Komunikat archiwalny

Wyprawka szkolna od MOPS

Chociaż do rozpoczęcia roku szkolnego jeszcze ponad miesiąc, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie już rozpoczął realizację programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Rządowy program umożliwia niezamożnym rodzinom uzyskanie wsparcia finansowego na zakup podręczników szkolnych. Wnioski rodziców będą przyjmowane w szkołach do 4 września.

Wyprawka szkolna od MOPS
Fot. Magiczny Kraków

W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej kierowanym do dyrektorów szkół (www.kuratorium.krakow.pl) została potwierdzona informacja, że w ramach programu brak jest możliwości dofinansowania „ (…) ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw. W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. Box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze.”

Pomocą przyznawaną w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników są objęci:

1. uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, IV technikum, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 574,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych),

2. uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klas III szkoły podstawowej, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, IV technikum, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w wysokości 574,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), natomiast w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W tym przypadku o przyznaniu pomocy decyduje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniając lokalne warunki ekonomiczne i społeczne. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.

3. uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: 

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Więcej informacji o zasadach otrzymania dofinansowania oraz o potrzebnych dokumentach znajduje się na stronie: www.mops.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także