Komunikat archiwalny

Bractwo filantropii - kandydaci poszukiwani

Urząd Miasta Krakowa informuje środowiska prowadzące działalność charytatywną o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Zadaniem komisji będzie wyłonienie laureatów tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2015". Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 26 lutego.

Bractwo filantropii - kandydaci poszukiwani
Fot. Wiesław Majka

Bractwo Filantropii będzie opiniowało kandydatury do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2015" w następujących kategoriach:
- wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
- najciekawsza forma i efektywność filantropii.

Kandydatury do komisji należy składać w terminie do 26 lutego 2016 r. w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pok. nr 106.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko kandydata,
2. adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym, e-mail,
3. krótką charakterystykę kandydata,
4. opis dotychczasowych działań charytatywnych (dokonania, osiągnięcia, współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi),
5. rekomendacje środowisk prowadzących działalność charytatywną,
6. imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełna nazwa instytucji zgłaszającej wraz z adresem
 do korespondencji i telefonem kontaktowym, e-mail,
7. podpis i pieczęć zgłaszającego oraz datę,
8. zgodę kandydata na udział w pracach komisji Bractwa Filantropii.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, os. Centrum C 10, pok. nr 105, tel. 12 616 7804, 
e-mail:mowis@um.krakow.pl oraz na stronach www.bip.krakow.pl, www.ngo.krakow.pl
 

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także