Komunikat archiwalny

Konkurs na zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie [WIDEO]

Miasto Kraków we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza studialny, jednoetapowy międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie.

Konkurs na zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie [WIDEO]
Fot. Magiczny Kraków

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji Parku Zakrzówek – na obszarze terenów zielonych Krzemionek Zakrzowskich, o łącznej powierzchni ok. 62 ha. Terenów w bezpośredniej bliskości historycznego centrum wielowiekowego miasta (niecałe 2 km od Wawelu) z najbardziej charakterystycznym elementem w postaci niefunkcjonującego już kamieniołomu, częściowo zalanego przez wody gruntowe. Zbiornik zalewu jest elementem wyjątkowym, o powierzchni ok. 16,8 ha, głębokości ponad 30m i skalistych, prawie pionowych ścian (najwyższe fragmenty przekraczają wysokość 30 m ponad lustro wody). Przestrzeń objęta konkursem została silnie przekształcona w wyniku wielowiekowej działalności kamieniołomu, po której pozostały charakterystyczne hałdy. Obszar ten ukazuje unikatowe, rozległe panoramy Krakowa. Jest miejscem występowania chronionych gatunków flory i fauny oraz zabytków (stanowisk archeologicznych i obiektów militarnych). Położony jest w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego i od lat stanowi ukochane miejsce krakowian oraz – z troski o nie – przedmiot ożywionej dyskusji publicznej.
 
Zakłada się, że prace konkursowe uwzględniać będą szczególny charakter tego miejsca, łączącego unikalne walory przyrodnicze z wyjątkowym kontekstem przestrzennym i nieszablonową formą jego użytkowania. Obecnie tereny zalewu i jego bezpośredniego sąsiedztwa wykorzystywane są w celach rekreacyjnych i sportowych (również jako tereny uprawiania sportów ekstremalnych jak nurkowanie czy wspinaczka). Istotne jest więc ścisłe powiązanie projektu z przestrzennym i kulturowym kontekstem. Ważne są rozwiązania funkcjonalne – zarówno w zakresie obiektów jak i powiązań komunikacyjnych. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie ekologiczne – najnowocześniejsze technologie proekologiczne, minimalizację negatywnego oddziaływania użytkowników na podłoże, lokalną florę i faunę.
 
Zadanie konkursowe obejmuje projekt parku (komunikacji, małej architektury, punktów widokowych, elementów strefy urządzonej przestrzeni sportów wodnych i kąpieliska), towarzyszących przestrzeni rekreacyjnych na jego granicy oraz budynki: Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Obsługą Zwiedzających, centrum sportów wodnych, zaplecza kąpieliska, wypożyczalni sprzętu sportowego, małych pawilonów handlowych (kiosków). Koncepcja powinna określać relacje projektowanych obiektów z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z: lokalizacji, zapisów obowiązującego MPZP Zakrzówek i MPZP św. Jacka, powiązań komunikacyjnych, wymagań funkcjonalnych, tradycji kulturowych, ochrony przyrody, ochrony krajobrazu i ochrony dziedzictwa kulturowego.
 
Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim. 

Skład Sądu Konkursowego:
prof. dr hab inż arch. Krzysztof Bieda – Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Kraków – Przewodniczący sądu konkursowego
dr inż. arch. Maciej Skaza – Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Kraków – Sędzia referent
arch. Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta
Paweł Mleczko – Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa
Grzegorz Stawowy – Rada Miasta Krakowa
arch. Tomasz Bobrowski – Główny Architekt Miasta Krakowa
mgr. inż. Jarosław Tabor – Miejski Architekt Krajobrazu
dr Dorota Leśniak-Rychlak – Przedstawiciel strony społecznej
Mariusz Waszkiewicz – Przedstawiciel strony społecznej
 
Sekretarze organizacyjni konkursu:
dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc – SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu
Katarzyna Przyjemska-Grzesik – ZZM UMK – zastępca sekretarza organizacyjnego konkursu
 
Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu – 29.02.2016
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 18.03.2016
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – 4.04.2016
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 11.04.2016 do godziny 15:00
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych – do 18.04.2016
Wizja lokalna z przedstawicielami Zamawiającego oraz strony społecznej – o dokładnym terminie i miejscu wydarzenia uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż na 14 dni przed planowaną wizją – od 22.04.2016 do 8.05.2016
Składanie prac konkursowych – 18.07.2016 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 6.09.2016
Wystawa pokonkursowa oraz dyskusja – wrzesień 2016
Przekazanie ogłoszenia o wynikach Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich – 6-7.09.2016
Wypłata nagród – do 28.09.2016
Zwrot prac nienagrodzonych i nie wybranych przez Sąd konkursowy do dalszych publikacji – od 20.09.2016 do 27.09.2016
 

Nagrody (kwoty brutto):
– pierwsza nagroda – 100 000 PLN
– druga nagroda – 50 000 PLN
– trzecia nagroda – 30 000 PLN
– dwa wyróżnienia po 10 000 PLN

Regulamin konkursu na stronie http://www.sarp.krakow.pl/

Pokaż metkę
Autor: Maciej Grzyb
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA