Komunikat archiwalny

Zgłoś projekt do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

Ruszył nabór uzupełniający projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Jego celem jest uzupełnienie listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych o projekty zlokalizowane na terenach poprzemysłowych. Fiszki projektowe można składać elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@um.krakow.pl lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta Krakowa do 26 października.

Zgłoś projekt do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa
Fot. rewitalizacja.krakow.pl

Nabór uzupełniający odbywa się na podobnych zasadach jak pierwotny nabór projektów z 2016 r. Mogą wziąć w nim udział projekty realizujące cele rewitalizacji wskazane w MPRK oraz zlokalizowane na terenach poprzemysłowych wchodzących w skład obszaru rewitalizacji wskazanego w MPRK. Dopuszcza się również lokalizację poza obszarem rewitalizacji pod warunkiem uzasadnienia wpływu danego projektu rewitalizacyjnego na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizacji MPRK.

Umieszczenie projektu na liście planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w MPRK umożliwia m.in. ubieganie się o środki z funduszy unijnych w naborach do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Dla projektów, które będą ubiegały się o wsparcie ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach 11 osi priorytetowej rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.4 rewitalizacja terenów poprzemysłowych, należy mieć na względzie wymagania zawarte w szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WM 2014-2020.

Termin naboru w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania 11.4 rewitalizacja terenów poprzemysłowych to grudzień 2017 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uwaga! Umieszczenie projektu na liście planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w MPRK nie jest równoznaczne z jego aplikowaniem o środki unijne do RPO WM. Wnioski w ramach bieżącego naboru do RPO WM składa bezpośrednio projektodawca podczas ogłoszonego przez UMWM naboru.

Dokumenty dotyczące naboru projektów:

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA MISIEWICZ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także