)    osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

- Czy mogę głosować nie wychodząc z domu? Np. jeśli jestem osobą chorą lub niepełnosprawną? Jakie ułatwienia przygotowano dla takich osób?

Tak, można. W tym celu ustawodawca wprowadził możliwość głosowania korespondencyjnego. Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

• całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

• niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

• całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

• orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

• orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w obwodach odrębnych głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Termin zgłaszania wniosków w sprawie głosowania korespondencyjnego minął w dniu 5 maja 2014 r.

 

- Gdzie będą opublikowane wyniki wyborów?

Zgodnie z art. 361 kodeksu wyborczego PKW ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w formie obwieszczenia oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 

- Jakie obowiązują terminy by wpis był skuteczny? Czy do spisu wyborców można dopisać się w dniu wyborów/referendum?

- Jaki procent wyborców musi wziąć udział w referendum, by jego wyniki uznane były za ważne?

Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, przy czym wynik jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

 

- Czy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych obowiązują na takich samych w przypadku  referendum i wyborów do Parlamentu Europejskiego?

Tak. Terminy również są tożsame.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA