Komunikat archiwalny

Dotacje dla żłobków

Podczas środowej (13 stycznia) sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w 2016 r. Na realizację dotacji w tym roku zaplanowano środki w wysokości 7 895 415 zł. Podstawowym celem udzielanie dotacji jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za opiekę nad dziećmi. Udzielanie dotacji podmiotom prywatnym ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc w tych placówkach. 

Dotacje dla żłobków
Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

Według danych GUS w roku 2014 w Krakowie urodziło się 9 900 dzieci. Pracujący rodzice w trakcie lub po 5 tygodniowym urlopie macierzyńskim mogą skorzystać z rocznego płatnego urlopu rodzicielskiego (w pierwszej połowie 2015 z takiego urlopu korzystało 5 800 krakowian), a po jego zakończeniu z bezpłatnego urlopu wychowawczego (w pierwszej połowie 2015 r. z urlopu korzystało 2 200 krakowian). Powracający na rynek pracy rodzice maja możliwość skorzystania z zastępczej formy opieki nad dzieckiem w postaci działających na terenie Krakowa żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów.

Zgodnie z projektem uchwały podmioty prywatne prowadzące żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów będą mogły otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu Gminy. Podjęcie uchwały zapewni kontynuację realizowanych w latach 2012-2015 dotacji dla prywatnych podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce mających na celu zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców. W 2012 roku Gmina Miejska Kraków udzielała dotacji dla 173 dzieci w żłobkach i 57 dzieci w klubach dziecięcych, w 2013 roku wsparciem było objętych 551 dzieci w żłobkach i 41 dzieci w klubach dziecięcych, w 2014 roku 843 dzieci w żłobkach i 96 dzieci w klubach dziecięcych, zaś w 2015 r. Miasto udzieliło dotacji dla 1764 dzieci w żłobkach i 183 dzieci w klubach dziecięcych.

Projekt uchwały zakłada dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką w żłobku lub klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna  na poziomie 1,70 zł za godzinę opieki. Miesięczny koszt jaki poniesie Gmina dotując miejsce dla jednego dziecka (zakładając pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie) wyniesie w zależności od liczby dni roboczych w miesiącu ok. 357 zł. W roku 2016 planowane jest objęcie dotacją ok. 2720 dzieci z niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych lub objętych opieką dziennego opiekuna. 
Koszt ponoszony przez rodzica lub opiekuna dziecka za miesięczny pobyt w żłobku samorządowym wynosi 199 zł (opieka) i maksymalnie do 150 zł (wyżywienie), natomiast koszt ponoszony przez Gminę Miejską Kraków na utrzymanie jednego miejsca w żłobku samorządowym wynosi średnio 985 zł.

W przypadku żłobka prywatnego koszt ponoszony przez rodzica lub opiekuna dziecka za opiekę i wyżywienie (w przypadku opieki 10 godzin dziennie) wynosi w zależności od placówki od ok. 900 złotych do 1500 złotych. Wprowadzenie dotacji pozwoli na zmniejszenie opłat o kwotę dotacji udzielonej przez gminę.

Opieka nad dziećmi świadczona przez żłobki i kluby dziecięce jest najbardziej powszechną z instytucjonalnych form świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 określonych przez ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie i nianie). Obecnie w Krakowie funkcjonują 22 publiczne żłobki dysponujące 2350 miejscami oraz  113 niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych z 2742 miejscami. Ponadto zarejestrowanych jest 20 dziennych opiekunów mogących świadczyć opiekę nad maksymalnie 100 dziećmi oraz 500 niań.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także